Utredning av föräldraskap till ett barn som fötts under äktenskapet eller erkänts under graviditeten

I vissa situationer kan en barnatillsynginsman utreda föräldraskap även när barnet har två föräldrar (föräldraskaplag 6 § 3 mom. 1 eller 2 punkten).

Sidans innehåll

Handling över överläggning med föräldrarna för att utreda föräldraskapet till ett barn som har fötts under äktenskapet eller som erkänts under graviditeten (VSAK-07)

  • Den här handlingen används när en överläggning hålls med modern till ett barn som fötts under äktenskap och fadern som konstaterats på grundval av äktenskap eller en förälder som fastställts på grundval av erkännande. Barnet har således två juridiska föräldrar vid inledandet av utredningen.
  • Observera att föräldraskap för ett barn som erkänts under graviditeten kan utredas i såna fall då föräldraskapet har erkänts när föräldraskapslagen varit i kraft det vill säga efter den 1 januari 2023.

I handlingen antecknas om föräldraskapet utreds på grundval av att föräldrarna tillsammans har begärt en utredande av föräldraskap inom sex månader från barnets födelse eller på grundval av att en annan person har erkänt eller meddelat att hen avser att erkänna barnet. I båda situationerna ska båda föräldrarnas begäran/godkännande fås innan utredningen kan fortskrida. 

Handlingen kan fyllas i tillsammans om personerna är samtidigt på plats eller skilt om överläggningarna hålls vid olika tidpunkter. I handlingen antecknas uppgifter om barnet, modern som har fött barnet och barnets andra förälder som har konstaterats på grundval av äktenskap eller fastställts på grundval av erkännande under graviditeten samt kontaktuppgifter för den personen som överläggningen gäller. Därutöver antecknas uppgifter om användning av tolk under ifrågavarande överläggning samt sätt att fastställa identiteten. 
Godtagbara handlingar för fastställande av identiteten

Vid överläggningen förklarar barnatillsyningsmannen för parterna vilka åtgärder som hör till utredande av föräldraskap. Dessutom ska man förklara vad det innebär om föräldraskapet upphävs antingen på gemensam ansökan av föräldrarna eller därför att föräldraskapet fastställs på grundval av erkännandet. Man ska därtill redogöra för betydelsen av att föräldraskapet erkänns samt för rättsverkningarna av att föräldraskapet fastställs för den som har erkänt föräldraskapet.
Erkännandets betydelse och rättsverkningarna av fastställande av föräldraskapet

När den mor som har fött barnet och barnets andra förälder lämnar uppgifter är de skyldiga att hålla sig till sanningen.  Samma skyldighet gäller också för den som godkänner ett erkännande. 

Utredning av föräldraskap på gemensam begäran av föräldrarna inom sex månader efter barnets födelse

Utredningen grundar sig på en gemensam begäran av modern som fött och hens äkta man eller modern som fött och personen som erkänt föräldraskap före barnet fötts, som de har framställt tillsammans inom sex månader från barnets födelse. Det är inte nödvändigt att hålla en överläggning inom sex månader, men begäran om utredning (i praktiken tidsbokning till överläggning) ska framställas innan barnet är sex månader gammalt. Om föräldraskapet utreds på föräldrarnas gemensamma begäran, utförs den rättsgenetiska faderskapsundersökningen alltid som en del av utredande av föräldraskap.  
Rättsgenetisk faderskapsundersökning

Man ska höra sig för med personerna om modern som fött har fått assisterad befruktning vid den tidpunkt då barnet har avlats. Ifall modern har fått assisterad befruktning har Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inte behörighet att upphäva faderskapet även om en rättsgenetisk faderskapsundersökning skulle visa att den äkta mannen som konstaterats på grundval av äktenskap inte är barnets biologiska far.

Om barnet inte har fötts till följd av behandlingen och den rättsgenetiska faderskapsundersökningen visar att barnets far inte är dess biologiska far kan föräldrarna tillsammans göra en ansökan om upphävande hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inom ett år från barnets födelse.

Utredning av föräldraskap då en annan person har erkänt eller anmält sin avsikt att erkänna föräldraskap för barnet

Föräldraskap för ett barn som fötts under äktenskap eller har erkänts under graviditeten bör utredas även då en annan person har erkänt eller anmält sin avsikt att erkänna föräldraskap för barnet. Utredande är möjligt endast i sånt fall där modern som fött och barnets andra förälder godkänner utredande av föräldraskapet.

Föräldrarna ska också godkänna utredande att en rättsgenetisk faderskapsundersökning utförs av barnet, modern som fött och den som erkänner föräldraskapet, om undersökningen anses nödvändig. Faderskapsundersökningen beställs inte då för en far som konstaterats på grundval av äktenskap eller en far som fastställts på grundval av erkännande under graviditeten.
Rättsgenetisk faderskapsundersökning

I denna process behövs också en handling över överläggning VSAK-02 (som fyllts i för den som erkänner föräldraskapet) och en handling över erkännande av föräldraskap efter barnets födelse VSAK-04 samt en handling över överläggning med barnet VSAK-03 (om barnet har fyllt 15 år)  också behövas beroende på situationen. 

Att utredande av föräldraskap godkänns innebär inte att föräldrarna skulle ha godkänt erkännande av föräldraskapet. Modern som fött och ovan nämnda föräldrar bör även godkänna erkännandet av föräldraskapet före föräldraskapet kan fastställas på grundval av erkännandet hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata varefter faderskap som konstaterats på grundval av äktenskap eller föräldraskap som fastställs på grundval av erkännande under graviditeten upphävs. Erkännandets godkännande bör registreras separat på handlingen över godkännande av erkännande av föräldraskap (VSAK-08). 

  • Den här handlingen används av barnatillsyningsmannen samt personen som tjänstgör vid en finsk beskickning.
  • I handlingen antecknas uppgifterna om myndigheten som genomfört överläggningen.

Du hittar handlingen på sidan:
Handlingarna för en föräldraskapsutredning

Handling över godkännande av erkännande av föräldraskap (VSAK-08)

Ifall erkännandet av föräldraskap gäller ett barn som fyllt 15 år, ska barnet personligen godkänna erkännandet i närvaro av den som mottar godkännandet. Föräldraskapet kan inte fastställas på grundval av erkännande, ifall barnet inte godkänner erkännandet. 

Det samma gäller erkännande av ett barn som fötts under äktenskap eller erkänts under graviditeten då modern som fött och fadern som konstaterats på grundval av äktenskap eller förälder som fastställts på grundval av erkännande under graviditeten bör godkänna erkännandet före föräldraskap för barnet på grundval av erkännandet kan fastställas. 

En utsaga om godkännande ska avges personligen till mottagaren av godkännandet. Giltig handling som använts vid fastställande av identitet anteckans också.
Godtagbara handlingar för fastställande av identiteten

Om någon av de ovan nämnda personerna bevisligen inte har fått kännedom om att en utsaga om erkännande har avgivits och deras vistelseort är känd, ska uppgifter om erkännandet lämnas mot mottagningsbevis.

  • Utöver barnatillsyningsmannen kan en person som tjänstgör vid en finsk beskickning, en häradsskrivare och en notarius publicus ta emot godkännandet.
  • I handlingen antecknas uppgifterna om myndigheten som mottog godkännandet.

Du hittar handlingen på sidan:
Handlingarna för en föräldraskapsutredning

Protokoll över utredning av föräldraskap till ett barn som har fötts under äktenskap eller som erkänts under graviditeten (VSAK-09)

Alla parter i utredande av föräldraskapet samt skedena i utredningen anges i utredningsprotokollet över en utredning av föräldraskap som gäller ett barn som fötts under äktenskap eller erkänts under graviditeten. I protokollet antecknas resultaten för rättsgenetiska faderskapsundersökningen om undersökningen har gjorts samt slutsatsen om fadern som konstaterats på grundval av äktenskap eller fadern som fastställts på grundval av erkännande under graviditeten eller faderskap av den som erkänt föräldraskapet. 

Om utredande av föräldraskapet baserade sig på 6 § 3 mom. 1 punkten i föräldraskapslagen (begärän inom sex månader) och rättsgenetiska faderskapsundersökningen visade att fadern som konstaterats på grundval av äktenskap eller fadern som fastställts på grundval av erkännande under graviditeten inte är barnets biologiska far tillhandahålls modern som fött och ovan nämnda person original handlingen för överläggningen (VSAK-07), protokollet (VSAK-09) och utlåtande om rättsgenetiska faderskapsundersökningens resultat.

Ifall parterna beslutar att ansöka om upphävande av föräldraskap hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, fogar de dessa handlingar till ansökan om upphävande.  

Ifall föräldraskapet till ett barn som fötts under äktenskapet eller erkänts under graviditeten utreddes med stöd av 6 § 3 mom. 2 punkten i föräldraskapslagen, registreras i protokollet huruvida det utfördes en rättsgenetisk faderskapsundersökning av barnet, modern som fött och den som erkänt barnet samt resultatet av undersökningen. Resultatet för undersökningen meddelas åt modern som har fött, fadern som konstaterats på grundval av äktenskap eller fadern som fastställts på grundval av erkännande under graviditeten, den som erkänt föräldraskapet och barnet som fyllt 15 år. Om en annan utredning av föräldraskap visade att den som erkände faderskapet var far och ingen rättsgenetisk faderskapsundersökning behövdes antecknas detta i protokollet. Barnatillsyningsmännen skickar handlingarna till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata Björneborg

Denna handling används av barnatillsyningsman.

Du hittar handlingen på sidan:
Handlingarna för en föräldraskapsutredning

Kontaktuppgifter

Marjo Avela
ledande expert 
[email protected]
tfn 029 524 8723