Tillgänglighet

Sidans innehåll

Tillgänglighet är en viktig förutsättning för att personer med funktionsnedsättning skall kunna leva ett självständigt liv och ha möjlighet att kunna delta fullt ut på alla livets områden.

Det står i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning att konventionsstaterna ska vidta ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning får tillgång på samma villkor som andra till exempel till den fysiska miljön och till information och kommunikation.

Dessa åtgärder, som ska innefatta identifiering och undanröjande av hinder och barriärer mot tillgänglighet, ska bl.a. gälla:

  • byggnader, vägar, transportmedel och andra inom- och utomhusanläggningar, däribland skolor, bostäder, vårdinrättningar och arbetsplatser, samt
  • information, kommunikation och andra tjänster, inklusive elektroniska tjänster och räddningstjänster

Läs mer:

Tillgänglighet är ett sätt att tänka, inte ett specialarrangemang

Fysisk tillgänglighet betyder i princip att alla människor måste beaktas i den fysiska miljön, liksom i planering och genomförande av miljön och dess uppbyggnad. Till exempel tillgängliga byggnader och tillgängliganpassad kollektivtrafik möjliggör att personer med funktionsnedsättning kan arbeta, utöva hobbyn och ta del av kultur.  

Tack vare tillgänglighet stöds personer med funktionsnedsättning att bli delaktiga och få en så stor självständighet som möjligt i samhället på lika villkor som andra. Det är fråga om attityder och ett tänkesätt – inte specialarrangemang för att tillgänglighet skall omsättas i praktiken.

Det är viktigt att främja tillgängligheten för att alla ska ha lika möjligheter att delta i samhället. Detta mål stöds också av Europeiska unionens tillgänglighetsdirektiv.

Tillgänglighet kan också handla om en digital miljö. För digitala tjänster som är tillgängliga används ofta termen webbtillgänglighet.

EU:s tillgänglighetsdirektiv kräver att myndigheterna och den privata sektorn gör vissa produkter och tjänster tillgängliga. Direktivet ska genomföras nationellt i varje EU-land senast den 28 juni 2022. Detta innebär också ändringar i lagstiftningen i Finland. Tillgänglighetskraven ska vara i kraft den 28 juni 2022. Bestämmelserna tillämpas från och med den 28 juni 2025. 

De produkter och tjänster som släpps ut på marknaden efter den 28 juni 2025 ska i huvudsak vara tillgängliga. 

Läs mer: 

Tillgänglighet av digitala tjänster skall vara norm och inte ett undantag

Gällande tillgängligheten av digitala tjänster, som webbplatser, beaktas att sidor och deras innehåll är sådana att alla kan använda dem jämlikt och förstå vad som sägs i dem. För personer med funktionsnedsättning, kan tillgängligheten av webbsidor innebära till exempel att man kan läsa innehållet också med olika hjälpmedel, som en skärmläsare.

Målen med tillgänglighetsdirektiven från Europaparlamentet och rådet är att främja var och ens jämlika tillgång till digitala områden.

I Finland gäller tillgänglighetsdirektivet webbplatser och mobila applikationer för den offentliga sektorn och organisationer som handlar offentliga förvaltningsuppgifter.

Tillgänglighetsdirektivet och den nationella lagstiftning som följer av det kräver att myndigheterna gör sina digitala tjänster tillgängliga.

Tillgänglighetskraven tillämpas gradvis från och med september 2019.

Läs mer: