Bakterier av släktet Vibrio

Sommarens värmeböljor kan medföra problem med vattenkvaliteten vid badstränderna. Varmt väder ökar risken för infektioner med vibriobakterier på badstranden när man badar i kustvatten i Finland. Infektioner särskilt orsakade av bakterien Vibrio cholerae förutspås öka i havsområdena i takt med klimatförändringen. Hälsorisken ökar på badstränderna, i synnerhet i grunda och varma vatten, såsom finska Bottenviken.

Graf över vibrioinfektioner i 2014, då vi hade en exceptionellt varm sommar.

Källa: Baker-Austin m.fl. (2016) Heat Wave–Associated Vibriosis, Sweden and Finland, 2014. Emerg Infect Dis 22(7): 1216–1220.

Vibrioarter i Östersjön

Under gynnsamma förhållanden kan vibrionerna föröka sig kraftigt i varma brackvatten. I och med att klimatet blir varmare får vi också allt oftare heta somrar, vilket ökar risken för Vibrioinfektioner via badvattnet. De bakterier av släktet Vibrio som förekommer i Östersjöns kustvatten är V. cholerae (icke-toxigena stammar), V. vulnificus, V. parahaemolyticus och V. alganolyticus, av vilka endast V. cholerae är en anmälningspliktig smittsam sjukdom i Finland. Uppgifterna är bristfälliga i Finland gällande förekomst av andra vibrioarter i badvatten eller vibrioser orsakade av sådana.

Vibrioser

I badvattenburna vibriosmittor är det inte fråga om kolera, utan smittorna är vanligen hudinfektioner som uppkommit via sår. Bakterierna kan också orsaka simmare inflammationer i ytterörat samt magsjuka med lindriga symptom ifall personen har svalt vatten. Havsvattenburna infektioner orsakade av vibrioner kan vara farliga särskilt för personer med nedsatt motståndskraft på grund av sjukdom eller långvarig medicinering. Dessa personer bör undvika att bada i Östersjön om sommaren ifall de har hudskador eller andra sår. Om bakterien kommer in i blodet kan långtidssjuka eller personer med nedsatt motståndskraft få en allvarlig allmän infektion.

Vibrios (på sidorna Infektionssjukdomar och vaccinationer)

Information om vibrioläget

EU:s smittskyddsmyndighet (ECDC) övervakar miljöförhållandena i Östersjön om somrarna med avseende på hur gynnsamma de är för tillväxten av vibrio. Den ger ut veckorapporter om läget som också THL följer. Kommunernas hälsoskyddsmyndigheter övervakar vattenkvaliteten vid de allmänna badstränderna. Det lönar sig att kolla anslagstavlan och eventuella varningsskyltar på badstranden.

Vibrionerna är bakterier som växer i havsvatten och för deras tillväxt är det gynnsammare ju varmare och näringsrikare det omgivande vattnet är. Vid sidan av vattentemperaturen påverkas vibrionernas tillväxt och artförekomst också av salthalten i havsvattnet. Vissa vibrioarter trivs i saltfattigt vatten, andra i högre salthalter närmare Nordsjön och Atlanten.

THL, 8.7.2021: Värmeböljan har ökat risken för allvarlig bakterieinfektion hos den som badar i Finlands kustvatten