Nationella vaccinationsregistret och uppföljning av vaccinationsprogrammet

Institutet för hälsa och välfärd (THL) upprätthåller ett nationellt vaccinationsregister i Finland. Vaccinationsregistret täcker vaccinationerna inom den offentliga primärvården, den specialiserade sjukvården och den privata hälsovården. 

Vaccinationsuppgifterna överförs till vaccinationsregistret enbart om dokumenteringen skett korrekt strukturerat i ett patientdatasystem som är anslutet till Hilmo-dataöverföringen.

Uppdaterade befolkningsuppgifter fås från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.