Elevhälsans kuratorstjänster

Elevhälsans kuratorstjänster

Elevhälsans kurator främjar och stöder barns, ungas och vuxenstuderandenas inlärning, skolgång och studier, välbefinnande samt sociala färdigheter och funktionsförmåga.

Kuratorn främjar dessutom välbefinnandet i hela skol- och studiegemenskapen och samarbetar med familjerna, läroanstaltens övriga anställda och samarbetsnätverk.

Kuratorstjänsterna är lagstadgade, frivilliga, avgiftsfria och konfidentiella. De ska vara lättillgängliga i elevernas, studerandenas och läroanstalternas vardag från förskoleundervisningen till andra stadiet.

Kuratorstjänsterna är en del av socialvårdens tjänster. Det välfärdsområde inom vars område skolan eller läroanstalten är belägen ansvarar för att ordna kuratorstjänster för elever och studerande oberoende av deras hemort.

Kuratorns uppgifter

Kuratorn ger stöd och handledning till exempel vid följande problem och situationer:

  • familjesituationen, till exempel konflikter hemma, föräldrarnas separation, föräldraskap, föräldrarnas användning av rusmedel samt psykiska problem, krissituationer i familjen
  • sociala relationer, till exempel kompis- och vänskapsrelationer, sällskapande och parförhållande, mobbning, ensamhet, konflikter med lärare
  • skolgång och studier, till exempel frånvaro, motivation, arrangemang kring skolgången och studierna
  • känslolivet, till exempel ångest, stress, rastlöshet, aggressivitet, störande beteende
  • fritiden, till exempel hobbyer, användning av rusmedel, spelande
  • barnskyddsrelaterade bekymmer
  • kriser, till exempel när en närstående insjuknar eller avlider
  • självständighet och hantering av vardagen, särskilt på andra stadiet
  • den ekonomiska situationen och boendet, särskilt på andra stadiet.

Läs mer om hur du blir klient inom kuratorstjänsten och hur serviceprocessen framskrider

Rådgivning och handledning utan att vara klient

Kuratorn kan ge råd och handledning till elever och studerande också utan att de blir klienter. Kuratorn kan ge handledning och råd till exempel om hur elever och studerande söker sig till elevhälsotjänster och andra tjänster.

Kuratorn kan ge anonym rådgivning och handledning till lärare och andra yrkesutbildade personer som arbetar i skolan och vid läroanstalten samt till vårdnadshavare. Kuratorn kan till exempel ge handledning i hur en lärare kan agera när hen är orolig för en elev eller studerande.

Kuratorn kan till exempel ordna rådgivningspunkter med låg tröskel som är öppna för alla elever och studerande samt för skolans och läroanstaltens anställda.

Se också Dokumentation av kuratorsarbetet

Mer information och källor

Lagen om elev- och studerandevård (Finlex)
Lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (Finlex)
Socialvårdslagen (Finlex)
Lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (Finlex)
Barnskyddslagen (Finlex)