Asiakasmaksut

Tämän sivun sisältö

Vammaiset henkilöt maksavat yleisistä sosiaali-, terveydenhuollon sekä sairaanhoidon palveluista kuten muutkin palvelujen käyttäjät. Vammaispalvelulain mukaiset palvelut ovat sen sijaan erityispalveluja, joita kaikki kansalaiset eivät tarvitse. Vammaispalvelulain tarkoittamilla palveluilla mahdollistetaan vammaisten henkilöiden selviytymistä tavanomaista elämäntoiminnoista ja tuetaan osallistumista yhteiskunnan toimintoihin, minkä vuoksi nämä palvelut ovat pääsääntöisesti maksuttomia. 

Asiakasmaksujen perusperiaatteet

Sosiaalihuollon asiakasmaksut perustuvat lakiin ja asetukseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (asiakasmaksulaki ja -asetus). 

Hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelun käyttäjältä, jollei lailla toisin säädetä. Maksu voidaan periä henkilön maksukyvyn mukaan.
Asiakasmaksulaki 1§ (Finlex)

Palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Jos hyvinvointialue järjestää palveluja ostopalveluna, palvelun käyttäjältä on perittävä samat maksut ja korvaukset kuin hyvinvointialueen itse järjestämistä vastaavista palveluista.
Asiakasmaksulaki 2 § (Finlex)
Asiakasmaksulaki 12 § (Finlex)

Maksun periminen ja päätös maksukyvyn mukaan määräytyvästä maksusta 

Hyvinvointialueen on annettava asiakkaalle maksua koskeva lasku. Laskussa on muiden laskutustietojen ohella oltava tieto muun muassa siitä, mistä palvelusta maksu peritään, maksun suuruus ja peruste, kenen tuottamasta palvelusta maksu peritään sekä yhteystiedot lisätietojen antajataholle. Laskulla on oltava myös tieto siitä, kerryttääkö perittävä maksu maksukattoa. Lisäksi jos maksu kerryttää maksukattoa, laskussa on oltava tieto siitä, että asiakkaan on seurattava itse maksukattonsa ylittymistä. Tasasuuruisia maksuja koskeviin laskuihin tulee lisäksi liittää oikaisuvaatimusohje. Oikaisuvaatimusohje voi olla laskun liitteenä tai se voidaan laatia myös suoraan laskulle.

Maksukyvyn mukaan määräytyvästä maksusta on annettava asiakkaalle päätös. Päätöksessä on oltava tieto muun muassa siitä, mitä palvelua päätös koskee, maksun suuruus ja peruste sekä yhteystiedot lisätietojen antajataholle. Perusteella tarkoitetaan laskelmaa, jonka perusteella maksu on määrätty. Päätökseen on lisäksi liitettävä oikaisuvaatimusohje.  
Asiakasmaksulaki 2 a § (Finlex)
Asiakasmaksulaki 2 b § (Finlex)

Muutoksenhaku

Asiakasmaksuihin saa vaatia oikaisua. Tasasuuruisen maksun kohdalla oikaisua saa vaatia laskuun ja maksukyvyn mukaan määräytyvän asiakasmaksun kohdalla oikaisua saa vaatia maksua koskevaan päätökseen. Maksukyvyn mukaan määräytyvän asiakasmaksun osalta oikaisua ei siis saa vaatia enää laskuun. 

Oikaisuvaatimus tehdään hyvinvointialueelle. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa.
Muutoksenhaku, muistutus ja kantelu

Asiakasmaksulaki 15 § (Finlex)

Maksun perimättä jättäminen tai alentaminen

Sosiaalihuollon palveluista määrättyä maksua ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrättyä maksua tulee alentaa tai jättää maksu kokonaan perimättä, jos maksun periminen vaarantaa asiakkaan tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. Velvoittavuus koskee kaikkia sosiaalipalvelujen maksuja, sekä tulosidonnaisia että tasasuuruisia maksuja ja myös kuljetuspalveluiden omavastuuosuuksia. Terveyspalvelujen osalta maksujen perimättä jättäminen tai alentaminen koskee tulosidonnaisia terveydenhuollon maksuja (pitkäaikainen laitoshoito, jatkuva ja säännöllinen kotisairaanhoito). Hyvinvointialue voi tehdä päätöksen huojentaa myös muita maksuja kuin laissa on velvoittavasti edellytetty, esimerkiksi kaikkia tasasuuruisia terveyspalvelujen maksuja tai osaa näistä.

Maksun alentamisen ja perimättä jättämisen on oltava ensisijaista toimeentulotukeen nähden. Huojentamisen ensisijaisuus ei estä toimeentulotuen myöntämistä asiakasmaksuun, myöskään esimerkiksi tilanteessa, jossa asiakasmaksun alentamista ja perimättä jättämistä koskevan asian käsittely on kesken. Hyvinvointialueen on päätöksenteossaan huolehdittava siitä, että maksujen alentamista ja perimättä jättämistä koskeva päätöksenteko tapahtuu perustuslaissa ja hallintolaissa säädetysti ilman aiheetonta viivytystä, ja että asiakas saa asiassa perustellun päätöksen, johon on liitetty oikaisuvaatimusohje.

Hyvinvointialueen tulee antaa asiakkaalle tieto maksujen alentamista ja perimättä jättämistä koskevasta sääntelystä. Tieto on annettava asiakkaalle selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla ennen ensimmäistä palvelutapahtumaa, sen yhteydessä tai viimeistään maksua perittäessä. Lähtökohtaisesti asiakkaan tulee saada tieto ennen maksun perimistä. Asiakkaan tulee myös saada tieto tahosta, jolta asiakas voi pyytää lisätietoja asiasta.
Asiakasmaksulaki 11§ (Finlex)

Maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa myös takautuvasti. Usein on käytännössä edellytetty, että vammainen henkilö esittää perustellun syyn sille, miksi hän ei ole hakenut maksun alennusta aiemmin. Tällaisia perusteltuja syitä voivat olla vammaisen henkilön kohdalla esimerkiksi

 • henkilön terveydentila tai sen muutokset
 • psyykkiset tai muut sosiaaliset syyt
 • tietämättömyys mahdollisuudesta hakea maksualennusta.

Kehitysvammalain mukaiset maksuttomat sosiaalipalvelut

Kehitysvammalain palveluista maksuttomia ovat:

 • erityishuolto
 • erityishuollossa olevan henkilön kuljetuksen toimintayksiköiden välillä
 • muut erityishuollon saamiseksi välttämättömät kuljetukset.

Kehitysvammaisen ylläpidosta voidaan kuitenkin periä maksu lukuun ottamatta alle 16-vuotiaalle annettavaa osittaista ylläpitoa ja lain 28 §:ssä tarkoitettua opetusta saavan lapsen osittaista ylläpitoa sen lukuvuoden loppuun, jonka aikana hän täyttää 16 vuotta.
Asiakasmaksulaki 4 § (Finlex)

Vammaispalvelulain mukaiset maksuttomat sosiaalipalvelut

Vammaispalvelulain mukaisista palveluista maksuttomia ovat 

 • päivätoiminta 
 • henkilökohtainen apu
 • palveluasumiseen liittyvät erityispalvelut
 • kuntoutusohjaus
 • sopeutumisvalmennus
 • tutkimukset, joihin hyvinvointialue on antanut osoituksen.

Taloudellisista tukitoimista ei voi periä myöskään maksua, maksuun verrattavaa omavastuuosuutta tai muuta yleistä perusmaksua.

Poikkeuksena maksun voi periä palveluasumisen erityiskustannuksista ja henkilökohtaisesta avusta, jos henkilö saa niihin muun lain nojalla korvauksia.

Asiakasmaksulaki 4 § (Finlex)

Lääkinnällisen kuntoutuksen maksuttomuus

Maksuttomia terveyspalveluja ovat mm. terveydenhuoltolain 29 §:ssä tarkoitettuun lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluva

 • neuvonta
 • kuntoutustarvetta ja ‑mahdollisuuksia selvittävä tutkimus
 • sopeutumisvalmennus
 • kuntoutusohjaus.

Maksuttomia ovat myös lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet sekä niiden sovitus, tarpeellinen uusiminen ja huolto, ellei niitä korvata muun lain nojalla.

Asiakasmaksulaki 5 § (Finlex)

Lähteet

Räty, Tapio (2010) Vammaispalvelut. Vammaispalvelujen soveltamiskäytäntö. Kynnys ry.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992 (Finlex)

Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 519/1977 (Finlex)

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 380/1987 (Finlex)