Vatten på badstränder

Badstrand.

I Finland finns det många badstränder av god kvalitet där det är tryggt att bada. De kommunala hälsoskyddsmyndigheterna övervakar badvattnen i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets (SHM) förordningar.

Kommunala hälsoskyddsmyndigheten övervakar badvattnets kvalitet under badsäsongen

Under badsäsongen bedömer den kommunala hälsoskyddsmyndigheten badvattnets kvalitet utifrån de undersökningar som görs i enskilda vattenprov. I stora delar av landet går badsäsongen från mitten av juni till slutet av augusti. I landskapen Lappland och kommunerna Kuusamo och Taivalkoski pågår badsäsongen från 25 juni till mitten av augusti.

Badvattenprov tas ungefär en gång i månaden, minst tre eller fyra prov under sommaren. I badvattenproven undersöks mängden bakterier som uttrycker tarmrelaterad förorening. Dessutom följer myndigheten visuellt förekomsten av cyanobakterier, dvs. blågrönalger mer folkligt, och övervakar badvattnets allmänna tillstånd.

THL:s uppdrag är att bistå de kommunala hälsoskyddsmyndigheterna vid fastställandet av potentiella badvattenepidemier.

Krav på badvatten av hög kvalitet

Det finns cirka 300 stora allmänna badstränder i Finland som besöks av ett stort antal badare under badsäsongen och ett större antal små allmänna badstränder. En kommunspecifik förteckning över badstränder och deras beskrivningar finns ofta på de kommunala webbplatserna.

Förordningar för stora allmänna badstränder

Förordningar för små allmänna badstränder

Lagstiftningsanvisningar på Valviras webbplats

På Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valviras webbplats hittas information om hanteringen av badvatten, såsom en tillämpningsguide för lagstiftningen om stora allmänna badstränder.

Kommunal hälsoskyddsmyndighet informerar kvaliteten på badvattnet på stranden och på kommunens webbplats

Resultaten av ett badvattenprov och en sensorisk bedömning med tolkningar finns till påseende på badstranden och på webbplatsen för dem som upprätthåller stora allmänna badstränder. Eftersom kommunala myndigheter inte undersöker badvattnets kvalitet eller följer förekomsten av blågrönalger varje dag finns det inte tillgång till aktuell information om badvattnets kvalitet dagligen. Kommunerna uppdaterar information när de nya resultaten av övervakningen av badvatten har slutförts.

Kvaliteten på badvattnet informeras på stranden och ofta också på kommuns websidor. Innan badsäsongen börjar bör badare ta reda på vilken websidor som informeras om kvaliteten på badvattnet.

Förekomsten av blågrönalger kan variera till och med under samma dag. Därför lönar det sig alltid för en som simmar att granska badvattnet visuellt innan en hoppar i. Simning bör undvikas om det finns blågröna alger i vattnet.

Läs mer: Blågröna alger alltså cyanobakterier

Om en badare upptäcker något misstänkt  i badvattnet, såsom avvikande färg eller lukt eller rikligt med blågrönalger, lönar det sig att anmäla saken till hälsoskyddsmyndigheten i den egna kommunen. Kontaktuppgifter hittas på kommunens webbplats och ofta även på anslagstavlan på badstranden.

Vid behov kommunal hälsoskyddsmyndigheten anvisar för förebyggande av hälsoolägenheter

Om man på basis av myndighetsundersökningar eller observationer av badvatten upptäcker att badvattnets kvalitet har förändrats så att det kan vara skadligt för badarnas hälsa, informerar den kommunala hälsoskyddsmyndigheten om detta på badstranden.

Vid behov kan myndigheten ge anvisningar eller bestämma till exempel tillfälligt badförbud för att skydda badarnas hälsa.

Läs mer: Badvattenburen epidemi

Efter badsäsongen kommunal hälsoskyddsmyndigheten klassificerar badvattnet utgående från kvaliteten

Efter badsäsongen klassificerar den kommunala hälsoskyddsmyndigheten badvattnet på stora allmänna badstränder som utmärkt, bra, tillfredsställande eller dåligt. Klassificeringen grundar sig på mängden tarmbaserade bakterier i undersökta badvattenprov. Förekomsten av blågrönalger påverkar inte badvattenklassen.

Klassificering tar hänsyn till resultaten från de tidigare fyra badsäsonger.

Största delen av Finlands stora badstränder har klassificerats som utmärkta, det vill säga den bästa klassen. Information om badvattnets kvalitetskategori finns tillgänglig för allmänheten på badstranden. För små allmänna badstränder fastställs inte badvattenklassen utan myndigheten bedömer badvattnets kvalitet endast utifrån enskilda vattenprov och resultaten av en sensorisk bedömning.

Symboler för informering på badstränder om klassen av badvatten.

Strandens badvattenprofil

Badstrandens upprätthållare utarbetar i samarbete med den kommunala hälsoskyddsmyndigheten en så kallad badvattenprofil för varje stor allmän badstrand. I profilen beskrivs badvattnets egenskaper och faktorer som försämrar badvattnets kvalitet. Ju bättre kategori badvattnet har klassificerats, desto mer sällan ska badvattenprofilen granskas och vid behov uppdateras.

Du kan bekanta dig med badvattenprofilen på webbplatsen för badstrandens upprätthållare. På badstranden finns också en allmän beskrivning som baserar sig på profilen.

En europeisk badvattenrapport utarbetas varje år

Europeiska miljöbyrån (EEA) utarbetar årligen en rapport om kvaliteten på och övervakningen av badvattnet i samarbete med Europeiska kommissionen och medlemsstaterna. Rapporten beskriver badvattnets kvalitet på de europeiska badstränderna enligt badvattenresultat under de föregående badsäsonger. EEA publicerar rapporten som webbpublikation innan nästa badsäsong börjar. Rapporteringsskyldigheten grundar sig på EU:s badvattendirektiv (2006/7/EY). Den gäller stora allmänna badstränder, det vill säga så kallade EU-badstränder, där det enligt den kommunala hälsoskyddsmyndighetens bedömning simmade betydligt många människor under badsäsongen. THL ansvarar för att uppgifterna om Finlands badstränder finns med i rapporten.

Utöver en sammanfattning av badvattnens kvalitet innehåller rapporten uppgifter om badvattenklasserna på medlemsländernas enskilda badstränder som en karttjänst. Enligt klassificeringen efter sommaren 2021 var största delen av de finländska badvattnen antingen utmärkta eller bra.

Läs mer: