Blågröna alger alltså cyanobakterier

Blågrönalger i vatten.

Cyanobakterier, mer folkligt blågrönalger, kan ibland förekomma i badvatten. Det varma, lugna vädret och de goda näringsförhållandena främjar blågrönalgernas tillväxt och förekomst. Blågrönalger kan förekomma i vatten som gryn eller färga vattnet grönt och till och med bilda tjocka alglager på vattenytan. Ökade näringsnivåer eutrofierar vattenförekomster och främjar tillväxten av blågröna alger. Situationen i blågröna alger varierar i olika vattenförekomster. Vattenförvaltningsåtgärderna syftar till att förbättra vattenkvaliteten i vattenförekomster.

Kommunal hälsoskyddsmyndighet informerar situationen av blågrönalger på stranden och på kommunens webbplats

Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten övervakar blågröna alger i allmänna badstränder och informerar om situationen på strander och på den kommunala webbplatsen. Informationen kommer att uppdateras på grundval av de nya resultaten. Myndigheten besöker dock inte badstranden varje dag för att bedöma förekomsten av blågröna alger. Situationen för blågröna alger i vissa badplatser informeras dagligen.

Kvaliteten på badvattnet informeras på stranden och ofta också på kommuns websidor. Innan badsäsongen börjar bör badare ta reda på vilken websidor som informeras om kvaliteten på badvattnet.

Förekomsten av blågröna alger kan variera under dagen

Det är svårt att förutspå och kontrollera förekomsten och längden på algblomningen. Vindar och strömmar kan förflytta algmassan, så mängden blågrönalger i vattnet kan variera snabbt även under samma dag. Därför lönar det sig att själv visuellt bedöma badvattnet alltid före man simmar.

Du kan bada i badvatten om den kommunala hälsoskyddsmyndigheten inte har infört restriktioner för badning och om det inte finns några påvisbara blågröna alger i badvattnet.

Om en badare upptäcker något misstänkt i badvattnet, såsom avvikande färg eller lukt eller blågrönalger, lönar det sig att undvika simning och anmäla saken till hälsoskyddsmyndigheten i den egna kommunen. Kontaktuppgifter hittas på kommunens webbplats och ofta även på anslagstavlan på badstranden.

Utöver simning kan man även exponeras för blågrönalger i vattensporter där det bildas många aerosoler.

Det lönar sig även att bedöma vattnets status vid stugstranden om vattnet används också för att tvätta sig eller som badvatten i bastun.

Identifiering av blågrönalger

Förekomsten av blågrönalger kan variera från enstaka gryn till ett tjockt alglager. En liten mängd blågrönalger ser ut som gröna eller gulaktiga gryn i vattnet. Smala algränder kan också drivas till stranden.

Blågrönalger kan ibland se ut som pollen eller en ofarlig trådartad alg. Gul pollen kan samlas på vattenytan på våren och i början av sommaren, blågrönalger senare på sommaren när vattnet värms upp.

Blågrönalger kan identifieras med enkla dricksglas- och käpptest. I dricksglastestet ska vattnet stå i cirka en timme och om gröna partiklar stiger upp på ytan är det fråga om blågrönalger. I käpptestet försöker man lyfta algmassan med en käpp. Om algerna hänger i käppen är det fråga om en ofarlig trådalg. Om algmassan däremot bryts ned i partiklar i vattnet är det fråga om blågrönalger.

På miljöförvaltningens webbplats Järviwiki finns mer detaljerad information om blågrönalger och fotografier på situationer där blågrönalger förekommer något, rikligt eller mycket rikligt. På webbplatsen finns dessutom anvisningar för dricksglas- och käpptest.

Läs mer:

Använd inte vatten om det finns blågröna alger i det

Det är omöjligt att uppskatta hur länge förekomsten av blågrönalger varar. Om det finns blågrönalger i vattnet, kom ihåg följande:

 • Simma inte i vatten med blågrönalger
 • Fyll inte baljan med vatten om den innehåller blågröna alger
 • Låt inte barn eller sällskapsdjur leka eller simma i strandvattnet
 • Använd inte vattnet som dricksvatten för människor eller djur, ens kokt
 • Vattnet får inte användas som bastuvatten
 • Vattnet rekommenderas inte som tvättvatten
 • Vattnet rekommenderas inte som diskvatten
 • Vattnet rekommenderas inte för bevattning av växter som är avsedda att ätas

En del blågrönalger kan producera lever- eller nervgifter. Förutom gifter kan blågrönalger producera bland annat föreningar som irriterar huden. Utifrån blågrönalgförekomstens utseende kan man inte bedöma om det är fråga om en art av blågrönalger som producerar gifter eller inte. På grundval av blågrönalgförekomstens utseende kan det inte heller bedömas om det finns toxiner som produceras av blågrön alger i badvatten.

Regulatorisk kontroll av badvatten baseras på observation av blågröna alger, eftersom resultat av laboratoriestudier av blågröna alger eller blågröna algtoxiner kanske inte längre återspeglar badvattnets tillstånd vid provtagningen.

Man ska alltid förhålla sig till vatten med blågrönalger med antagandet att det kan orsaka hälsoolägenheter. Tvätta dig noggrant med rikligt med rent vatten om du misstänker att du badat i vatten med blågrönalger. 

Läs mer: Blåalgsgifter (Järviwiki, på finska)

Vilka symtom blågrönalger kan orsaka?

Människors känslighet för symtom orsakade av blågrönalger varierar. Symtomen kan framträda i allmänhet inom några timmar efter exponeringen för blågröna alger. Om det behövs kan du be hälsovård om instruktioner om hur man behandlar symtom.

Blågrönalger kan orsaka

 • Hudsymtom
 • Magsymtom, såsom illamående, magsmärtor, diarré och kräkningar
 • Förkylningssymtom, såsom snuva, huvudvärk, ögonirritation och feber

Den riksomfattande alguppföljningen ger information om blågrönalgsituationen

Den riksomfattande alguppföljningen är en uppföljning av blågrönalgsituationen i Finlands inre vatten och havsområden som genomförs av Finlands miljöcentral, NTM-centralerna och kommunerna. Allmänheten får också rapportera sina egna iakttagelser. Mängden blågrönalger bedöms visuellt. Du kan läsa mer om ämnet på miljöledningens webbplats:

Läs mer: