Kvalitetsregistret för psykosvård (nationellt kvalitetsregister)

DATASKYDDSMEDDELANDE FÖR ATT INFORMERA DEN REGISTRERADE

Institutet för hälsa och välfärd (THL) behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra sina lagstadgade uppgifter. Organisationen följer gällande dataskyddslagstiftning vid behandlingen av personuppgifter och ser till att informationssäkerheten är på en adekvat nivå. I detta meddelande beskrivs närmare hur organisationen behandlar dina personuppgifter för statistikföring, forskning, utvärdering och benchmarking, i syfte att systematiskt förbättra kvaliteten på de tjänster och den vård som omfattas av kvalitetsregistret.

I kvalitetsregistret för psykosvård samlas information om vården av personer som insjuknat i psykos och dess kvalitet. Syftet är att övervaka och utveckla kvaliteten och effektiviteten i behandlingen av psykoser. Personuppgifterna behandlas dessutom för att sköta expertuppgifter.