Lähteet ja lisätietoa

Lisätietoa

EIGE. 2018. European Institute for Gender Equality. Estimation of girls at risk of female genital mutilation in the European Union. Step-by-step guide 2nd Edition. Vilna, Liettua.

End FGM. European network. Female genital mutilation -verkkosivusto.

Female Genital Mutilation/Cutting: A Call for a Global Response. 2020. End FGM, Equality Now.

Female Genital Mutilation in the Refugee Context. Challenges and Recommended Actions. 2019. Plan International Deutschland e.V.

Ihmisoikeusliitto. 2017. Kysymyksiä ja vastauksia tyttöjen sukuelinten silpomisesta (pdf 0,6 Mt).

Kandala, N-B, Ezejimofor, M.C., Uthman, O.A., & Komba, P. 2018. Secular trends in the prevalence of female genital mutilation/cutting among girls: a systematic analysis. BMJ. 2018; vol.3, iss.5.

Koukkula, M., Parekh, S., Klemetti, R. 2014. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tyttöjen ja naisten ympärileikkauksen estämisen toimintaohjelman 2012–2016 (FGM) väliarviointi. Työpaperi 26/2014. Tampere: Juvenes Print – Suomen Yliopistopaino Oy

Koukkula, M., October, M., Kolimaa, M., Klemetti, R. 2016. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tyttöjen ja naisten ympärileikkauksen estämisen toimintaohjelman 2012–2016 (FGM) loppuarviointi. Työpaperi 4/2017. Helsinki. Verkkojulkaisu.

Koukkula, M., Keskimäki, I., Koponen, P., Mölsä, M. & Klemetti, R. 2016. Female genital mutilation/cutting among women of Somali and Kurdish origin in Finland. Birth. 2016;43:240‐246.

Korpilahti, U., Kettunen, H., Nuotio, E., Jokela, S., Nummi, V. & Lillsunde, P. (toim.) 2019. Väkivallaton lapsuus : toimenpidesuunnitelma lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisystä 2020–2025. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2019:27.

Kuismanen, K., Hautala, J., Pietiläinen, S., Raussi-Lehto, E. & Jakobsson, M. 2018. Kuinka hoidan ympärileikattua naista? Lääkärilehti. 33/2018 vsk 73. 1738–41.

Laajasalo (toim.) 2020. Miten toteutuu väkivaltaa kokeneen lapsen psykososiaalinen tuki? – tuki ja hoitomuodot sekä potentiaalisten lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten tekijöiden ehkäisevä kuntoutus. Raportti 17/2020. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Maahanmuuttovirasto. Tyttöjen ja naisten ympärileikkaus – voit saada apua -esite. (pdf 107 kt)
Esite saatavilla Maahanmuuttoviraston sivuilta kahdeksalla eri kielellä.

Mohamed, A. H. & Latvala, J. 2020. Female genital mutilation (FGM). Awareness and perceptions of Somali men in the Helsinki region, Finland. Finnish League for Human Rights. Helsinki.

Parekh, S. & Brusila, P. 2020. Tyttöjen ja naisten ympärileikkaus eli sukuelinten silpominen. Teoksessa Brusila, P., Kero, K., Piha, J. & Räsänen, M. (toim.) Seksuaalilääketiede. Duodecim.

Pietiläinen,S., Tiilikainen, M. & Johansson, J. 2015. Ympärileikatun naisen raskaus, synnytys ja lapsivuodeaika. Teoksessa Paananen, U., Pietiläinen, S., Raussi-Lehto, E. & Äimälä, A-M. (toim.) Kätilötyö – Raskaus, synnytys ja lapsivuodeaika. Edita Publishing Oy.

Shabila, N. 2019. Geographical variation in the prevalence of female genital mutilation in the Kurdistan region of Iraq. Eastern Mediterranean Health Journal. Vol. 25 No. 9, 2019.

Skogberg, N. & Laajasalo, T. Barnahus-hanke. 2020. Vanhempana Suomessa Ulkomaalaistaustaisille suunnatun psykoedukatiivisen pilottiryhmän käsikirja. Muu336/2020. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 

Sosiaali- ja terveysministeriö 2012. Tyttöjen ja naisten ympärileikkauksen estämisen toimintaohjelma 2012-2016 (FGM). Julkaisuja 8/2012. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.

STM. 2017. Istanbulin sopimuksen toimeenpanosuunnitelma 2018–2021. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja, 2017:16.

Tiilikainen, Marja (toim.) 2011. Tyttöjen ja naisten ympärileikkaus Suomessa. Asiantuntijaryhmän suositukset sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle. Helsinki: Ihmisoikeusliitto ry.

UNFPA-UNICEF. 2018. Joint Programme on Female Genital Mutilation. Accelerating Change: Annual Report 2018.

UNICEF 2020. Female genital mutilation (FGM). Data

WHO. 2008. Eliminating female genital mutilation. An interagency statement – OHCHR, UNAIDS, UNDP, UNECA, UNESCO, UNFPA, UNHCR, UNICEF, UNIFEM, WHO. Geneva, Switzerland. 

WHO. 2018. Care of girls and women living with female genital mutilation: a clinical handbook. Geneva.

WHO. 2020. Female Genital Mutilation. Key facts.

Väkiparta, M. 2019. Young men against female genital mutilation/cutting in Somaliland : Discursively negotiating violence, gender norms and gender order. Helsingin yliopisto. Humanistinen tiedekunta. Väitöskirja. 

Pro gradut

Linna, M. 2020. Miten vanhemmat voivat olla näin julmia tyttärilleen? Toiseus sukuelinten silpomista käsittelevissä suomalaisissa lehtiartikkeleissa. Helsingin yliopisto. Teologinen tiedekunta. Uskontotiede. Pro gradu.

Kortesniemi, J. 2016. Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden tuottamat kategoriat tyttöjen ympärileikkauksen puheeksi ottamisen yhteydessä. Helsingin yliopisto. Valtiotieteellinen tiedekunta. Sosiaalityö. Pro gradu.

Koukkula, M. 2015. Female genital mutilation/cutting among women of Somali and Kurdish origin in Finland. Tampereen yliopisto. Terveystieteiden yksikkö, Kansanterveystiede. Pro gradu.

Matsuuke, Eeva 2011. Female genital mutilation (FGM) and its future among Somali women in Finland. University of Tampere Medical School. Lääketieteen yksikkö. International Health. Pro gradu.

Niskala, Sirpa 2015. Hiljaisuuden noidankehä – tyttöjen ja naisten ympärileikkausperinne maahanmuuttajamiesten haastatteluissa. Tampereen yliopisto, Terveystieteiden yksikkö, Kansanterveystiede. Pro gradu.

Opinnäytetyöt ja kehittämistyöt (AMK)

Ahmed, I.,  Ali, N. & Mohamud, M. 2020. Tietopaketti raskaudenkeskeytyksestä, ympärileikkauksesta ja monikulttuurisesta potilasohjauksesta. Laurea Ammattikorkeakoulu.

Antikainen, J., Pitkänen, M. & Shrestha, J. 2016. Tyttöjen ja naisten ympärileikkauksen ehkäiseminen – Tietopaketti kätilöille ympärileikatun naisen kohtaamiseen sairaalatyössä. Savonia AMK

Grönroos, J. & Vuori, J. 2023. Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen – oppimisvideo kätilöopiskelijoille. Turun Ammattikorkeakoulu.

Hämeenvaara, M. & Parviainen, S. 2020. Ympärileikkauksen merkitys naisen seksuaaliterveyteen. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Kaakkois-Suomen AMK.

Jobe, M., Nevalainen, R. & Ndallamah, V. 2023. Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen puheeksiotto - Opas sosiaalialan ammattilaisille. Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Kallas, T. 2023. Tyttöjen sukuelinten silpomisen vastainen työ varhaiskasvatuksessa: varhaiskasvatuksessa-sivun kehittäminen. Metropolia ammattikorkeakoulu.

Kauranen, P., Silvennoinen, K. & Utriainen, K. 2022. Avaus- ja korjausleikkauksen seuraukset ympärileikatun naisen hyvinvointiin. Tampereen ammattikorkeakoulu.

Kytöaho, H. & Rinne, J. 2018. Global Perspective on Deinfibulation. Laurea-ammattikorkeakoulu

Lehto, E. & Qvist, K. 2017. Ympärileikatun naisen synnytyksen aikainen hoitotyö. Turun Ammattikorkeakoulu.

Lindroos, K. & Määttänen, M. 2018. Ympärileikatun naisen raskauden aikainen seuranta. Metropolia AMK.

Ryhänen, M., Savinainen, O. & Suokas, S. 2016. Ympärileikatun naisen raskausaika ja synnytys – hoito ja seksuaaliohjaus. Esite.

Rämö, H. & Sofizade, N. 2018. Tyttöjen ja naisten ympärileikkaus. Tietopaketti terveydenhuollon ammattilaisille. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö

Tähtinen, T., Valonen, J., Vuori, J. & Ylinen, E. 2018. Tyttöjen ja naisten ympärileikkausten ennaltaehkäisy – Esite maahanmuuttajanaisille.

Tutustu kolmannella sektorilla tehtävään työhön

Vigor-hanke

VIGOR-hanke edistää ulkomaalaistaustaisten seksuaaliterveyttä osana Sosped-säätiön toimintaa. Hanke on yhteistyössä Amal ry:n kanssa toteuttanut pääasiassa somaliyhteisöjen eri-ikäisille naisille ja miehille suunnattuja esitteitä silpomisesta ja avausleikkauksesta. Esitteitä voi hyödyntää valistuksen lisäksi myös puheeksi ottamisessa.

Ympärileikkauksen korjausleikkaus -esite suomeksi (Vigor-hanke, pdf 1,5Mt)
Ympärileikkauksen korjausleikkaus -esite somaliaksi (Vigor-hanke, pdf 1,5Mt)
Lisää tietoa Vigor-hankkeen materiaali-sivuilta

Ihmisoikeusliitto

Ihmisoikeusliitto toimii tyttöjen sukuelinten silpomisen ennaltaehkäisemiseksi, ympärileikattujen naisten hyvinvoinnin edistämiseksi ja asenteiden muuttamiseksi Suomessa. 
Tutustu Ihmisoikeusliiton toimintaan täällä.

Esite: Suojelethan tyttöjä silpomiselta?

End FGM EU on julkaissut yhteistyössä Ihmisoikeusliiton kanssa suomeksi esitteen siitä, kuinka puhua silpomisesta.

Kuinka puhua sukuelinten silpomisesta -esite

African Care

Maahanmuuttajataustaisten naisten perustama kansalaisjärjestö, joka järjestää maahan muuttaneiden hyvinvointia tukevaa ryhmätoimintaa ja globaalikasvatuskursseja sekä kouluttaa erityisesti seksuaali- ja lisääntymisterveydestä.

African Care
Silpomisen puheeksioton kortit