Lastensuojelun laatusuositus

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen kuntaliitto ovat päivittäneet Lastensuojelun laatusuosituksen ja se on julkaistu 31.10.2019. Päivitetyssä laatusuosituksessa on otettu huomioon viime vuosina tapahtunut lastensuojelun laaja kehittämistyö. Uutena sisältönä ovat sijaishuollon laatukriteerit. Myös ensimmäisen laatusuosituksen sisältö on edelleen perustaltaan ajankohtainen.

Laatusuosituksen voi tulostaa alla olevan linkin kautta.
Lastensuojelun laatusuositus (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2019:8, Valto)

Suositus on suunnattu ensisijaisesti lastensuojelupalvelujen toteuttamisen, arvioinnin, kehittämisen ja johtamisen tueksi lastensuojelusta vastaaville viranomaisille. Laatusuositus on tarkoitettu myös lapsille, nuorille, vanhemmille ja heidän läheisilleen sekä muille lastensuojelun toimijoille. Lapsi on suosituksen keskiössä.

Viisi laatusuosituksen tavoitteet läpäisevää eettistä periaatetta

Laatusuosituksessa on kuvattu kaikki viisi suosituksen tavoitteet läpäisevää eettistä periaatetta. Eettiset periaatteet läpäisevät kaiken lastensuojelutyön ja laatusuosituksen tavoitteet.

  1. Asiakkaiden ihmisarvo ja perusoikeudet
  2. Lapsen etu
  3. Vuorovaikutus
  4. Ammattihenkilöstön työn laatu
  5. Vastuulliset päätökset ja toimintakulttuuri

Lastensuojelua kehitettäessä pitää tarkistaa, miten eettisesti kestäviä ratkaisut ovat. Jokaisen lastensuojelutyötä tekevän ammattilaisen ja työyhteisön tulisi tarkastella eettisiä periaatteita arvioiden sitä, mitä periaatteet tarkoittavat omassa työtehtävässä ja työyhteisössä. Lastensuojelutyötä ohjaaviin keskeisiin periaatteisiin sitoutuminen vahvistaa oikeanlaisen tuen tarjoamista oikeaan aikaan. 
Lastensuojelutyötä ohjaavat periaatteet

Lastensuojelun periaatteiden perusta on kirjattu lastensuojelulakiin (4 §)

Lastensuojelussa on toimittava mahdollisimman hienovaraisesti ja käytettävä ensisijaisesti avohuollon tukitoimia, jollei lapsen etu muuta vaadi. Kun sijaishuolto on lapsen edun kannalta tarpeen, se on järjestettävä viivytyksettä. Sijaishuoltoa toteutettaessa on otettava lapsen edun mukaisella tavalla huomioon tavoite perheen jälleenyhdistämisestä.

Lastensuojelulain mukaan lastensuojelun on

  • edistettävä lapsen suotuisaa kehitystä ja hyvinvointia
  • tuettava vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa
  • pyrittävä ehkäisemään lapsen ja perheen ongelmia sekä
  • puuttumaan riittävän varhain havaittuihin ongelmiin.

Lastensuojelulaki 4 § (Finlex)

Laatusuosituksessa on esitelty laajasti lastensuojelutyötä ohjaavat periaatteet Valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan, ETENEn, sosiaali- ja terveysalan eettisiin periaatteisiin pohjautuen. Kunkin viiden yleisperiaatteen alla on kuvattu lastensuojelun erityispiirteistä nousevia eettisiä periaatteita. Ne täydentävät lastensuojelulakiin kirjattuja periaatteita. 
Sosiaali- ja terveysalan eettinen perusta (ETENE-julkaisuja 32:2011, Valto)

Lisäksi lastensuojelutyön kehittämisessä ja arvioinnissa voi hyödyntää ETENEn Lapsuuden ja nuoruuden etiikka sosiaali- ja terveysalalla –julkaisua. joka pohtii lapsuuden ja nuoruuden etiikkaa erityisesti lasten ja nuorten osallisuuden ja kuulluksi tulemisen näkökulmasta.
Lapsuuden ja nuoruuden etiikka sosiaali- ja terveysalalla (ETENE-julkaisuja 41: 2013, Valto)

Sosiaalialan ammatilliset eettiset ohjeet on julkaissut Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry / Ammattieettinen lautakunta (Helsinki 2017). Nämä ohjeet luovat hyvän ammattieettisen perustan myös lastensuojelutyölle.
Sosiaalialan ammattietiikka (Talentia)