Uppföljning av antimikrobiell resistens

Genom uppföljning av antimikrobiell resistens mäts effektiviteten av bekämpningsåtgärderna och nya hot upptäcks.

I Finlands följs situationen med antimikrobiell resistens upp med olika system. Dessutom samarbetar man med europeiska expertnätverk. Finland deltar i uppföljningsnätverken EARS-Net för antimikrobiell resistens och ESAC-Net för användningen av antimikrobiella läkemedel i Europa.

FiRe – Finländsk forskningsgrupp för antimikrobiell resistens

Forskningsgruppen producerar tillförlitlig och jämförbar information om förekomsten av kliniskt viktig bakteriell läkemedelsresistens. Årligen sammanställs rapporten FinRes om dessa. 
FiRe – Finländsk forskningsgrupp för antimikrobiell resistens

Uppföljning av användningen av antimikrobiella läkemedel 

Användningen av antimikrobiella läkemedel har en anmärkningsvärd inverkan på uppkomsten av antimikrobiell resistens. Användningen av antimikrobiella läkemedel följs upp både nationellt och i Europa.
Uppföljning av användningen av antimikrobiella läkemedel

Registret över smittsamma sjukdomar

Laboratorierna anmäler fynd av följande resistenta mikrober till registret över smittsamma sjukdomar: 

  • MRSA
  • VRE eller vankomycinresistenta enterokocker
  • Escherichia coli eller möjlig ESBL-Escherichia coli med nedsatt känslighet för och resistens mot tredje generationens cefalosporiner 
  • Klebsiella pneumoniae eller möjlig ESBL-Klebsiella pneumoniae med nedsatt känslighet för och resistens mot tredje generationens cefalosporiner
  • enterobakterier eller möjliga karbapenemasbildande enterobakterier (CPE) med nedsatt känslighet för och resistens mot karbapenemer.

Det framgår inte av anmälningarna om det är fråga om symptomfritt bärarskap eller infektion med symptom. Det finns dock separat statistik för allvarliga allmänna infektioner där bakterien växer i blodet eller ryggmärgsvätskan. 

Dessutom innehåller registret information om resistensen mot tuberkulos och pneumokocker. 

Registret över smittsamma sjukdomar

Expertlaboratorier

En del av de resistenta mikroberna skickas till THL:s expertlaboratorier för fortsatta undersökningar. 

Med hjälp av fenotypiska metoder testas bakteriens tillväxt med ett antimikrobiellt läkemedel närvarande. Bakteriestammens resistens säkerställs med genotypiska metoder. Genotypning eller fingeravtrycksundersökningar genomförs som stöd för epidemiutredningarna.

Prover som skickas till mikrobstamsamlingen

SIRO – Sjukhusinfektionsprogrammet

I Finland följs vårdrelaterade infektioner upp via det rikstäckande sjukhusinfektionsprogrammet (SIRO). 

Resistensinformation samlas in om mikrober som orsakar blododlingspositiva sjukhusinfektioner i olika patientgrupper och infektioner i operationsområdet i olika kirurgiska ingreppsgrupper. 

Därtill har det gjorts en bedömning av den sjukdomsbörda som den antimikrobiella resistensen mot läkemedel orsakar på årsnivå i Finland. 

Användningen av antimikrobiella läkemedel och resistens mot antimikrobiella läkemedel kartläggs också i prevalensundersökningar som genomförs med jämna mellanrum på akutsjukhus och vårdinrättningar för långtidsvård. 

Sjukhusinfektionsprogrammet (SIRO)