Omskärelse av pojkar på icke-medicinska grunder

Med omskärelse av pojkar på icke-medicinska grunder avses ett ingrepp som görs av religiösa eller kulturella skäl. Ingreppet innebär att förhuden på penis tas bort.

I Finland är omskärelse av minderåriga pojkar på icke-medicinska grunder inte tills vidare förbjuden i lag, men den anses kränka barnets personliga integritet och självbestämmanderätt.

Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården bör ta upp ämnet till diskussion med gravida kvinnor och föräldrar till minderåriga pojkar, när personer med invandrarbakgrund eller asylsökande kommer från områden där omskärelse av pojkar hör till kulturen.

SHM ger anvisningar om icke-medicinsk omskärelse av pojkar

  • Icke-medicinsk omskärelse av pojkar ingår inte i den offentligt finansierade hälso- och sjukvården.
  • Endast en legitimerad läkare får utföra omskärelse.
  • Läkaren ska före ingreppet ge vårdnadshavarna tillräcklig information om omskärelsens karaktär, effekter och eventuella olägenheter samt om att ingreppet är oåterkalleligt.
  • En förutsättning för omskärelsen är vårdnadshavarnas skriftliga samtycke och omskärelsen får inte utföras om den ena vårdnadshavaren motsätter sig ingreppet.
  • Omskärelsen får inte utföras om pojken med hänsyn till sin ålder och utvecklingsnivå kan förstå betydelsen av omskärelsen och har uttryckt att han motsätter sig omskärelsen.
  • Omskärelsen ska utföras under sterila förhållanden och ingreppsförhållandena ska också i övrigt vara ändamålsenliga. Omskärelsen ska utföras med smärtlindring, som en läkare ansvarar för.

SHM:s anvisning tillämpas på sådan omskärelse av förhuden på pojkens könsorgan som utförs av icke-medicinska skäl på pojkar som är under 18 år.

Anvisning till asylsökande föräldrar om icke-medicinsk omskärelse på pojkar

THL och Migrationsverket har utarbetat en broschyr som kan fås på sju olika språk: