Sosiaalihuollon hoitoilmoitusrekisteri

Tietosuojailmoitus rekisteröidyn informoimiseksi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) käsittelee henkilötietoja lakisääteisten tehtäviensä hoitamista varten. THL noudattaa henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä ja huolehtii, että tietoturva on asianmukaisella tasolla. Tässä ilmoituksessa kerromme tarkemmin kuinka THL käsittelee Sosiaalihuollon hoitoilmoitusrekisteriin tallennettuja henkilötietojasi tilastointia ja tutkimusta varten.

1. Rekisterinpitäjä

THL päättää ja vastaa henkilötietojen käsittelystä tässä ilmoituksessa kerrottua tarkoitusta varten eli THL on näiden tietojen osalta rekisterinpitäjä.

Yhteystietomme ovat:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL
PL 30
00271 Helsinki
puh. 029 524 6000

Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa on:

Nimi: Riikka Väyrynen
Virka-asema: Kehittämispäällikkö
Puhelin: 029 524 7670
Sähköposti: [email protected]

THL:n tietosuojavastaavan sähköpostiosoite on tietosuoja(at)thl.fi

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme henkilötietojasi tutkimusta ja tilastointia varten. Sosiaalihuollon hoitoilmoitusrekisteri tuottaa tietoa sosiaalihuollon laitoshoidosta ja ympärivuorokautisesta sekä ei-ympärivuorokautisesta asumispalvelusta, laitosten toiminnasta ja niiden asiakkaista valtakunnallista ja alueellista tilastointia ja tutkimusta varten.

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely perustuu aina voimassa olevaan lainsäädäntöön. THL:n tehtävät on määritelty laissa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (31.10.2008/668).

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Sosiaalihuollon hoitoilmoitusrekisteriin kerätään hoidon päättymisilmoitukset kaikista henkilöistä, jotka ovat olleet asiakkaina yksityisissä ja julkisissa vanhainkodeissa, vanhusten ympärivuorokautisessa palveluasumisessa, kehitysvammaisten laitoshoidossa ja autetussa asumisessa, vaikeavammaisten ja mielenterveyskuntoutujien ympärivuorokautisessa palveluasumisessa, päihdehuollon katkaisuhoidossa ja kuntoutuslaitoksissa. Asiakaslaskentatiedot kerätään poikkileikkauksena 31.12. edellisten lisäksi myös ei-ympärivuorokautisista asumispalveluista.

Sosiaalihuollon hoitoilmoitusrekisteri sisältää tietoja vuodesta 1995 lähtien. Rekisterin tietosisältöön on tänä aikana tehty pienehköjä muutoksia, mutta oleellisin tietosisältö on kuitenkin pysynyt lähes samana tietojen kuvatessa palvelujen tuottajaa, asiakasta, asiakkaaksi (hoitoon) tuloa ja hoidosta poistumista sekä asiakkaan saamaa hoitoa ja palveluja.

Hoitoilmoitustietojen lähettämisestä annetaan ohjekirja (HILMO; Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon hoitoilmoitus - määrittelyt ja ohjeistus, THL Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet).

Hoitoilmoituksen tietosisältö
(koskee hoidon päättymistä sekä asiakaslaskentaa, joka tehdään joka vuosi)

Palvelun tuottaja
1. koodi
2. koodin tarkennin

Potilasta/asiakasta kuvaavat tiedot
3. henkilötunnus (rekisterissä henkilötunnus korvataan kryptatulla tunnuksella ja henkilötunnus poistetaan rekisteristä)
4. kotikunta
5. postinumero
6. palveluala
7. vakituinen asumismuoto

Hoidon alkamista kuvataan seuraavilla tiedoilla
8. saapumispäivä
9. mistä tuli
10. lähtöpaikan laitoskoodi (jos tuli hoitoon toisesta laitoksesta)
11. lähtöpaikan laitoskoodin tarkennin
12. hoitoon tulon syy
13. hoidon tarve tullessa
14. RAI-järjestelmästä kustannuspaino (jos on tiedossa)

Hoitotietoja ja asiakkuuden perusteita kuvataan seuraavilla tiedoilla
15. päädiagnoosi
16. sivudiagnoosit
17. hoidon tarve lähtiessä/laskentahetkellä
18. pitkäaikaishoidon päätös (kyllä/ei)

Hoidosta poistumista kuvataan seuraavilla tiedoilla
19. lähtöpäivä
20. jatkohoito
21. jatkohoitoyhteisön koodi
22. jatkohoitoyhteisön koodin tarkennin

Muut tiedot
23. ostopalvelun tilaaja ja sen yhteisökoodi
24. asiakaslaskennassa ilmoitetaan asiakkaan tarkoituksenmukainen hoitopaikka

5. Mistä lähteistä henkilötiedot on kerätty?

Tiedot kerätään yksityisiltä ja julkisilta sosiaalihuollon laitos- ja asumispalveluja tuottavilta organisaatiolta.

6. Henkilötietojen siirto tai luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti THL:n ulkopuolelle.

THL voi myöntää tutkijoille luvan sosiaalihuollon hoitoilmoitusrekisterin tietojen käyttöön tieteellisessä tutkimuksessa.

7. Tietojen siirtäminen ja luovuttaminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötiedot voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tutkimusta varten tietosuojavaltuutetun lausunnon jälkeen. THL noudattaa henkilötietojen siirrossa asianmukaisia suojantoimenpiteitä.

8. Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

THL ei tee automaattista päätöksentekoa perustuen mm. henkilöiden profilointiin.

9. Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietojen säilyttämisajat määräytyvät arkistolain (831/1994) ja THL:n tiedonhallintasuunnitelman mukaisesti.

THL säilyttää voimassa olevan lainsäädännön perusteella tässä ilmoituksessa tarkoitettuja henkilötietoja toistaiseksi.

10. Mitä oikeuksia sinulla on?

Tietosuojalainsäädäntö takaa sinulle tiettyä oikeuksia, joilla voit varmistaa perusoikeuksiin kuuluvan yksityisyyden suojan toteutumisen. Mikäli haluat käyttää oikeuttasi, ota yhteyttä THL:n kirjaamoon ([email protected]).

Tietyissä tapauksissa oikeuksiasi voidaan rajoittaa tietyissä tilanteissa esimerkiksi THL:n lakisääteisen velvoitteen vuoksi tai jos käsittely tapahtuu tieteellistä tutkimusta, tilastointia tai arkistointia varten. Jos oikeuksiasi on rajoitettu, THL toteuttaa lainsäädännön edellyttämät asianmukaiset ja tarpeelliset suojatoimenpiteet.

10.1. Oikeus suostumuksen peruuttamiseen

Henkilö ei voi kieltäytyä tietojensa rekisteröinnistä tähän rekisteriin eikä pyytää THL:ää poistamaan niitä rekisteristä.

10.2. Oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot

Sinulla on oikeus saada tietää, käsitteleekö THL sinuun liittyviä henkilötietoja. Lisäksi sinulla on oikeus tietää, mitä sinuun liittyviä henkilötietoja käsitellään ja kuinka niitä käsitellään. Sinulla on myös oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista siltä osin kuin jäljennöksen antamisella ei ole haitallisia vaikutuksia muiden oikeuksiin ja vapauksiin tai jos THL:llä ei ole lakiin perustuvaa perustetta kieltäytyä tietojen luovuttamisesta.

10.3. Oikeus tietojen oikaisuun

Lähtökohtaisesti sinulla on oikeus epätarkkojen tai virheellisten tietojen oikaisuun. 

10.4. Oikeus tietojensa poistamiseen

Henkilöllä ei ole oikeutta poistaa tietojansa Sosiaalihuollon hoitoilmoitusrekisteristä.

10.5. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla voi olla oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä laissa säädetyissä tapauksissa. Rajoittamisoikeus voi tulla kyseeseen esimerkiksi jos sinua koskevat henkilötiedot ovat mielestäsi virheellisiä, niitä käsitellään lainvastaisesti tai olet vastustanut tietojesi käsittelyä. Tässä tapauksessa voimme käsitellä henkilötietojasi vain suostumuksellasi, oikeusvaateen laatimisen, esittämisen tai puolustamisen vuoksi, yleisen edun vuoksi tai jonkun toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi.

10.6. Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Henkilöllä ei ole oikeutta vastustaa tietojensa käsittelyä Sosiaalihuollon hoitoilmoitusrekisterissä.

10.7. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus saattaa THL:n toiminnan lainmukaisuus Tietosuojavaltuutetun arvioitavaksi.

Yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi