Barnskyddsregistret

Dataskyddsmeddelande för att informera den registrerade

Institutet för hälsa och välfärd (THL) behandlar personuppgifter för att kunna sköta sina lagstadgade uppgifter. Vid behandling av personuppgifter följer THL gällande lagstiftning om dataskydd och ser till att datasäkerheten är på en ändamålsenlig nivå. I detta meddelande berättar vi utförligare om hur THL behandlar dina personuppgifter till Barnskyddsregistret.

1. Personuppgiftsansvarig

THL beslutar och ansvarar för behandlingen av personuppgifter för de syften som beskrivs i detta meddelande, dvs. THL är personuppgiftsansvarig för dessa uppgifter.

Våra kontaktuppgifter:

Institutet för hälsa och välfärd (THL)
PB 30
00271 Helsingfors
Telefon 029 524 6000

Kontaktpersonen i ärenden som gäller behandlingen av personuppgifter som sparats i Barnskyddsregistret:

Martta Forsell
PB 30
00271 Helsingfors
Telefon 029 524 7974

E-postadress till THL:s dataskyddsombud: [email protected]

2. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för statistikföring och forskning. Alla finländska barn och unga som är placerade utanför hemmet förs in i Barnskyddsregistret. Informationen produceras bland annat till stöd för beslutsfattandet, för utvecklingen av barnskyddsarbetet samt för planeringen och utvärderingen av barnskyddsverksamheten.

3. Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter utgår från lagen om Institutet för hälsa och välfärd (668/2008).

4. Personuppgifter som behandlas

Uppgifter om alla finländska barn och unga som är placerade utanför hemmet samlas in till registret.

Barnets/den unga personens personuppgifter

  • kommunen som ansvarar för barnens/unga personens placeringskostader (personens hemkommun) 
  • de första fyra bokstäverna i efternamnet
  • personbeteckning
  • kön

Barnets/den unga personens placeringsuppgifter

  • grunderna för beslutet om placering eller omhändertagande
  • placeringsplats
  • placeringens begynnelsedatum
  • placeringens avslutningsdatum

5. Från vilka källor har personuppgifterna samlats in?

Uppgifterna till Barnskyddsregistret har samlats in från kommunernas sociala myndigheter sedan 1991.

6. Överföring eller utlämnande av personuppgifter

Uppgifterna utlämnas inte regelmässigt till aktörer utanför THL.

THL kan bevilja forskare tillstånd att använda uppgifterna i Barnskyddsregistret till vetenskaplig forskning.

7. Överföring och utlämnande av uppgifter utanför EU eller EES

Personuppgifter kan överföras till aktörer utanför EU eller EES i forskningssyfte efter ett utlåtande av dataombudsmannen. THL vidtar ändamålsenliga skyddsåtgärder vid överföringen av personuppgifter.

8. Profilering och automatiserat beslutsfattande

THL fattar inga automatiserade beslut baserade på bland annat profilering av personer.

9. Lagring av personuppgifter

Personuppgifternas lagringstider fastställs enligt arkivlagen (831/1994) och THL:s datahanteringsplan.

THL sparar de personuppgifter som avses i detta meddelande tills vidare med stöd av gällande lagstiftning.

10. Vilka rättigheter har du?

Dataskyddslagstiftningen garanterar dig vissa rättigheter, med vilka du kan säkerställa att den grundläggande rättigheten till integritetsskydd tillgodoses. Om du vill utnyttja din rättighet, kontakta THL:s registratorskontor ([email protected]).

I vissa situationer kan dina rättigheter begränsas till exempel på grund av THL:s lagstadgade skyldighet eller om behandlingen sker för vetenskaplig forskning, statistikföring eller arkivering. Om dina rättigheter har begränsats, vidtar THL de ändamålsenliga och nödvändiga skyddsåtgärder som krävs enligt lag.

10.1. Rätt att återkalla samtycke

En person kan inte avstå från att få sina uppgifter registrerade i detta register och inte heller begära att THL raderar uppgifterna ur registret.

10.2. Rätt att granska egna personuppgifter

Du har rätt att få veta huruvida THL behandlar personuppgifter om dig. Dessutom har du rätt att få veta vilka personuppgifter om dig som behandlas och hur de behandlas. Du har också rätt att få en kopia på dina personuppgifter till den del överlåtandet av en kopia inte påverkar andras rättigheter och friheter på ett ogynnsamt sätt eller såvida THL inte har en lagstadgad grund att neka utlämnandet av uppgifter.

10.3. Rätt att korrigera uppgifter

Utgångspunkten är att du har rätt att få bristfälliga eller felaktiga uppgifter korrigerade.

10.4. Rätt att radera uppgifter

En person har inte rätt att få sina uppgifter raderade ur Barnskyddsregistret.

10.5. Rätt till begränsning av behandling

Du har eventuellt rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter i fall som stadgats i lagen. Rätt att begränsa behandlingen kan komma på fråga till exempel om du anser att dina personuppgifter är felaktiga, att de behandlas på ett sätt som strider mot lagen eller om du motsatt dig behandlingen av dina uppgifter. I detta fall kan vi behandla dina personuppgifter endast med ditt samtycke om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk, i allmänt intresse eller för att skydda en annan persons rättigheter.

10.6. Rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter

En person har inte rätt att invända mot behandlingen av sina uppgifter i Barnskyddsregistret.

10.7. Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet

Du har rätt att be Dataombudsmannen bedöma lagenligheten i THL:s verksamhet.

Kontaktuppgifter:

Dataombudsmannens byrå
Besöksadress: Bangårdsvägen 9, 6:e vån., 00520 Helsingfors
Postadress: PB 800, 00521 Helsingfors
Växel: 029 56 66700
Fax: 029 56 66735

E-post: tietosuoja(at)om.fi

Statistikens webbplats