Laboratorieundersökningar av polio

THL undersöker avföringsprover från misstänkta poliofall, alla poliovirusstammar och andra entrerovirusstammar som konstaterats i avföringsprover. 

THL fastställer dessutom neutraliserande antikroppar mot serotyp 1 och 3 av poliovirus från serumprover.

 • Sjukdomsklass: Allmänfarlig smittsam sjukdom
 • Stamsamling: Ingår i stamsamlingen i registret över smittsamma sjukdomar
 • Prover som skickas in: Alla poliovirusstammar. Alla enterovirus som odlats från avföring. Avföringsprover som konstaterats vara enteroviruspositiva med vilken laboratoriemetod som helst.

Laboratorieundersökningar 

 •  virusodling
 • molekylärgenetisk typning av virusisolat

Påvisning och identifiering av poliovirus bygger på virusodling där man använder en cellinje som är specifik för poliovirus och en annan cellinje där alla enterovirus förökar sig. 

Det virus som växer i cellodlingen typas med hjälp av molekylbiologiska metoder vilka är PCR i realtid och/eller sekvensering av virusets VP1-kapsidprotein. Den typningsmetod som används fastställs enligt WHO:s anvisningar för poliolaboratorier. 

För poliovirus räcker det inte med att viruset identifieras som poliovirus, utan virusets ursprung måste utredas. 

Poliovirus kan vara 

 • ett vilt poliovirus (WPV; wild polio virus)
 • poliovirus från ett oralt poliovaccin (OPV; oral polio vaccine) eller 
 • ett vaccinationsvirus som härstammar från OPV och som länge har förökat sig i en människas tarmar (VDPV; vaccine derived poliovirus).

Som en del av polioövervakningen analyserar THL möjliga poliovirus från enteroviruspositiva avföringsprover alltså ur stamsamlingsprover enligt förordningen om smittsamma sjukdomar. 

Provtagningsanvisningar

 • Prov: cirka 2 g avföringsprov sätts i en ren burk
 • Provtagningstidpunkt: Två på varandra följande dagar och under de två första veckorna från det att förlamningssymtomen börjat
 • Det första och andra avföringsprovet kan skickas antingen separat direkt på provtagningsdagen eller tillsammans när båda proverna har tagits.

Försändelse av polioprov (pdf 401 kb)

Kompletterande prov

 • Svalgprov odlas så snart som möjligt efter att symtomen börjat. 
 • Serum för undersökningar av antikroppar när sjukdomen börjat och 2 veckor senare. 
 • Likvor för undersökningar av antikroppar samtidigt som det första serumprovet.

I parade serumprov letar man efter en betydande ökning eller minskning av antikroppar mot PV1 och PV3. Testet mäter neutraliserande antikroppar. Den skiljer inte mellan svar som orsakas av vaccination eller naturlig infektion, inte heller på IgM- och IgG-svar.

Förhållandet mellan halterna antikroppar i serum och likvor som tagits samtidigt fastställs. Det går också att göra en virusodling på likvor, även om det är ovanligt att hitta poliovirus i likvor. 

I undantagsfall kan poliovirusinfektioner också påvisas i dessa kompletterande prov, men negativa undersökningsresultat har lågt bevisvärde.

Packning av prov

 • Packa varje prov i en egen Minigrip-påse med en absorberande kudde.
 • Packa helst proverna i en kylförpackning som håller cirka +4 °C.
 • Packa kylförpackningen i en gul- och svartrandig kartong.
 • Fyllda provförsändelser i plastpåsar försluts i en kartong.

Anvisningar för att skicka in prover

Provet skickas till adressen

THL
Mikrobiologisk expertis
Virologiska enheten/Polio
PB 30
00271 Helsingfors

Kontaktinformation

Virologiska prover
Tfn 029 524 6116
E-post poliolab(at)thl.fi

Soile Blomqvist
Specialforskare
Tfn 029 524 8490

Haider Al-Hello
Specialforskare
Tfn 029 524 8369

FINAS och ILAC MRA ackrediteringsmärkena.

THL:s ackrediterade kompetensområde (på finska)

Enheten har ackrediterats av ackrediteringstjänsten FINAS som testlaboratorium T077. Enheten är ackrediterad i enlighet med standard SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 och information om dess kompetensområde finns på webbplatsen för FINAS.

Sekvenseringstjänsterna har anskaffats på entreprenad av Institutet för molekylär medicin i Finland (FIMM).