Uppföljning av vårdrelaterade infektioner

Med vårdrelaterade infektioner (tidigare sjukhusinfektioner) avses infektioner som

  • uppkommer under behandling som ges vid en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård eller socialvård eller
  • har att göra med ett ingrepp som gjorts där.  

I Finland förekommer det årligen cirka 100 000 vårdrelaterade infektioner, varav hälften uppstår på sjukhus och hälften inom långtidsvården.

Vårdrelaterade infektioner 

Sjukhusinfektionsprogrammet (SIRO)

Vårdrelaterade infektioner följs i Finland upp via det rikstäckande sjukhusinfektionsprogrammet (SIRO). Programmet har funnits sedan 1999. 

För tillfället deltar alla finländska universitetssjukhus och en del av de övriga sjukhusen i SIRO-programmet. I programmet följs sådana vårdrelaterade infektioner upp som har en betydande inverkan på folkhälsan.

Sjukhusinfektionsprogrammet (SIRO)

Publikationer om vårdrelaterade infektioner

På den här sidan finns doktorsavhandlingar och viktiga artiklar på finska om vårdrelaterade infektioner.
Publikationer om vårdrelaterade infektioner (på finska)