Lastensuojelun toimijoiden tehtävät, kelpoisuus, mitoitus ja täydennyskoulutus

Tietoa lapsille ja nuorille

Sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan tehtävät lastensuojelussa

Lastensuojelua toteuttavat keskeisesti sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat yhdessä muiden ammattilaisten kanssa. Lastensuojeluammattilaiset tekevät neuvonta- ja ohjaustyötä sekä asiakkaiden hyvinvointia ja toimintakykyä vahvistavaa muutostyötä ammatillisen osaamisensa puitteissa. Kunkin ammattilaisen osaaminen pyritään hyödyntämään siten, että asiakas saa parhaan mahdollisen avun ja tuen. Tämän tavoitteen turvaamiseksi tietyissä lastensuojelun tehtävissä ja toiminnoissa edellytetään lain mukaista kelpoisuutta, esimerkiksi sosiaalityöntekijän ammatinharjoittamisoikeutta.
Osaaminen lastensuojelun sosiaalityössä: Esitys asiantuntijuutta tukevasta urapolkumallista (Julkari)
Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön tehtävärakennesuositus (STM, julkaisuja 2007:14)
Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (Finlex)

Sosiaalityöntekijä

Sosiaalityöllä tarkoitetaan sosiaalihuoltolain mukaan asiakas- ja asiantuntijatyötä, jossa rakennetaan yksilön, perheen tai yhteisön tarpeita vastaava sosiaalisen tuen ja palvelujen kokonaisuus, sovitetaan se yhteen muiden toimijoiden tarjoaman tuen kanssa sekä ohjataan ja seurataan sen toteutumista ja vaikuttavuutta. Sosiaalityö on luonteeltaan muutosta tukevaa työtä, jonka tavoitteena on yhdessä yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen kanssa lieventää elämäntilanteen vaikeuksia, vahvistaa yksilöiden ja perheiden omia toimintaedellytyksiä ja osallisuutta sekä edistää yhteisöjen sosiaalista eheyttä. 
Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 15 § (Finlex) 

Sosiaalityöntekijän erityisiin velvollisuuksiin kuuluu vastaaminen sosiaalityön ammatillisesta johtamisesta sekä yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen sosiaalisen tuen ja palvelujen tarpeeseen vastaavasta sosiaalityön asiakas- ja asiantuntijatyöstä, sekä sen vaikutusten seurannasta ja arvioinnista.
Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 (Finlex)

Sosiaaliohjaaja

Sosiaaliohjauksella tarkoitetaan sosiaalihuoltolain mukaan yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen neuvontaa, ohjausta ja tukea palvelujen käytössä sekä yhteistyötä eri tukimuotojen yhteensovittamisessa. Tavoitteena on yksilöiden ja perheiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen vahvistamalla elämänhallintaa ja toimintakykyä.
Sosiaalihuoltolaki 16 § (Finlex)

Sosiaaliohjaajan tehtäväalueisiin kuuluvat erityisesti

Lastensuojelulaitosten yhteydessä voidaan myös tehdä perhetyötä tai antaa jälkihuollon palveluja, jotka tällöin kuuluvat pääasiallisesti sosiaaliohjaajan tehtäviin.

Lastensuojelun sosiaalityöntekijän tehtävät

Lastensuojelussa sosiaalityöntekijän tehtäviä määrittää sosiaalihuoltolain lisäksi lastensuojelulaki. Lastensuojelulain mukaan lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän keskeisenä tehtävänä on toteuttaa lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua tekemällä asiakassuunnitelma, järjestämällä avohuollon tukitoimia sekä tarvittaessa tekemällä kiireellinen sijoitus, huostaanotto sekä siihen liittyvä sijais- ja jälkihuolto. Lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun lisäksi sosiaalityöntekijä koordinoi lapsen ja perheen asiakkuuden kokonaisuutta, tekee rakenteellista sosiaalityötä sekä kehittää omaa työtään.
Lastensuojelulaki 3 § (Finlex)
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lastensuojelulain 13 b §:n muuttamisesta HE 170/2021 vp (Eduskunta)
Mitä on on lastensuojelu?

On suositeltavaa, että lapselle turvataan sama sosiaalityöntekijä koko lastensuojelun prosessin ajan, jos on lapsen edun mukaista ja käytännön työssä mahdollista. On pyrittävä siihen, että sama sosiaalityöntekijä seuraa lapsen mukana avohuollon, sijaishuollon ja jälkihuollon aikana. Näin vältetään muun muassa  katkeilevat suhteet ja tiedonkulun ongelmia.
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lastensuojelulain 13 b §:n muuttamisesta HE 170/2021 vp, s. 68 (Eduskunta)

Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tehtävänä on

 • valvoa lapsen tiedollisia oikeuksia antamalla lapselle hänen ikä- ja kehitystasonsa huomioiden tietoa asiakkuudesta sekä omasta ja perheen tilanteesta, ja huostaanoton tilanteissa siitä, miksi hänet on otettu huostaan (LSL 5 §, 20 § ja 53 §)
 • valvoa lapsen edun toteutumista, avustaa lasta ja nuorta puhevallan käytössä sekä tarvittaessa ohjata lapsi oikeusavun piiriin (LSL 24 § 1 mom)
 • huolehtia siitä, että lapselle haetaan tarvittaessa edunvalvojaa (LSL 24 § 1 mom, LSL 22 §)
 • kirjata lasta ja hänen perhettään ja asiakkuuttaan koskevat tiedot lapsen asiakirjoihin (LSL 33 §)
 • vastata lapsen osallisuudesta tapaamalla lasta, perehtymällä riittävästi ja tarvittavassa laajuudessa lapsen elämäntilanteeseen, lapsen omiin kokemuksiin, ajatuksiin ja tunteisiin siitä sekä antamalla lapselle hänen ikänsä ja kehitystasonsa huomioiden tietoa asiakkuudesta sekä omasta ja perheen tilanteesta.(LSL 5 §, LSL 20 § ja LSL 29 §)
 • vastata asiakkuuden alkamisen edellytysten arvioinnista (LSL 27 §)
 • arvioida ja valvoa lapsen kasvuolosuhteita sekä huoltajien tai muiden lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden mahdollisuuksia huolehtia lapsen hoidosta ja kasvatuksesta (LSL 26 § ja 27 §)
 • valvoa lapsen oikeutta lastensuojeluun ja vastata lastensuojelulain mukaisten palvelujen sekä muiden tukitoimien järjestämisestä (LSL 27 § ja 34 §)
 • tukea ja auttaa lasta sekä hänen läheisiään lapsen kasvatustehtävässä ja ongelmatilanteiden selvittelyssä sosiaalityöllä. Voi päättää avohuollon tukitoimista, avohuollon sijoituksesta tai kiireellisistä avohuollon tukitoimista. Voi päättää yhdessä perheen kanssa palveluiden toteutustavasta ja sisällöstä. (LSL 36 §, LSL 37 § ja LSL 37 b §)
 • vastata lapsen asiakassuunnitelman laatimisesta ja siihen perustuvista välttämättömistä palveluista (LSL 30 § ja LSL 36 § 2 mom.)
 • vastata muutostyöstä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa sekä laatia huostaan otetun lapsen vanhemmille erillinen asiakassuunnitelma (LSL 30 § 4 mom.)
 • osallistua hoito- ja kasvatussuunnitelman valmisteluun (LSL 30 a §)
 • vastata lapsen läheisverkoston kartoittamisesta ja monitoimijaisen (mukaan lukien läheiset ja muut ammattilaiset) yhteistyön tekemisestä, muun muassa järjestämällä neuvotteluja lapsen asiassa (LSL 31 § ja 32 §)
 • tarvittaessa päättää (edellyttää kunnan toimivaltapäätöstä) lapsen kiireellisen sijoituksen tarpeesta sen kautta, kohdistuuko lapseen tai hänen kasvuolosuhteisiinsa välitöntä vaaraa.  Kiireelliseen sijoitukseen johtaneiden syiden eteen tehtävä muutostyöskentely. (LSL 38 §)
 • valmistella lapsen huostaanottoa sekä sijaishuoltoa koskevat asiat (LSL 41 § 1 mom. ja LSL 43 § 2-3 mom.)
 • valvoa lapsen edun mukaisen sijaishuollon ja sijaishuoltopaikan järjestymistä ja tarvittaessa valmistella lapsen sijaishuoltopaikan muuttaminen (LSL 43 § 2 -3 mom., LSL 50 §)
 • osallistua huostassapidon jatkamisen ja perheen jälleenyhdistämisen edellytysten arviointiin ja valmistella huostassapidon lopettamista koskeva päätös (LSL 4 § 3 mom., LSL  30 § 4 mom. ja LSL 47 §)
 • valvoa lapsen etua sijaishuoltopaikan toteuttamien rajoitustoimenpiteiden yhteydessä. Valvoa rajoitustoimenpiteiden tarkoituksenmukaisuutta ja laajuutta sekä suunnitella toimia rajoitusten ennaltaehkäisemiseksi. (LSL 74 § 3 mom., LSL 74 a § 2-3 mom.)
 • valvoa sijaishuollossa olevan lapsen etua ja yksilöllistä tilannetta ja tilanteen vaatiessa
 • valvoa lapsen oikeutta jälkihuollon tukitoimiin ja vastata jälkihuoltosuunnitelman kirjaamisesta sekä valvoa lapsen jälkihuoltovarojen kertymistä ja käyttämistä. Tarvittaessa päättää jälkihuollon tukitoimista. (LSL 75 § -77 §) 
 • arvioida yksityiset sijoitukset perehtymällä riittävällä laajuudella lapsen ja hänestä huoltapitävien aikuisten tilanteeseen ja mielipiteisiin. (LSL 81 §)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lastensuojelulain 13 b §:n muuttamisesta HE 170/2021 vp (Eduskunta)

Lastensuojelun sosiaalityöntekijän asiakasmitoitus

Vuoden 2022 alusta tulee voimaan lastensuojelulain 13 b §:n muutos. Sen mukaan yhdellä lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä saa olla enintään 35 lasta asiakkaanaan. Vuoden 2024 alusta enimmäismäärä on 30 lasta lapsen asioista vastaavaa sosiaalityöntekijää kohden. Asiakasmäärä koskee vain lastensuojelun asiakkaana olevia lapsia, joten määrään ei lasketa jälkihuollossa olevia nuoria. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lastensuojelulain 13 b §:n muuttamisesta HE 170/2021 vp (Eduskunta)
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 34/2021 vp  (Eduskunta)
Kuntainfo 11/2021. Lastensuojelun sosiaalityön henkilöstömitoitus 1.1.2022 alkaen. (pdf, 137kt, STM)

Sosiaali- ja terveysvaliokunta totesi lausunnossaan lastensuojelulain 13 b §:n muuttamisesta, että jos lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijälle kuuluu muitakin tehtäviä, tulee hyvinvointialueen tehdä tilannekohtaista arviointia lastensuojelun sosiaalityöntekijän asiakasmäärästä ja sen suhteesta muiden asiakkaiden määrään. "Jos sosiaalityöntekijällä on samaan aikaan täysi-ikäisiä asiakkaita, hänellä ei voi lisäksi olla enimmäismäärää alle 18-vuotiaita asiakkaita."
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 34/2021 vp  (Eduskunta)

Lisäksi on huomioitava hyvinvointialueen velvollisuus huolehtia siitä, että ehkäisevä lastensuojelu sekä lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaiseksi kuin hyvinvointialueella esiintyvä tarve edellyttää. Myös kunnan huolehdittava siitä, että ehkäisevä lastensuojelu järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaiseksi kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Lastensuojelun on tuettava vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa järjestämällä tarvittavia palveluja ja tukitoimia.
Lastensuojelulaki 2 § ja 11 § (Finlex)

Lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua on järjestettävä tarvittavassa laajuudessa niinä vuorokauden aikoina, joina sitä tarvitaan. Lastensuojelun on oltava laadultaan sellaista, että se takaa lastensuojelun tarpeessa oleville lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen heidän tarvitsemansa avun ja tuen. Lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä tai muulla lastensuojelun työntekijällä tulee olla mahdollisuus tavata lapsi asiakassuunnitelmaan tarkemmin kirjattavalla tavalla riittävän usein henkilökohtaisesti.
Lastensuojelulaki 11 § ja 29 § (Finlex)
Lastensuojelun laatusuositus

Lastensuojelun henkilöstömitoituksessa on myös huomioitava, että lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä on käytettävissään lapsen kasvun ja kehityksen, terveydenhuollon, oikeudellista sekä muuta lastensuojelutyössä tarvittavaa asiantuntemusta.
Lastensuojelulaki 14 § (Finlex)
Lastensuojelun asiantuntija-apu ja asiantuntijaryhmä

Mitoitukset sijaishuollossa

Lastensuojelulaitoksessa on oltava lasten ja nuorten tarvitsemaan hoitoon ja kasvatukseen nähden riittävä määrä sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 3 §:ssä (Finlex) tarkoitettuja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä sekä muuta henkilöstöä.

Hoito- ja kasvatustehtävissä olevan henkilöstön määrässä ja henkilöstörakenteessa on otettava huomioon toimintayksikön asiakaskunnan erityistarpeet ja toiminnan luonne. Henkilöstön riittävästä määrästä, osaamisesta ja perehdytyksestä on huolehdittava siten, etteivät niihin liittyvät puutteet aiheuta rajoitusten käyttämistä, lapsen turvallisuutta vaarantavia ja ihmisarvoa alentavia rajoitustoimenpiteiden toteuttamistapoja ja käytäntöjä.

Lastensuojelulaki 60 § (Finlex) 
Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 3 § (Finlex)
Sosiaalihuoltolaki 46 a § 3 momentti (Finlex)

Muualla palvelussa

Henkilökunnan määrä
Henkilökunnan pätevyys
Ammatilliset perhekodit
Perhehoitajana toimiminen.

Lastensuojelun eri toimijoiden kelpoisuus

Lastensuojelulaissa on rajattu tietyt tehtävät ja toimenpiteet sosiaalihuollon ammattihenkilöiden tehtäväksi. Osa näistä tehtävistä edellyttää lisäksi sosiaalityöntekijän ammatinharjoittamisoikeutta. Lastensuojelun tarpeen selvittämisestä vastaa virkasuhteessa oleva sosiaalityöntekijä. Myös lapsen asioista vastaavan työntekijän täytyy olla sosiaalityöntekijä.
Lastensuojelulaki 26 § 4 momentti  ja 13 b § (Finlex)

Laissa sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015, Finlex) säädetään, minkälaisella koulutuksella voi saada sosiaalihuollon ammattien harjoittamisoikeuden tai nimikesuojauksen ja päästä Valviran ylläpitämään sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin (Suosikki).

Lastensuojelun eri toimijoiden kelpoisuudesta saa tietoa Valviran ja Sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilta:

Valvira ja aluehallintovirastot ovat myös ohjeistaneet, että lastensuojelun sosiaalityöntekijöitä ei voida rekrytoida henkilöstövuokrausta muistuttavilla keinoilla.
Hyvinvointialueen on huolehdittava lastensuojelun laadusta ja lainsäädännön noudattamisesta rekrytoidessaan sosiaalityöntekijöitä. (Valvira). 

Täydennyskoulutus

Hyvinvointialueen henkilöstön täydennyskoulutus on lakisääteistä. Hyvinvointialueen tulee seurata sen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön, mukaan lukien sen yksityisen palveluntuottajan palveluksessa olevan henkilöstön, jolta hyvinvointialue hankkii palveluja, ammatillista kehittymistä ja huolehtia siitä, että henkilöstö osallistuu riittävästi oman alansa täydennyskoulutukseen. Henkilöstön täydennyskoulutuksessa on otettava huomioon henkilöstöön kuuluvien peruskoulutuksen pituus, työn vaativuus ja tehtävien sisältö.
Järjestämislaki 612/2021 59 § (Finlex)