Vårdanmälningsregistret om socialvården

Dataskyddsmeddelande för att informera den registrerade 

Institutet för hälsa och välfärd (THL) behandlar personuppgifter för att kunna sköta sina lagstadgade uppgifter. Vid behandling av personuppgifter följer THL gällande lagstiftning om dataskydd och ser till att datasäkerheten är på en ändamålsenlig nivå. I detta meddelande berättar vi utförligare om hur THL behandlar dina personuppgifter till Vårdanmälningsregistret om socialvården.

1. Personuppgiftsansvarig 

THL beslutar och ansvarar för behandlingen av personuppgifter för de syften som beskrivs i detta meddelande, dvs. THL är personuppgiftsansvarig för dessa uppgifter.

Våra kontaktuppgifter:

Institutet för hälsa och välfärd (THL)
PB 30
00271 Helsingfors
Telefon 029 524 6000

Kontaktpersonen i ärenden som gäller behandlingen av personuppgifter som sparats i Vårdanmälningsregistret om socialvården:

Namn: Riikka Väyrynen
Tjänsteställning: Utvecklingschef
Telefon 029 524 7670
E-post: [email protected]

THL:s dataskyddsombud: tietosuoja(at)thl.fi

2. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för statistikföring och forskning. Vårdanmälningsregistret om socialvården producerar för nationell och regional uppföljning och forskning data om socialvårdens institutionsvård, boendeservice med eller utan heldygnsomsorg och institutioners verksamhet och klienter.

3. Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter utgår från lagen om Institutet för hälsa och välfärd (668/2008).

4. Personuppgifter som behandlas

Anmälningar om avslutad vård inom privat och offentlig socialvården samlas in om alla personer, som har varit på ålderdomshem, på serviceboende med heldygnsomsorg för äldre, på institutionsvård för personer med utvecklingsstörning, vid assisterat boende för personer med utvecklingsstörning, på serviceboende med heldygnsomsorg för gravt handikappade, vid serviceboende med heldygnsomsorg för personer med psykiska problem, vid avgiftningsenheter inom missbrukarvård och vid rehabiliteringsinrättning. Utöver ovanstående klientinventeringsuppgifter enligt situationen den 31 december samlas in även för klienter inom boendeenheter utan heldygnsomsorg.

Socialvårdens vårdanmälningsregister innehåller data från och med 1995. Registrets datainnehåll har ändrats lite under årens lopp, men det viktigaste innehållet är nästan oförändrat och beskriver serviceproducenter, klienter, intagning till vård och utskrivning samt den vård och service som klienten fått.

Instruktioner för hur vårdanmälningsdatan ska skickas hittas i Hilmo, Vårdanmälan för socialvården samt hälso- och sjukvården - Definitioner och anvisningar, THL Anvisningar och klassifikationer.

Data innehållet i blanketten för grundläggande socialvårdsuppgifter 
(gäller avslutande av vård samt årlig klientinventering)

Serviceproducent
1. kod
2. precisering av koden

Data som beskriver patienten/klienten
3. personbeteckning (i registret ersätts personbeteckningen med en krypterad beteckning och personbeteckningen stryks ur registret).
4. hemkommun
5. postnummer
6. servicebransch
7. stadigvarande boendeform

Inledningen av vården beskrivs med följande data
8. inskrivningsdag
9. varifrån kom
10. kod för avfärdsstället (om togs in för vård från en annan institution)
11. precisering av kod för avfärdsställe
12. orsak till sökande av vård
13. vårdbehovet vid ankomst
14. kostnadsvikt från RAI-systemet (om känd)

Vårddata och orsaker till klientrelationen beskrivs med följande data
15. huvuddiagnos
16. bidiagnos
17. vårdbehov vid utskrivning/inventering
18. beslut om långvård (ja/nej)

Utskrivningen beskrivs med följande data
19. utskrivningsdag
20. fortsatt vård
21. kod för inrättning för fortsatt vård
22. precisering av koden för inrättning för fortsatt vård

Andra data
23. beställare av tjänst som köps och dennes inrättningskod
24. vid klientinventeringen anges ändamålsenlig vårdplats för klienten

5. Från vilka källor har personuppgifterna samlats in?

Uppgifterna till Vårdanmälningsregistret om socialvården samlas in från privata och offentliga organisationer som producerar anstaltsvård och boendeservice inom socialvården.

6. Överföring eller utlämnande av personuppgifter

Uppgifterna utlämnas inte regelmässigt till aktörer utanför THL.

THL kan bevilja forskare tillstånd att använda uppgifterna i Vårdanmälningsregistret om socialvården till vetenskaplig forskning.

7. Överföring och utlämnande av uppgifter utanför EU eller EES

Personuppgifter kan överföras till aktörer utanför EU eller EES i forskningssyfte efter ett utlåtande av dataombudsmannen. THL vidtar ändamålsenliga skyddsåtgärder vid överföringen av personuppgifter.

8. Profilering och automatiserat beslutsfattande

THL fattar inga automatiserade beslut baserade på bland annat profilering av personer.

9. Lagring av personuppgifter

Personuppgifternas lagringstider fastställs enligt arkivlagen (831/1994) och THL:s datahanteringsplan.

THL sparar de personuppgifter som avses i detta meddelande tills vidare med stöd av gällande lagstiftning.

10. Vilka rättigheter har du?

Dataskyddslagstiftningen garanterar dig vissa rättigheter, med vilka du kan säkerställa att den grundläggande rättigheten till integritetsskydd tillgodoses. Om du vill utnyttja din rättighet, kontakta THL:s registratorskontor ([email protected]).

I vissa situationer kan dina rättigheter begränsas till exempel på grund av THL:s lagstadgade skyldighet eller om behandlingen sker för vetenskaplig forskning, statistikföring eller arkivering. Om dina rättigheter har begränsats, vidtar THL de ändamålsenliga och nödvändiga skyddsåtgärder som krävs enligt lag.

10.1. Rätt att återkalla samtycke

En person kan inte avstå från att få sina uppgifter registrerade i detta register och inte heller begära att THL raderar uppgifterna ur registret.

10.2. Rätt att granska egna personuppgifter

Du har rätt att få veta huruvida THL behandlar personuppgifter om dig. Dessutom har du rätt att få veta vilka personuppgifter om dig som behandlas och hur de behandlas. Du har också rätt att få en kopia på dina personuppgifter till den del överlåtandet av en kopia inte påverkar andras rättigheter och friheter på ett ogynnsamt sätt eller såvida THL inte har en lagstadgad grund att neka utlämnandet av uppgifter.

10.3. Rätt att korrigera uppgifter

Utgångspunkten är att du har rätt att få bristfälliga eller felaktiga uppgifter korrigerade.

10.4. Rätt att radera uppgifter

En person har inte rätt att få sina uppgifter raderade ur Vårdanmälningsregistret om socialvården.

10.5. Rätt till begränsning av behandling

Du har eventuellt rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter i fall som stadgats i lagen. Rätt att begränsa behandlingen kan komma på fråga till exempel om du anser att dina personuppgifter är felaktiga, att de behandlas på ett sätt som strider mot lagen eller om du motsatt dig behandlingen av dina uppgifter. I detta fall kan vi behandla dina personuppgifter endast med ditt samtycke om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk, i allmänt intresse eller för att skydda en annan persons rättigheter.

10.6. Rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter

En person har inte rätt att invända mot behandlingen av sina uppgifter i Vårdanmälningsregistret om socialvården.

10.7. Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet

Du har rätt att be Dataombudsmannen bedöma lagenligheten i THL:s verksamhet.

Kontaktuppgifter:

Dataombudsmannens byrå
Besöksadress: Bangårdsvägen 9, 6:e vån., 00520 Helsingfors
Postadress: PB 800, 00521 Helsingfors
Växel: 029 56 66700
Fax: 029 56 66735
E-post: tietosuoja(at)om.fi