Steriliserings­registret

Registerbeskrivning

Registerbeskrivning enligt 10 § i personuppgiftslagen (523/99)

Registeransvarig

Namn: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Postadress: PB 30, 00271 Helsingfors
Besöksadress: Mannerheimvägen 166, 00271 Helsingfors
Tfn: 029 524 6000
Fax: 020 610 6101

Person som ansvarar för registret

Namn: Anna Heino
Tjänsteställning: Specialist
Adress: THL/Informationstjänster/Steriliseringsregistret PB 30, 00271 Helsingfors
Tfn: 029 524 7177
E-post: [email protected]

Registrets namn

Steriliseringsregistret

Grund för förande av registret

Lagstadgat register

  • Lagen om riksomfattande personregister för hälsovården (556/89) 2 §
  • Förordningen om riksomfattande personregister för hälsovården (774/89) 6 §
  • Steriliseringslagen (283/70) 8 §, steriliseringsförordningen (427/85) 7 §
  • Lagen om Institutet för hälsa och välfärd (668/2008) 2 §

Registrets ändamål

Statistikföring och forskning

Gruppen av registrerade

Registret innehåller uppgifter om alla lagligt utförda steriliseringar i Finland. Den läkare som har utfört ingreppet ska inom en månad efter ingreppet anmäla det till Institutet för hälsa och välfärd (THL) på en blankett som fastställts av social- och hälsovårdsministeriet.

Statistik över steriliseringar har publicerats sedan 1935 då den första steriliseringslagen trädde i kraft. Sedan 1987 finns registeruppgifterna i elektronisk form. Blanketterna förvaras i Institutet för hälsa och välfärds arkiv.

Typ av uppgifter

1. Personbeteckning
2. Civilstånd (ogift, gift, sambo, i hemskillnad, änka/änkling, frånskild, registrerat parförhållande, uppgift saknas)
3. Hemkommun (nummer och/eller namn)
4. Yrke/arbete (fritextfält, inget yrke, pensionär, arbetslös, uppgift saknas)
5. Lever i parförhållande
6. Antalet tidigare graviditeter
7. Uppgifter om när och hur den senaste av de tidigare graviditeterna upphörde
21. Preventivmetod som användes före steriliseringsingreppet
22. Tidigare sterilisering
23. Person som fattade beslut om sterilisering
24. Indikation för sterilisering
25. Diagnoser
26. Datum för steriliseringsingreppet
27. Steriliseringen gjordes (endast sterilisering, vid abort, vid förlossning)
28. Sjukhus eller enhet där steriliseringen utfördes
29. Steriliseringsingrepp (polikliniskt, dagkirurgiskt, krävde vård på vårdavdelning)
30. Sterilisering: utförda ingrepp
31. Komplikationer

Källor som i regel används för registret

Blankett som fastställts av social- och hälsovårdsministeriet och som den läkare som utförde ingreppet sänder till THL.

Ändamål för vika registeruppgifterna i regel lämnas ut

THL kan ge forskare tillstånd att använda steriliseringsregistret uppgifter för vetenskaplig forskning efter att ha hört dataombudsmannen.

Den registrerades rätt till insyn och rättelse av en felaktig uppgift

Den registrerade har varken rätt till insyn i eller rätt att begära rättelse av registeruppgifterna eftersom det är fråga om ett lagstadgat statistik- och forskningsregister vars uppgifter enligt lag inte får användas i beslut som gäller den registrerade.

Information om behandling av uppgifter

Den registrerade behöver inte informeras om behandlingen av registret eftersom det är fråga om ett lagstadgat register.

Principerna för skyddet av registret

Personuppgifterna i registret ska hållas hemliga med stöd av 4 § i lagen om riksomfattande personregister för hälsovården (556/89).
Principerna för skyddet av steriliseringsregistret utgör en del av THL:s övriga beredskaps- och skyddsplan. Principerna för skyddet fastställs i THL:s allmänna föreskrifter och anvisningar om datasekretess.

Steriliseringsregistrets elektroniska och manuella material finns i låsta lokaler dit endast särskilt utsedda anställda som arbetar med registret har tillträde. ADB-material är skyddat med användarnamn och lösenord. I registret ingår en övervakning av datasystemets användning.

Statikens webbplats