Nationella och internationella författningar

På den här sidan finns lagar, förordningar och riktlinjer för bekämpning, uppföljning och behandling av smittsamma sjukdomar samlade.

Syftet med författningarna är att upprätthålla befolkningens och individers hälsa. Med hjälp av dem förebyggs smittsamma sjukdomar, deras spridning och de olägenheter de orsakar.

Institutet för hälsa och välfärd fungerar som nationellt expertinstitut när det kommer till bekämpning av smittsamma sjukdomar. THL fungerar även som nationellt expertlaboratorium på det sätt som Världshälsoorganisationen och EU förutsätter.

Nationella författningar

Länkarna går till Statens författningsdatabas (Finlex).

Författningar om livsmedel och veterinärmedicin

Författningar om hälso- eller sjukvård

Internationella författningar 

Europeiska unionen

Inom Europa koordineras uppföljningen och bekämpningen av smittsamma sjukdomar både av Världshälsoorganisationen WHO EURO och Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) som lyder under EU-kommissionen.

IHR – Internationella hälsoreglementet

Världshälsoorganisationens (WHO) Internationella hälsoreglemente (WHO) har upprättats för att bekämpa globala hot mot hälsan. 

Finland godkände hälsoreglementet 2005. Institutet för hälsa och välfärd fungerar som nationell kontaktmyndighet för IHR.