Rättsinnehavare

Om ett barn har fötts utom äktenskapet och om faderskapsutredningen i fråga om det minderåriga barnet och den rättsgenetiska faderskapsundersökningen eller ett skriftligt intyg över assisterad befruktning visar att en person som avlidit är förälder till barnet, kan personens rättsinnehavare efter barnets födelse ge sitt samtycke till att faderskapet fastställs utan rättegång genom beslut av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Då förutsätts att barnet inte har erkänts eller att talan för fastställande av faderskap inte är anhängig.

På motsvarande sätt kan andra moderskap fastställas om det skriftliga intyget över assisterad befruktning visar att den avlidna personen är det minderåriga barnets andra mor. 

När föräldraskap vill visas med en rättsgenetisk faderskapsundersökning bör den avlidnes rättsinnehavare eller rättsinnehavarnas lagliga företrädare ge samtycke till undersökning av den avlidne eventuella faderns prov eller för användning av resultat från en tidigare rättsgenetisk faderskapsundersökning. 

Samtycke till fastställande av föräldraskap på beslut av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kan endast ges av myndiga rättsinnehavare. Ifall en enda rättsinnehavare är minderårig eller omyndig kan endast en domstol fastställa föräldraskapet. 

Sidans innehåll

Sammanfattning av den avlidnes rättsinnehavare (VSAK-12)

Rättsinnehavarna ska utredas för att det ska vara möjligt att ta reda på om den avlidnes rättsinnehavare samtycker till att

  • den avlidnes prov eller tidigare resultat används i en rättsgenetisk faderskapsundersökning.
  • föräldraskapet faställs utan rättegång genom beslut av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

I förteckningen över bilagor till den sammanfattande handlingen beskrivs de handlingar, med hjälp av vilka rättsinnehavarna kan utredas. I den sammanfattande handlingen antecknas rättsinnehavarna och deras förhållande till den avlidna personen (t.ex. son, universaltestamentstagare). 

I handlingen antecknas dessutom vem föräldraskapsutredningen gäller. I handlingen antecknas också den avlidnes dödsdag samt information om var det prov som används i den rättsgenetiska faderskapsundersökningen förvaras. Därtill antecknas att föräldraskapet till barnet inte har erkänts på grundval av uppgifter från mor som har fött barnet eller rättsinnehavarna och att talan inte har väckts för fastställande av föräldraskapet.

Denna handling används av barnatillsyningsmannen

Du hittar handlingen på sidan:
Handlingarna för en föräldraskapsutredning

Samtycke av rättsinnehavare (VSAK-13)

I handlingen antecknas vem föräldraskapsutredningen gäller. Samtyckeshandlingen fylls i för alla rättsinnehavare som separat tillfrågas om samtycke till rättsgenetisk faderskapsundersökning och fastställande av föräldraskap utan rättegång genom beslut av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Den lagliga företrädaren för en minderårig rättsinnehavare eller för en rättsinnehavare som är under intressebevakning kan ge sitt samtycke till att den avlidnes prov används i en rättsgenetisk faderskapsundersökning, men inte till fastställande av föräldraskap utan rättegång. Således kan faderskapsutredningen i dessa situationer fortskrida på initiativ av barnatillsyningsmannen tills en rättsgenetisk faderskapsundersökning utförs, varefter talan väcks i domstol för fastställande av föräldraskapet. 

Samtycke till rättsgenetisk faderskapsundersökning och fastställande av föräldraskap genom beslut av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ges först efter barnets födelse. Samtycke behöver inte ges personligen till barnatillsyningsmannen.

Denna handling används av barnatillsyningsmannen.

Du hittar handlingen på sidan:
Handlingarna för en föräldraskapsutredning

Kontaktuppgifter

Marjo Avela
ledande expert 
[email protected]
tfn 029 524 8723