Empatitrötthet och arbetshandledning

Empatistress och -trötthet samt fenomen som återspeglar sekundär traumatisering, där klientens svåra och traumatiska upplevelser överförs till arbetstagaren eller arbetsgemenskapen och orsakar psykisk belastning hos arbetstagarna. 

Yrkesutbildade personer som arbetar bland flyktingar möter ofta klienter som är multitraumatiserade, befinner sig i en svår situation och behöver många tjänster. Klienternas varierande behov skapar särskilda utmaningar i arbetet. 

Arbetshandledning är en metod för att avhjälpa empatistress och utveckling av arbetstagarnas professionella arbete. Målet med arbetshandledning är att stöda de yrkesutbildade personerna i deras arbetsuppgifter och ge dem nya perspektiv och verktyg för arbetet.  

Långvarig empatistress kan leda till trötthet

Yrkesutbildade personer inom hjälparbete använder sin förmåga till empati och identifikation som arbetsverktyg. Med hjälp av dessa kan yrkespersonen sätta sig in i klientens situation och få kontakt med honom eller henne. Empati och identifikation är förutsättningar för att den yrkesutbildade personen ska kunna utföra sin grundläggande uppgift, dvs. att hjälpa.  Det medför att hon eller han berörs emotionellt i sitt arbete. 

Empatistress är ett fenomen där klientens svåra och traumatiska upplevelser överförs till arbetstagaren och orsakar psykisk belastning hos arbetstagaren. Tecken på empatistress är en normal reaktion på situationer som är onormala och ofta omänskliga. 

Ibland är belastningen för kraftig, pågår för länge eller arbetstagaren har inte möjlighet till avlastning. Upplevelser och känslor som överförs från klienten till arbetstagaren gör att stressnivån blir för hög för arbetstagaren, vilket kan leda till empatitrötthet. Empatistress framkommer till exempel i form av sömnsvårigheter, ångest eller olika smärtor. 

Empatistress kan förebyggas

Det är viktigt att yrkesutbildade personer som möter flyktingar i sitt arbete kan identifiera empatistress och motverka empatitrötthet. 

Yrkesutbildade personer kan förebygga empatitrötthet hos sig själva bland annat genom att: 

  • Vara medvetna om risken för empatitrötthet.  
  • Delta i utbildningar, där de får information om effekter av psykiskt belastande arbete.  
  • Våga diskutera empatitrötthet utan att behöva vara rädda för att de blir stämplade som svaga. 
  • Kunna avhjälpa empatistress inom arbetsgemenskapen.  
  • Använda sig av multiprofessionellt teamarbete eller arbeta i par. 
  • Vid behov kunna överföra en klient till en annan arbetstagare.  
  • Delta i arbetshandledning.  
  • Koppla av från arbetet under fritiden.  

Empatistress är inte en störning och empatitrötthet är i sig inte en diagnos, utan den är i första hand ett arbetsrelaterat fenomen som kan hanteras. Empatistress leder inte heller automatiskt till trötthet. 

Med ställföreträdande förstärkning avses att styrkorna hos de yrkesutbildade personerna växer i mottagningssituationer. När klientens överlevnadsmetoder och styrkor framkommer kan också den yrkesutbildade personen i bästa fall växa tillsammans med klienten.  

Arbetshandledning är nödvändig för att orka i arbetet

Arbetshandledning är en process mellan arbetshandledaren och den som får handledning. Syftet är att stöda den yrkesutbildade personen i arbetsuppgifterna. Handledningen sker på arbetstid i form av handledning i grupp eller individuellt. 

Arbete med människor eller andra krävande arbetsuppgifter väcker ofta reaktioner, tankar och känslor hos arbetstagarna. Det är bra för arbetstagarna om dessa behandlas efteråt. Vid arbetshandledning kan dessa frågor granskas från olika håll.  

Arbetshandledning är ofta nödvändigt i arbete med flyktingar både för att man ska orka och kunna utvecklas i arbetet. Det är ändamålsenligt att de yrkesutbildade personerna med tanke på det krävande arbetet får tillräckligt med arbetshandledning som bekostas av arbetsgivaren. Det är också bra om arbetshandledaren har kunskap om specialfrågor i samband med flyktingarbete.

Arbetshandledning fungerar som en plattform för utveckling i arbetet och därmed förbättras vanligen även arbetets kvalitet. 

I samarbete

AMIF-logo.