Utkomststödsregistret

Registerbeskrivning

Registerbeskrivning enligt 10 § i personuppgiftslagen (523/99).

Registeransvarig

Namn: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Postadress: PB 30
Postnummer: 00271 Helsingfors
Besöksadress: Mannerheimvägen 166 A, Helsingfors
Telefon: 029 524 6000

Person som ansvarar för registret

Namn: Samuli Pietilä
Tjänsteställning: Specialplanerare
Adress: Institutet för hälsa och välfärd /Avdelningen för Informationstjänster /Utkomststöd, PB 30, 00271 Helsingfors
Telefon: 029 524 7162
E-post: [email protected]

Registrets namn

Utkomststödsregister

Grund för upprätthållande av registret

Lagstadgad. Datainsamlingen bygger på lagen om Institutet för hälsa och välfärd (668/2008) 2 § samt lagen om statistikväsendet vid forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (409/2001).

Registrets användningsändamål

Statistikföring och forskning

Grupp av registrerade

I utkomststödsregistret samlas uppgifter om sådana kunder inom socialvården som har varit tvungna att ty sig till utkomststöd eftersom de saknar eller har otillräckliga inkomster eller socialskyddsförmåner. I registret samlas uppgifter om de personer som fått egentligt och förebyggande utkomststöd samt de som fått utkomststöd för att delta i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Utkomststöd som beviljats till flyktingar, återflyttare och asylsökande ingår inte i denna statistik till den del stödet i sin helhet ersätts av staten.

Uppgifter har samlats in i utkomststödsregistret sedan 1985. Förändringar i uppgiftsinsamlingen har genomförts åren 2001, 2002, 2003 och 2006.

Typ av uppgifter i registret (sedan år 2006)

1. Kommun som lämnar in utkomststödsformuläret (namn, kommunkod, landskap, landskapskod)
2. Referenspersonens personsignum
3. Makens/makans personsignum
4. De fyra första bokstäverna i efternamnet
5. Socioekonomisk ställning
6. Familjens storlek (man, kvinna, barn under 18 år)
7. Antal månader av egentlig utkomst (varaktighet)
8. Utgifter för egentlig utkomst (brutto)
9. Antal månader av grundläggande utkomst (varaktighet)
10. Utgifter för grundläggande utkomst (brutto)
11. Antal månader av kompletterande utkomst (varaktighet)
12. Utgifter för kompletterande utkomst (brutto)
13. Antal månader av förebyggande utkomst (varaktighet)
14. Utgifter för förebyggande utkomststöd (brutto)
15. Antal månader av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (varaktighet)
16. Sysselsättningspenning för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (varaktighet)
17. Reseersättning för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (brutto)
18. Person som deltagit i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (referensperson, make/maka, barn)
19. Kalendermånader (januari, februari osv.) då utkomststöd har betalats
20. Hushåll som fått utkomststöd i november (endast adb-kommuner)
21. Alla inkomstkällor för klienter i november (endast adb-kommuner)
22. Klienternas (referensperson, make/maka) verksamhet i november (endast adb-kommuner)

Uppgiftskällor som i regel används för registret

Den myndighet som svarar för beviljandet av utkomststöd i kommunen.

Ändamål för vilket registeruppgifterna i regel lämnas ut

Enligt statistiklagen får uppgifter inte utlämnas tillsammans med identifikationsuppgifter för något ändamål. Med stöd av ett tillstånd som beviljats för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar kan statistikuppgifter utlämnas i en form som inte möjliggör identifiering av enskilda personer.

Den registrerades rätt till insyn och rättelse av en felaktig uppgift

Den registrerade har varken rätt till insyn i eller rättelse av registeruppgifterna, eftersom det är fråga om ett lagstadgat statistik- och forskningsregister och enligt lag är det förbjudet att använda uppgifterna för beslut som gäller den registrerade.

Information om behandling av uppgifterna

De registrerade informeras inte om behandling av uppgifterna i utkomststödsregistret, eftersom det är fråga om ett lagstadgat register.

Principerna för skyddet av registret

Utkomststödsregistrets dataskydd och informationssäkerhet har ordnats i enlighet med THL:s dataskyddspolitik (THL/957/3.01.00/2011) och de anvisningar som preciserar politiken.

Utkomststödsregistrets datamaterial som lämnats in manuellt eller via automatisk databehandling finns i låsta lokaler dit endast vissa anställda har tillträde. Registrets användning övervakas elektroniskt med hjälp av användarbeteckningar och lösenord.