Lastensuojeluilmoitus ja lastensuojeluasian vireilletulo

Tietoa lapsille ja nuorille

Ennakollinen lastensuojeluilmoitus

Ennakollinen lastensuojeluilmoitus tehdään ennen jo lapsen syntymää. Ennakollisen lastensuojeluilmoituksen tarkoituksena on turvata odottavalle äidille ja lapsen tulevalle perheelle riittävät tukitoimet jo raskausaikana ja heti lapsen syntymän jälkeen.

Katso tarkemmin: Ennakollisen lastensuojeluilmoituksen tekeminen

Lastensuojeluilmoitus

Lastensuojeluilmoitus on tehtävä viipymättä, jos lapsesta on herännyt huoli. Lastensuojelun tarpeen taustalla voivat olla moninaiset syyt sekä lapsen että perheen tilanteessa. Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä kuka tahansa, mutta eräillä ammattikunnilla ja luottamustoimessa toimivilla tahoilla on siihen lakisääteinen velvollisuus. 

Katso tarkemmin: Lastensuojeluilmoituksen tekeminen

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi

Lastensuojeluilmoituksen sijaista sosiaalihuoltoon voidaan olla yhteydessä myös yhdessä lapsen tai huoltajien kanssa. Jos ilmoitusvelvollinen henkilö on ottanut yhteyttä sosiaalihuoltoon yhdessä asianosaisten kanssa, ei hänen samojen syiden perusteella tarvitse tehdä erikseen lastensuojeluilmoitusta.

Katso tarkemmin: Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi

Ilmoitusvelvollisuus lapseen kohdistuneen seksuaali- ja pahoinpitelyrikoksen epäilystä

Lastensuojeluilmoituksen tekemiseen velvoitettujen (myös lastensuojeluviranomaisten) on tehtävä ilmoitus poliisille, kun heillä on tehtävässään tietoon tulleiden seikkojen perusteella syytä epäillä, että lapseen on kohdistettu rikoslaissa (20 luku) seksuaalirikoksena rangaistavaksi säädetty teko tai henkeen tai terveyteen kohdistunut rikos, jos sen enimmäisrangaistus on vähintään 2 vuotta vankeutta.

Lisäksi on tehtävä lastensuojeluilmoitus.

Katso tarkemmin: Ilmoitusvelvollisuus lapseen kohdistuvasta väkivallasta

Ilmoitusvelvollisuus toiselle hyvinvointialueelle

Lastensuojeluviranomaisen on viipymättä ilmoitettava asiakkaana olevan perheen muutosta sille hyvinvointialueelle, jossa lapsen uusi koti- tai asuinkunta sijaitsee. Muutosta on velvollisuus ilmoittaa myös silloin, kun lastensuojelun tarvetta vasta selvitetään. Ilmoitus tehdään salassapitosäännösten estämättä.

Katso tarkemmin: Ilmoitusvelvollisuus toiselle hyvinvointialueelle

Lastensuojeluasian vireilletulo

Lastensuojeluasia tulee vireille, kun lastensuojelun työntekijä saa tietää lapsesta, joka on mahdollisesti lastensuojelun tarpeessa (esimerkiksi lastensuojeluilmoituksen kautta).  Lastensuojeluasia voi tulla vireille myös lapsen tai huoltajan omasta yhteydenotosta, jolloin kyseessä on lastensuojelulain mukainen hakemus.

Katso tarkemmin: Lastensuojeluasian vireilletulo

Lastensuojelun tarpeen selvittäminen

Lastensuojeluasian vireilletulon jälkeen sosiaalityöntekijä arvioi ensin kiireellisten toimenpiteiden tarpeen. Lisäksi hän tekee palvelutarpeen arvioinnin, ellei se ole ilmeisen tarpeetonta. Lisäksi sosiaalityöntekijä arvioi, tarvitseeko palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä selvittää lastensuojelun tarve.

Katso tarkemmin: Lastensuojelun tarpeen selvittäminen

Lastensuojeluasiakkuuden alkaminen

Lapsi ja perhe eivät ole lastensuojelun asiakkaita vielä palvelutarpeen arvioinnin ja lastensuojelun tarpeen selvittämisen aikana. Asiakkuus alkaa, jos vireilletulon jälkeen ryhdytään kiireellisiin lastensuojelun tukitoimiin, lapselle annetaan muita lastensuojelun palveluita ennen palvelutarpeen arvioinnin valmistumista tai jos arvioinnin perusteella todetaan, että lapsi tarvitsee lastensuojelulain mukaisia palveluita ja tukitoimia. 

Katso tarkemmin: Lastensuojeluasiakkuuden alkaminen

Lastensuojelun aikarajat

Palvelutarpeen arviointi on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä lastensuojeluasian vireilletulosta ja sen on valmistuttava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa vireilletulosta.

Katso tarkemmin: Lastensuojelun aikarajat