Vårdanmälnings­registret TerveysHilmo

Registerbeskrivning

Registerbeskrivning enligt personuppgiftslagen (523/1999)

Registeransvarig

Namn: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Postadress: PB 30, Postnummer: 00271 Helsingfors
Besöksadress: Paciusgatan 21, 00270 Helsingfors
Telefon: 029 524 6000

Ansvarig person vid registret

Namn: Juha Rainio
Tjänsteställning: överläkare
Adress: THL/Informationsavdelningen, PB 30, 00271 Helsingfors
E-post: fornamn.efternamn[at]thl.fi

Andra personer som handlägger registerärenden

Namn och telefon: Simo Pelanteri, tfn 029 524 7356, och Jouni Rasilainen, tfn 029 524 7204

Registrets namn

Vårdanmälningsregistret för hälso- och sjukvård

Grund för registerföringen

Lagrum:

 • 3 § i lagen om riksomfattande personregister för hälsovården (556/1989)
 • 1 och 2 § i förordningen om riksomfattande personregister för hälsovården (774/1989), i den lydelse dessa paragrafer har i den reviderade förordningen 30.12.1993/1671
 • 2 § i lagen om Institutet för hälsa och välfärd (668/2008)
 • 5 § i lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989), 4 § i folkhälsolagen (66/1972), 2 § i mentalvårdslagen (1116/1990)

Registrets användningsändamål

Syftet med vårdanmälningsregistret är att samla in uppgifter om den verksamhet som bedrivs av hälsovårdscentraler, sjukhus och andra inrättningar som äger vårdplatser, om de klienter och patienter som vårdats vid dessa samt om klienterna inom hemsjukvården för statistikföring, forskning och planering.

Registrets datainnehåll

Vårdanmälningsregistret för hälso- och sjukvård är en fortsättning på utskrivningsregistret, som innehåller uppgifter om patienter som utskrivits från sjukhusen åren 1969‒1993. Under denna tid har registrets datainnehåll reviderats i olika avseenden. Det väsentligaste datainnehållet har dock inte ändrats, dvs. uppgifterna om serviceproducenter, patienter, inskrivningar och utskrivningar, diagnoser samt utförd vård och behandling i anslutning till sjukhustjänster och specialiserad sjukvård.

Utskrivningsregistret ersattes i början av år 1994 med ett vårdanmälningsregister. Vårdanmälningsregistret för hälso- och sjukvård innehåller mer information om anlitandet av tjänsterna och användarna än utskrivningsregistret. Medan det sistnämnda endast innehöll uppgifter om patienter som utskrivits från sjukhusens vårdavdelningar innehåller vårdanmälningsregistret information om

 1. patienter som utskrivits från vårdavdelningarna
 2. den patientinventering som görs på hälsovårdscentralerna och sjukhusens vårdavdelningar den 31 december
 3. den dagkirurgiska sjukhusverksamheten
 4. öppenvården inom den specialiserade sjukvården.

Instruktioner för hur vårdanmälningarna ska sammanställas och skickas finns i en handbok som ges ut varje år (HILMO; Vårdanmälan för socialvården samt hälso- och sjukvården - Definitioner och anvisningar, THL/Anvisningar och klassifikationer). Handboken innehåller också definitioner och anvisningar om datainnehållet.

Basuppgifter i vårdanmälan:

(gäller öppenvårdsbesök inom den specialiserade sjukvården och patienter som utskrivs från vårdavdelning och dagkirurgisk vård):

Serviceproducent:

 • Kod
 • Precisering av koden
 • Servicebranch
 • Specialitet

Uppgifter som beskriver patienten/klienten:

 • Personbeteckning
 • Hemkommun
 • Hemlandskod för person som bor utomlands

Inskrivningen beskrivs med följande uppgifter:

 • Remittent
 • Kod för remitterande instans och precisering av koden
 • Remissens ankomstdatum
 • Dagen då patienten placerats i vårdkö och inskrivningsdagen
 • Ankomstsätt
 • Plats varifrån patienten kommit till vården
 • Kod för patientens avfärdsställe (om patienten kommit från en annan inrättning) och precisering av koden
 • Beställare av köpt tjänst och beställarens kod

Vården som patienten/klienten fått och orsakerna till klientrelationen beskrivs med följande uppgifter:

 • Orsak till inskrivning
 • Diagnoser 
 • Yttre orsak
 • Olycksfallstyp
 • Omsorgsbehovet vid inskrivning/utskrivning/inventering
 • Åtgärdsdag (1:a åtgärden)
 • Åtgärder
 • Beslut om långtidsvård (ja/nej)
 • Patienten är en krävande hjärtpatient (ja/nej)
 • Patienten är patient inom specialiteten psykiatri (ja/nej)
 • Antal permissionsdagar

Utskrivningen beskrivs med följande uppgifter:

 • Utskrivningsdag
 • Fortsatt vård/inom vilket serviceområde
 • Kod för inrättningen för fortsatt vård och precisering av koden

Om krävande hjärtpatienter insamlas följande tilläggsuppgifter om åtgärderna:

 • Åtgärdstyp
 • Åtgärdsslag
 • Prestationsförmåga (NYHA)
 • Riskpoäng
 • Komplikationer
 • Åtgärdens prioritet

Om patienter inom de psykiatriska specialiteterna insamlas följande tilläggsuppgifter:

 • Ankomstsätt till psykiatrisk vårdplats
 • Varaktighet av vård oberoende av egen vilja, angivet i vårddygn
 • Vårdtillfälle på psykiatrisk vårdplats
 • GAS-bedömning vid inskrivning och utskrivning
 • Läkemedelbehandling
 • Tvångsåtgärder
 • Möte med anhörig eller annan närstående

I samband med patientinventeringen den 31 december insamlas samma uppgifter om patienterna på vårdavdelningarna som i fråga om avslutade vårdperioder, med undantag av utskrivningsdagen och uppgifterna om fortsatt vård.

Regelmässiga uppgiftskällor och sammanställande av registret

Instruktioner för hur vårdanmälningarna ska skickas finns i en handbok som ges ut varje år (HILMO; Vårdanmälan för socialvården samt hälso- och sjukvården, Definitioner och anvisningar). I handboken anges

 • vilka producenter av hälsovårdstjänster (sjukhus, hälsovårdscentraler och producenter av hemsjukvårdstjänster) som är skyldiga att skicka uppgifter till registret
 • grunderna för inlämnandet av uppgifterna
 • datainnehållet
 • hur uppgifter ska skickas till registret och
 • hur sekretessen garanteras.

Uppgifterna skickas till den som ansvarar för registret på elektronisk väg via en skyddad förbindelse eller i krypterad form på CD-skivor eller USB-minnen per rekommenderat brev. Materialet i vårdanmälningsregistret för varje år kontrolleras, korrigeras och sammanställs till ett riksomfattande register i början av därpå följande år.

Regelrätt utlämning av registeruppgifter

Registeruppgifter utlämnas med iakttagande av 4 § i lagen om riksomfattande personregister för hälsovården (556/1989). Sekretessbelagda uppgifter utifrån vilka en person kan identifieras utlämnas med andra ord endast på basis av särskilt tillstånd för en bestämd vetenskaplig forskning.

Samkörning av registret med andra personregister

Uppgifterna i vårdanmälningsregistret för hälso- och sjukvård används för statistikändamål tillsammans med uppgifter från vårdanmälningsregistret för socialvård och vårdanmälningsregistret för öppenvård inom primärvården för att regionvis redogöra för anlitandet av tjänsterna, kostnaderna och vilka befolkningsgrupper som fått service.

Offentlighet och sekretess i fråga om registeruppgifterna

Personuppgifterna i registret ska hemlighållas enligt 4 § i lagen om riksomfattande personregister för hälsovården (556/1989). THL kan dock med stöd av 4 § i lagen om riksomfattande personregister för hälsovården (556/1989) ge tillstånd till att personuppgifter lämnas ut ur vårdanmälningsregistret, om detta sker för vetenskaplig forskning. Utlämnandet av uppgifter ska uppfylla kraven i 19 § i personregisterlagen (471/1987). Statistik och sådant datamaterial som bygger på uppgifter ur vårdanmälningsregistret får överlämnas till utomstående efter att alla sekretessbelagda uppgifter strukits och det är omöjligt att identifiera enskilda personer.

Antal personer i personregistret

I vårdanmälningsregistret för hälso- och sjukvård införs varje år uppgifter om cirka 1,7 miljoner personer, och det årliga antalet vårdperioder som ska anmälas till registret uppgår till drygt 1,5 miljoner. Till registret anmäls dessutom årligen över 6 miljoner öppenvårdsbesök inom den specialiserade sjukvården.

Tillgodoseende av den registrerades rätt till insyn

De registrerade personerna eller deras företrädare har inte rätt till insyn i vårdanmälningsregistret, eftersom uppgifterna används uteslutande för forsknings- och statistikföringsändamål.

Korrigering av fel

Strävan är att eventuella fel i vårdanmälningsregistret ska korrigeras i samband med de normala insamlings- och administrationsrutinerna genast när de uppdagas. Om en anmälan konstaterats vara felaktig eller bristfällig ombeds i allmänhet den som skickat in anmälan korrigera eller komplettera uppgifterna. Förfarandena och reglerna för granskning och automatisk korrigering av uppgifter beskrivs i HILMO-handboken, som utkommer årligen.

Principer för registerskydd

Dataskyddet och datasäkerheten för registret har organiserats i enlighet med THL:s dataskyddspolicy (THL/957/3.01.00/2011) och därtill hörande preciserande anvisningar.