Vaativa moniammatillinen tuki

Huom! Tämä on luonnosteksti uuden vammaispalvelulain (675/2023) mukaisesta palvelusta!

Vammaispalvelujen käsikirjassa julkaistaan uuden vammaispalvelulain (675/2023) mukaisia tekstejä luonnoksina ennen lain voimaantuloa. Luonnosten sisältö on tarkistettu mutta tekstiin tehdään toimituksellisia muutoksia. Lisäksi kaikki linkit eivät välttämättä ole toiminnassa. Ennen uuden vammaispalvelulain voimaantuloa tekstit siirretään Tuki ja palvelut -osioon Vammaispalvelujen käsikirjassa.

Uusi vammaispalvelulaki tulee voimaan 1.1.2025. Lue lisää Uusi vammaispalvelulaki -pääsivulta.

Tämän sivun sisältö

Vaativa moniammatillinen tuki kuuluu hyvinvointialueen erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin. Tämä tarkoittaa, että vammaisella henkilöllä on subjektiivinen oikeus saada vaativaa moniammatillista tukea, jos vammaispalvelulaissa määritellyt edellytykset palvelun saamiseksi täyttyvät. Hyvinvointialueen on tällöin järjestettävä palvelu määrärahoista riippumatta.

Oikeus vaativaan moniammatilliseen tukeen

Huomioi soveltamisala!

Vammaispalvelulakia sovelletaan lain 2 §:ssä määriteltyyn vammaiseen henkilöön. Tämä tarkoittaa, että oikeus vammaispalvelulain mukaisiin palveluihin on henkilöllä, joka täyttää kaikki vammaisen henkilön määritelmässä mainitut edellytykset. Vammaispalvelulaissa on lisäksi säädetty kunkin palvelun osalta palvelukohtaisista myöntämisedellytyksistä, jotka vammaisen henkilön on myös täytettävä ollakseen oikeutettu kyseiseen palveluun.

Lisätietoa vammaisen henkilön määritelmästä: Vammaispalvelulain soveltamisala

Vammaisella henkilöllä on oikeus saada vaativaa moniammatillista tukea, jos: 

  1. hänen osallisuutensa taikka itsemääräämisoikeutensa tai muiden perusoikeuksiensa toteutumisen tukeminen edellyttää erityistä ammatillista osaamista ja yhteistyötä; 
  2. hänellä on vaikeita vammaan liittyviä kommunikoinnin, sosiaalisen vuorovaikutuksen tai käyttäytymisen haasteita, joiden johdosta hänen tai muiden henkilöiden ihmisarvo, terveys tai turvallisuus on uhattuna; tai 
  3. hänen perusoikeuksiinsa kohdistuvien rajoitustoimenpiteiden käytön taustalla olevien syiden selvittäminen ja rajoitustoimenpiteiden käytön ennaltaehkäisy ja vähentäminen edellyttävät moniammatillista tukea.

Vammaispalvelulaki 16 §

Vaativaa moniammatillista tukea on oikeus saada silloin, kun vähintään yksi vaihtoehtoisista myöntämisedellytyksistä täyttyy.

Vaativan moniammatillisen tuen myöntäminen ei edellytä päätöstä erityishuollosta. 

Osallisuuden, itsemääräämisoikeuden tai muiden perusoikeuksien toteutuminen edellyttää erityistä ammatillista osaamista ja yhteistyötä

Vaativan moniammatillisen tuen palvelukokonaisuus vastaa vaativiin tilanteisiin. Tilanteisiin liittyy yleensä sellaisia puutteita itsemääräämisoikeuden ja osallisuuden toteutumisessa, joita ei pystytä ratkaisemaan tuetulla päätöksenteolla, henkilökohtaisella avulla tai erityisellä osallisuuden tuella. Tilanteet ovat yleensä sellaisia, joita esimerkiksi ryhmäkodin tai päivätoiminnan työntekijät eivät pysty ratkaisemaan, vaan tarvitaan erityistä osaamista heidän työnsä tueksi.   

Vammaisella henkilöllä on oikeus saada vaativaa moniammatillista tukea esimerkiksi silloin, jos vammaisen henkilön kommunikointi on hyvin vähäistä ja tarvitaan useiden ammattilaisten yhteistyötä selvittämään, kuinka hänen kanssaan voi olla vuorovaikutuksessa.

Vaativan moniammatillisen tuen asiantuntijaryhmän on myös mahdollista selvittää syitä esimerkiksi yllättävälle käytöksen muutokselle. Useat eri ammattilaiset voivat yhdessä miettiä keinoja, miten vammainen henkilö pystyy olemaan aktiivisesti osallisena erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja tekemään itse aloitteita kontaktin saamiseksi. 

Vaativan moniammatillisen tuen myöntämisen edellytyksenä ei ole tilanteen kriisiytyminen, vaan tarkoituksena on syrjäytymisvaarassa olevan vammaisen henkilön mukaan saaminen yhteiseen tekemiseen.  

Vaativan moniammatillisen tuen asiantuntijaryhmän työn tarkoituksena on etsiä yhteisen vuorovaikutuksen ja toiminnan keinoja ja edistää näin osallisuutta ja parantaa vammaisen henkilön elämänlaatua. Tämä työ ennaltaehkäisee samalla haastavia tilanteita. 

Kommunikoinnin, sosiaalisen vuorovaikutuksen tai käyttäytymisen haasteet

Vammaisella henkilöllä voi olla vaikeita vammaan liittyviä kommunikoinnin, sosiaalisen vuorovaikutuksen tai käyttäytymisen haasteita, joiden johdosta hänen tai muiden henkilöiden ihmisarvo, terveys tai turvallisuus on uhattuna. Näissä tilanteissa tarvitaan vaativan moniammatillisen tuen asiantuntijaryhmän tiivistä yhteistyötä vammaisen henkilön läheisten ja lähityöntekijöiden kanssa, jotta asiantuntijaryhmä voi auttaa vammaista ihmistä ja lähityöntekijöitä ratkaisemaan tilanteet turvallisesti. 

Sen jälkeen on mahdollista alkaa työskennellä haastavien tilanteiden välttämiseksi, jolloin vammainen henkilö pystyy toimimaan yhdessä muiden kanssa turvallisesti ja hänen osallisuutensa toteutuu paremmin. Vaativan moniammatillisen tuen asiantuntijaryhmä voi yhdessä auttaa vammaista henkilöä löytämään vaihtoehtoisia turvallisia toimintamalleja. 

Vammaisen henkilön ja hänen kanssaan toimivien henkilöiden keskinäisen kommunikoinnin sekä vammaisen henkilön sosiaalisen vuorovaikutuksen onnistuminen edellyttävät haastavissa tilanteissa yleensä pitkää yhteistä työskentelyä vammaisen henkilön ja eri ammattilaisten kanssa. Tämä työskentely saattaa ennaltaehkäistä erilaisia vaikeitakin käyttäytymisen ongelmia. 

Vaativaa moniammatillista tukea tulee antaa muissakin kuin terveyttä ja turvallisuutta uhkaavissa tilanteissa, jos vammaisen henkilön ihmisarvo on vakavasti uhattuna hänen oman käyttäytymisensä seurauksena.   

Rajoitustoimenpiteiden käytön syiden selvittäminen sekä rajoitustoimenpiteiden ennaltaehkäisy

Vammaisella henkilöllä on oikeus saada vaativaa moniammatillista tukea, jos häneen kohdistuvien rajoitustoimenpiteiden käytön taustalla olevien syiden selvittäminen ja rajoitustoimenpiteiden käytön ennaltaehkäisy ja vähentäminen edellyttävät moniammatillista tukea. 

Vaativan moniammatillisen tuen asiantuntijaryhmän tärkeänä tehtävänä hyvinvointialueilla on etsiä keinoja rajoitustoimenpiteiden välttämiseksi ja niiden käytön vähentämiseksi vammaisten ihmisten elämässä. Tiimityön tarkoituksena on esimerkiksi ratkaista ongelmia, jotka johtavat käyttäytymiseen, jota joudutaan rajoitustoimenpiteillä hillitsemään.

Vaativan moniammatillisen tuen sisältö

Vaativa moniammatillinen tuki on sosiaalihuollon järjestämisvastuulla oleva palvelu, jota sosiaali- ja terveydenhuolto toteuttavat yhdessä. 

Vaativa moniammatillinen tuki on vammaiselle henkilölle, häntä tukeville läheisille ja hänen kanssaan läheisesti työskenteleville ammattilaisille annettavaa tukea, joka edellyttää erityistä ammatillista osaamista ja moniammatillista yhteistyötä. 

Tukea antaa vaativan moniammatillisen tuen asiantuntijaryhmä. 

Vaativa moniammatillinen tuki sisältää vammaisen henkilön yksilöllisen tarpeen edellyttämät terveydenhuollon tutkimukset. 

Vammaispalvelulaki 16 §

Minne vaativaa moniammatillista tukea järjestetään?

Vaativaa moniammatillista tukea tulee järjestää ensisijaisesti vammaisen henkilön kotiin tai muuhun omaan toimintaympäristöön. 
Vammaispalvelulaki 16 §

Tarkoitus on tuoda asiantuntemus sinne, missä vammainen henkilö on, jotta pystytään parhaiten antamaan tukea vammaiselle henkilölle hänen omassa toimintaympäristössään.

Tämä tukee vammaista henkilöä toimimaan hänelle itselleen tärkeissä ympäristöissä ja hänelle tärkeiden ihmisten kanssa. Samalla vammaisen henkilön kanssa elävät tai toimivat henkilöt voivat yhdessä moniammatillisen asiantuntijaryhmän kanssa miettiä yksilöllisiä ratkaisuja erilaisiin ongelmatilanteisiin.  

Tuki muualle kuin omaan toimintaympäristöön

Erityisen vaativissa ongelmatilanteissa tai, jos se olisi muuten vammaisen henkilön edun mukaista, tukea voidaan järjestää myös muualla kuin vammaisen henkilön omassa toimintaympäristössä. 

Joissain erityisen vaativissa tilanteissa saattaa olla vammaisen henkilön ja hänen kanssaan toimivien henkilöiden turvallisuuden varmistamiseksi parempi, jos vammainen henkilö siirtyy tilapäisesti kehitysvammalain mukaiseen vaativan moniammatillisen tuen yksikköön. Joskus tilanne saattaa rauhoittua jo sillä, että ympäristö ja henkilöt vaihtuvat. Toisaalta opittujen hyvien käytäntöjen siirtäminen omaan toimintaympäristöön saattaa silloin vaikeutua.

Vaativan moniammatillisen tuen toteuttaminen 

Tarvittavan tuen sisällöstä, määrästä ja toteuttamistavasta päätettäessä on otettava huomioon vammaisen henkilön kommunikointikeino, asiakassuunnitelmaan kirjattu yksilöllinen tuen tarve ja toivomukset sekä elämäntilanne, jossa vammainen henkilö tarvitsee tukea. 

Vaativan moniammatillisen tuen sisältö, määrä ja toteutustapa on kirjattava päätökseen. 

Vammaispalvelulaki 17 §

Moniammatillisen tuen sisältöön, määrään ja kestoon sekä tuen antamispaikkaan vaikuttaa aina vammaisen henkilön yksilöllinen tuen tarve ja tilanteen haastavuus. Lisäksi siihen vaikuttaa vammaisen henkilön asuin- ja muu toimintaympäristö. Nämä erilaiset tarpeet vaikuttavat myös moniammatillisen asiantuntijaryhmän kokoonpanoon.

Vaativan moniammatillisen tuen asiantuntijaryhmä

Hyvinvointialueella on oltava alueella tarvittava määrä vaativan moniammatillisen tuen asiantuntijaryhmiä, joissa on riittävä lääketieteen, psykologian, sosiaalityön, vuorovaikutuksen ja muu asiantuntemus vaativan moniammatillisen tuen toteuttamista varten. Tarvittavat ryhmän asiantuntijat määräytyvät vammaisen henkilön yksilöllisen tuen tarpeen ja tilanteen vaativuuden mukaan.

Vammaispalvelulaki 17 §

Vaativan moniammatillisen tuen asiantuntijaryhmän lisäksi hyvinvointialueilla toimii päätöksiä tekevä vaativan moniammatillisen tuen asiantuntijaryhmä.
Erityishuollon prosessi (linkki)

Vaativan moniammatillisen tuen asiantuntijaryhmän kokoonpano

Hyvinvointialueiden pitää varautua erilaisiin vaativan moniammatillisen tuen tilanteisiin siten, että alueella on mahdollista muodostaa erilaisiin tuen tarpeisiin vastaavia vaativan moniammatillisen tuen asiantuntijaryhmiä. Niiden työskentelyssä on olennaista jatkuvuus. Siksi vammaisen henkilön kanssa työskentelevän ryhmän jäsenet eivät voi jatkuvasti vaihtua, vaan hyvinvointialueen on huolehdittava ryhmän jäsenten mahdollisuudesta toimia keskenään yhteistyössä. 

Ongelmien syiden selvittämiseen sekä tarvittavan tuen tarpeen arviointiin ja toteuttamiseen voivat osallistua esimerkiksi kehitysvammalääkärit, psykiatrit, psykologit, sosiaalityöntekijät sekä puhe- ja muut terapeutit. 

Koko moniammatillisen asiantuntijaryhmän ei tarvitse aina osallistua vaativan moniammatillisen tuen toteuttamiseen, vaan tarvittavat ryhmän asiantuntijat riippuvat vammaisen henkilön yksilöllisestä tuen tarpeesta ja tilanteen vaativuudesta.

Mitä vaativan moniammatillisen tuen asiantuntijaryhmä tekee käytännössä? 

Moniammatillisen asiantuntijaryhmän tehtävänä on yhdessä vammaisen henkilön ja tarvittaessa hänen läheistensä tai lähityöntekijöidensä kanssa selvittää henkilön vuorovaikutukseen ja käyttäytymiseen liittyviä ongelmia.  

Vaativan moniammatillisen tuen palvelukokonaisuudelle on tyypillistä erittäin tiivis ja usein pitkäkestoinen moniammatillisen ryhmän yhteistyö. Vaativissa ongelmatilanteissa on usein suoritettava tutkimuksia sekä seurattava ja arvioitava henkilön käyttäytymistä erilaisissa tilanteissa, jotta voidaan löytää syitä ongelmien ja vaativien tilanteiden taustalla. Syyt voivat olla lääketieteellisiä, mutta ne voivat hyvin usein liittyä myös erilaisiin vuorovaikutuksen ongelmiin. 

Silloin, jos käyttäytyminen on aggressiivista ja väkivallan uhka on suuri, aluksi tehtävänä on varmistaa henkilön oma, hänen läheistensä ja hänen kanssaan toimivien muiden henkilöiden turvallisuus. Näissäkin erityisen vaativissa tilanteissa on aina mahdollisuuksien mukaan tuettava vammaisen henkilön osallisuutta ja mahdollisuuksia tehdä omia valintoja. 

Toimivaan vuorovaikutukseen sekä henkilön kunnioittavaan kohtaamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Tavoitteena on aina vahvistaa vammaisen henkilön itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta. 

Lähteet

Vammaispalvelulaki 675/2023 (Finlex)
Hallituksen esitys HE 191/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle vammaispalvelulaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi (Eduskunta)
Valiokunnan mietintö STVM 52/2022 vp (Eduskunta)