Tiedon hankkiminen lastensuojelun tarpeisiin ja sen luovuttaminen

Perustuslaki turvaa jokaisen kansalaisen oikeuden yksityiselämään.
Perustuslaki 10 § (Finlex)

Myös lapsella on oikeus yksityisyyteen. 

  • Lapsen yksityisyyteen, perheeseen, kotiin tai kirjeenvaihtoon ei saa puuttua mielivaltaisesti tai laittomasti eikä hänen kunniaansa tai mainettansa saa laittomasti halventaa.
  • Lapsella on oikeus lain suojaan tällaiselta puuttumiselta ja halventamiselta.

YK:n lapsen oikeuksien sopimus, 16 artikla (Finlex)

Yksityiselämän suojaa koskevista poikkeuksista on säädettävä erikseen lailla. Tässä osiossa käydään läpi henkilötietoihin ja erityisesti niiden hankkimiseen ja luovuttamiseen liittyviä säännöksiä lastensuojelun näkökulmasta ja yleisimmin käytännön työssä esiin tulevissa tilanteissa.

Osion sisältö on ohjeellinen yleisesitys aiheesta. Siinä on koottu yhtenäisiksi kokonaisuuksiksi eri laeissa olevat säännökset, jotka tulevat sovellettavaksi tietoa hankittaessa tai sitä luovutettaessa eri tilanteissa.

Sisällön yleisluonteisuudesta johtuen kehotetaan kääntymään lakimiehen puoleen sellaisissa käytännön ongelmatilanteissa, jotka aina edellyttävät huolellista tapauskohtaista harkintaa.

Tekstin on laatinut VT Mirjam Araneva,  SOS-lapsikylä.