Päätökset lastensuojelussa ja muutoksenhaku

Asianosaisten oikeusturva on otettava huomioon asiakkuuden eri vaiheissa. Lasta, vanhempia ja muita asianosaisia tulee kuulla, heitä tulee informoida suunnitelmista ja päätöksistä, ja mahdollisuuksien mukaan toimenpiteiden tulee tapahtua yhteisymmärryksessä. Asiakirjojen tulee täyttää niille asetetut vaatimukset ja asianosaisilla on pääsääntöisesti oikeus tutustua niihin.
Huostaanoton valmistelu - Asianosaisten kuuleminen

Hallintopäätös on annettava kirjallisesti ja sen on oltava asianmukaisesti perusteltu. Perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset. Päätöksessä tulee olla selkeästi yksilöitynä, mihin asianosainen on oikeutettu tai velvoitettu taikka miten asia on muutoin ratkaistu.
Hallintolaki 43-45 § (Finlex)

Julkisen vallan käyttöä sisältävässä kunnallisessa tehtävässä voi toimia vain virkasuhteessa oleva henkilö.
Perustuslaki 124 § (Finlex)
Hyvinvointialuelaki 92 § 2 momentti (611/2021, Finlex)

Tietoa lapsille ja nuorille

Valitusoikeus ja oikaisuvaatimus

Päätökseen, johon saa hakea muutosta valittamalla, on liitettävä valitusosoitus. Siinä on mainittava valitusviranomainen ja viranomainen, jolle valituskirjelmä on toimitettava sekä valitusaika ja mistä se lasketaan. Lisäksi valitusosoituksessa on selostettava vaatimukset valituskirjelmän sisällöstä ja liitteistä sekä valituksen perille toimittamisesta. 
Hallintolaki 47 § (Finlex)

Lastensuojelulain 90 §:ssä säädetään, missä lastensuojeluasioissa saa hakea valittamalla muutosta suoraan hallinto-oikeudelta, kun on kyse sosiaalihuollon viranhaltijan tekemästä päätöksestä. Muissa lastensuojeluasioissa tehdyistä hallintopäätöksistä haetaan ensin oikaisua (oikaisuvaatimus) kunnan määräämältä sosiaalihuollon toimielimeltä (esimerkiksi sosiaalilautakunta).
Lastensuojelulaki 90 § (Finlex)
Sosiaalihuoltolaki 6 luku (Finlex)
Hallinto-oikeus

Alla on lueteltu lastensuojelulain nojalla tehdyt päätökset, joihin ei ole muutoksenhakuoikeutta tai on muutoksenhakuoikeus joko oikaisuvaatimuksena tai suoraan hallinto-oikeudelta. Lastensuojelulain 11 luvun mukaisia rajoituksia ja rajoitustoimenpiteitä koskevasta päätöksenteosta on lisätietoa osiossa Rajoitustoimenpiteet sijaishuollossa ja taulukossa Rajoitustoimenpiteet pähkinänkuoressa.

Hyvinvointialueen päätökset, joihin ei voi hakea muutosta

Hyvinvointialueen päätökset, joista tehdään oikaisuvaatimus

Seuraavista viranhaltijan päätöksistä tulee tehdä oikaisuvaatimus 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Sosiaalihuoltolaki 50 § (Finlex)

 • Päätös avohuollon tukitoimesta
  Lastensuojelulaki 35–36 § (Finlex)
  Muutoksenhakuun oikeutetut: 12 vuotta täyttänyt lapsi ja huoltaja
   
 • Päätös lastensuojelun avohuollon sijoituksesta 
  Lastensuojelulaki 37 § (Finlex)
  Muutoksenhakuun oikeutetut: 12 vuotta täyttänyt lapsi, huoltaja ja vanhempi, jonka kanssa yhdessä asumista päätös koskee
   
 • Päätös lapsen kiireellisen sijoituksen lopettamisesta, jos perusteena muu kuin kiireellisen sijoituksen raukeaminen määräajan päättymisen johdosta 
  Lastensuojelulaki 39 § (Finlex)
  Muutoksenhakuun oikeutetut: 12 vuotta täyttänyt lapsi ja huoltaja
   
 • Lastensuojelun jälkihuoltopäätös (jälkihuollon järjestäminen lapselle) 
  Lastensuojelulaki 75–77 § (Finlex)
  Muutoksenhakuun oikeutetut: 12 vuotta täyttänyt lapsi ja huoltaja
   
 • Lastensuojelun jälkihuoltopäätös (jälkihuollon järjestäminen nuorelle) 
  Lastensuojelulaki 75–77 § (Finlex)
  Muutoksenhakuun oikeutettu: täysi-ikäinen nuori
   
 • Lastensuojelun jälkihuoltopäätös (vanhemman tai muun henkilön jälkihuollollinen tukeminen)
  Lastensuojelulaki 75–77 § (Finlex)
  Muutoksenhakuun oikeutetut: lapsen huoltaja ja henkilö, ketä päätös koskee
   
 • Itsenäistymisvarojen maksaminen 
  Lastensuojelulaki 75–77 § (Finlex)
  Muutoksenhakuun oikeutetut: 12 vuotta täyttänyt lapsi ja lapsen huoltaja (täysi-ikäisten kohdalla täysi-ikäinen nuori)
   
 • Päätös yksityisen sijoituksen hyväksymisestä (myös kielteiset päätökset)
  Lastensuojelulaki 81 § 2 momentti (Finlex)
  Muutoksenhakuun oikeutetut: 12 vuotta täyttänyt lapsi, huoltaja ja henkilö, joka hoitaa lasta yksityisesti

Hyvinvointialueen päätökset, joihin haetaan muutosta suoraan hallinto-oikeudelta

Seuraavista viranhaltijan tekemistä päätöksistä haetaan muutosta suoraan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Lastensuojelulaki 90 § (Finlex)

 • Päätös lapsen kiireellisestä sijoituksesta
  Lastensuojelulaki 38 § (Finlex)
  Muutoksenhakuun oikeutetut: 12 vuotta täyttänyt lapsi, huoltaja, vanhempi ja henkilö, jonka hoidossa ja kasvatuksessa lapsi on tai on välittömästi ennen asian valmistelua ollut
   
 • Päätös lapsen kiireellisen sijoituksen jatkamisesta
  Lastensuojelulaki 38 a § (Finlex)
  Muutoksenhakuun oikeutetut: 12 vuotta täyttänyt lapsi, huoltaja, vanhempi ja henkilö, jonka hoidossa ja kasvatuksessa lapsi on tai on välittömästi ennen asian valmistelua ollut
   
 • Päätös suostumukseen perustuvasta huostaanotosta ja sijaishuoltoon sijoittamisesta
  Lastensuojelulaki 43 § 1 momentti (Finlex)
  Muutoksenhakuun oikeutetut: 12 vuotta täyttänyt lapsi, huoltaja, vanhempi ja henkilö, jonka hoidossa ja kasvatuksessa lapsi on tai on välittömästi ennen asian valmistelua ollut
   
 • Päätös sijaishuoltopaikan muuttamisesta
  Lastensuojelulaki 43 § 3 momentti (Finlex)
  Muutoksenhakuun oikeutetut: 12 vuotta täyttänyt lapsi, huoltaja, vanhempi ja henkilö, jonka hoidossa ja kasvatuksessa lapsi on tai on välittömästi ennen asian valmistelua ollut
   
 • Yhteydenpidon rajoittaminen
  Lastensuojelulaki 63 § (Finlex)
  Muutoksenhakuun oikeutetut: 12 vuotta täyttänyt lapsi, huoltaja ja henkilö, jonka yhteydenpitoa lapseen on päätöksellä rajoitettu
  Muutoksenhakuoikeus myös päätöksestä, jonka on tehnyt muu kuin sosiaalitoimen viranhaltija (esimerkiksi laitoksen johtaja)
   
 • Aineiden ja esineiden haltuunotto (65 §), lähetyksen luovuttamatta jättäminen (67 § 4 mom.), liikkumisvapauden rajoittaminen (69 §), eristäminen (70 §) ja erityinen huolenpito (72 §) 
  Lastensuojelulaki 11 luku (Finlex)
  Muutoksenhakuun oikeutetut: 12 vuotta täyttänyt lapsi ja huoltaja
  Muutoksenhakuoikeus myös päätöksestä, jonka on tehnyt muu kuin sosiaalitoimen viranhaltija (esimerkiksi laitoksen johtaja)
   
 • Päätös lapsen huostassapidon lopettamisesta
  Lastensuojelulaki 47 § (Finlex)
  Muutoksenhakuun oikeutetut: 12 vuotta täyttänyt lapsi, huoltaja, vanhempi ja henkilö, jonka hoidossa ja kasvatuksessa lapsi on tai on välittömästi ennen asian valmistelua ollut

Hallinto-oikeuden tekemät päätökset ja välipäätökset

Muutoksenhaku korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Lastensuojelulain 43 §:n 2 momentissa tarkoitetusta lapsen huostaanottoa ja sijaishuoltoa koskevasta hallinto-oikeuden päätöksestä (tahdonvastainen huostaanotto) saa hakea valittamalla muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta ilman valituslupaa. 
Lastensuojelulaki 92 § 2 momentti (Finlex)

Seuraaviin hallinto-oikeuden päätöksiin saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan:

Lastensuojelulaki 92 § 1 momentti (Finlex)
KHO:2022:59 24.5.2022/H1542 - Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuja - FINLEX

 

Valittajan on valituslupaa hakiessaan ilmoitettava hallintoprosessilain 111 §:ssä tarkoitettu valitusluvan pyytämisen peruste, sekä syyt, joiden vuoksi valittaja katsoo, että valitusluvan myöntämiseen on hallintoprosessilain tarkoittama peruste. Korkeimman hallinto-oikeuden on myönnettävä valituslupa, jos jokin laissa säädetty valituslupaperuste täyttyy. 
Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 110 – 111 § (hallintoprosessilaki 808/2019, Finlex)

Kirjallisuutta

 • Räty, Tapio (2019). Lastensuojelulaki. Käytäntö ja soveltaminen. Helsinki: Edita Publishing Oy