Vårdanmälnings­registret Avohilmo

Dataskyddsmeddelande för att informera den registrerade

Institutet för hälsa och välfärd (THL) behandlar personuppgifter för att kunna sköta sina lagstadgade uppgifter. Vid behandling av personuppgifter följer THL gällande lagstiftning om dataskydd och ser till att datasäkerheten är på en ändamålsenlig nivå. I detta meddelande ger vi närmare information om hur THL hanterar dina personuppgifter som sparats i vårdanmälningsregistret inom den öppna primärvården (Avohilmo) för statistikföring och forskning.

1.Personuppgiftsansvarig

THL beslutar om och ansvarar för behandlingen av personuppgifter för det ändamål som anges i detta meddelande och är således personuppgiftsansvarig för dessa uppgifter.

Våra kontaktuppgifter:

Institutet för hälsa och välfärd (THL)
PB 30
00271 Helsingfors
tfn 029 524 6000

Kontaktpersoner när det gäller frågor om hanteringen av personuppgifter som är sparade i Vårdanmälningsregistret inom den öppna primärvården är följande:

Kaisa Pyrhönen
PB 30
00271 Helsingfors
E-postadress till THL:s dataskyddsombud: [email protected]

2.Syftet med behandlingen av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för statistikföring och forskning. Från vårdanmälningsregistret inom den öppna primärvården tas uppgifter om bland annat tillgången på öppenvård och dess verksamhet som stöd för beslutsfattandet, för att utveckla vårdpraxis och för att planera och bedöma verksamheten inom hälso- och sjukvårdsenheterna. Dessutom används registret för uppföljning av vaccinationer, smittsamma sjukdomar, olyckor, hälsoundersökningar och för andra uppgifter som THL har hand om.

3.Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter grundar sig alltid på gällande lagstiftning. THL:s uppgifter föreskrivs i lagen om Institutet för hälsa och välfärd (31.10.2008/668).

4.Personuppgifter som behandlas

I vårdanmälningsregistret för den öppna primärvården samlas uppgifter om öppen primärvård, hemvård och företagshälsovård. Det har samlats uppgifter från pilotenheter inom öppenvården sedan 2008. Sedan 2011 har datainsamlingen gällt hela landets öppna primärvård.

De insamlade uppgifterna gäller följande innehåll:

 • producent av öppenvårdsbesöket
 • klienten
 • klientens kontakt
 • bedömning av vårdbehovet
 • tidsbokningsuppgifter och 
 • uppgifter om innehållet i klientens besök vid öppenvården, såsom orsak till besöket och åtgärder samt fortsatt behandling

Årligen eller vart annat år ges anvisningar ut om hur man skickar in uppgifter till Avohilmo (Avohilmo - Anmälan om öppen primärvård. Definitioner och anvisningar, THL. Klassifikationer, terminologi och statistikanvisningar). För uppgifter som samlats in från och med 2019 finns anvisningar i en enhetlig handbok om vårdanmälan (Hilmo – Vårdanmälan för socialvården samt hälso- och sjukvården 2019: Definitioner och anvisningar).

Datainnehåll i vårdanmälan för den öppna primärvården

Basuppgifter om besöket:

 • personbeteckning (döljs i registret)
 • hemkommun
 • bostadsortens postnummer
 • klientens yrke (2019)
 • hemlandskod för person som bor utomlands (2019)
 • tjänsteproducent
 • serviceproducentens serviceenhet
 • datum för valfrihet
 • uppföljningspunktens beteckning
 • uppdateringstid för uppföljningspunkten
 • FO-nummer för arbetsplatsklient (2019)
 • arbetsplatsens hemkommun (2019)
 • huvudsaklig bransch (2019

Uppgifter som beskriver kontakttillfälle och bedömning av vårdbehovet:

 • datum och klockslag för kontakten
 • datum och klockslag för bedömning av vårdbehovet
 • yrke (den som bedömer vårdbehovet)
 • behandlingsprioritet
 • besökets karaktär
 • resultat av bedömning av vårdbehov

Uppgifter om tidsbokning:

 • datum och klockslag för tidsbokningen
 • tidpunkt bokad för besöket
 • yrke
 • serviceform
 • kontaktsätt

Uppgifter som beskriver besöket:

 • besöksdatum och klockslag, inledningstid
 • besöksdatum och klockslag, avslutningstid
 • yrke (vårdgivare)
 • specialitet (läkare) (2019)
 • servicegivare
 • serviceform
 • kontaktsätt
 • besökargrupp
 • behandlingsprioritet
 • besökets karaktär
 • besöksorsaker/diagnoser
 • yttre orsak (olycksfall)
 • olycksfallstyp
 • åtgärder
 • tandens nummer (2019)
 • orsaker till arbetsoförmögenhet ICD-10 (2019)
 • orsaker till arbetsoförmögenhet ICPC-2 (2019)
 • datum då arbetsoförmågan började (2019)
 • datum då arbetsoförmågan upphörde (2019)
 • medicineringsuppgifter
 • vaccinationsuppgifter 
 • vikt
 • längd
 • EPDS (depressionsscreening) (2017)
 • diastoliskt blodtryck (2019)
 • systoliskt blodtryck (2019)
 • midjemått (2019)
 • kariesindex inom tandvården
 • gingivalstatus (CPI) inom tandvården
 • behov av tandreglering (2019)
 • antal gånger tänderna borstas (2019)
 • rökning (rökningsstatus)
 • AUDIT-C (rusmedelsscreening, tre frågor) (2018)
 • AUDIT (rusmedelsscreening, 10 frågor) (2018)
 • Lene-helhetsvärde (bedömning av barns utveckling) (2019)
 • paritet (2017)
 • beräknat förlossningsdatum (2017)

Serviceplan för hemvården (2017)

 • serviceplanen har upprättats (2017)
 • tidpunkten för justering av serviceplanen (2017)
 • serviceplanen är i kraft (2017)
 • måltidsservice (2017)
 • hygienservice (2017)
 • färdtjänst (2017)
 • städservice (2017)
 • ledsagarservice (2017)
 • trygghetsservice (2017)
 • affärsservice (2017)
 • stöd för närståendevård (2017)

Fortsatt vård

 • remiss till specialiserad sjukvård (2018)
 • annullering av servicehändelse
 • orsak till annullering av en servicehändelse
   

5. Från vilka källor kommer personuppgifterna?

Vårdanmälningsregistet för öppenvård innehåller uppgifter som plockats ut från pilotkommuner åren 2008–2009. Datainsamlingen från den offentliga öppna primärvården har inletts 2011 på alla hälsovårdscentraler i Finland.

6. Överföring eller överlämnande av personuppgifter

Uppgifterna lämnas inte ut regelmässigt till aktörer utanför THL. THL kan bevilja forskare tillstånd att använda uppgifterna i registret för den öppna primärvården till vetenskaplig forskning.

7. Överföring och överlämnande av uppgifter utanför EU eller EES

Personuppgifter kan överföras till aktörer utanför EU eller EES i forskningssyfte efter ett utlåtande av dataombudsmannen. THL vidtar ändamålsenliga skyddsåtgärder vid överföringen av personuppgifter.

8. Profilering och automatiskt beslutsfattande

THL fattar inga automatiserade beslut baserade på bland annat profilering av personer.

9. Lagring av personuppgifter

Personuppgifternas lagringstider fastställs enligt arkivlagen (831/1994) och THL:s datahanteringsplan.

10. Vilka rättigheter har du?

Dataskyddslagstiftningen garanterar dig vissa rättigheter, med vilka du kan säkerställa att den grundläggande rättigheten till integritetsskydd tillgodoses. Om du vill utnyttja din rättighet, kontakta THL:s registratorskontor ([email protected]).

I vissa situationer kan dina rättigheter begränsas till exempel på grund av THL:s lagstadgade skyldighet eller om behandlingen sker för vetenskaplig forskning, statistikföring eller arkivering. Om dina rättigheter har begränsats, vidtar THL de ändamålsenliga och nödvändiga skyddsåtgärder som krävs enligt lag.

10.1.Rätt att återta samtycke

Om vi behandlar dina personuppgifter på basen av det samtycke du gett, har du rätt att återta ditt samtycke. 

Observera att behandlingen av uppgifter som hänför sig till annan än vetenskaplig forskning grundar sig som utgångspunkt på lagstiftningen och inte på ditt samtycke. 

10.2.Rätt att granska egna personuppgifter

Du har rätt att få veta huruvida THL behandlar personuppgifter om dig. Dessutom har du rätt att få veta vilka personuppgifter om dig som behandlas och hur de behandlas. Du har också rätt att få en kopia på dina personuppgifter till den del överlåtandet av en kopia inte påverkar andras rättigheter och friheter på ett ogynnsamt sätt eller såvida THL inte har en lagstadgad grund att neka utlämnandet av uppgifter.

10.3.Rätt att korrigera uppgifter

Utgångspunkten är att du har rätt att få bristfälliga eller felaktiga uppgifter korrigerade.

10.4.Rätt att radera uppgifter

Du har eventuellt rätt att radera uppgifter från THL:s register. Om behandlingen av uppgifter grundar sig på THL:s lagstadgade skötsel av uppdraget eller om det föreligger någon annan lagbaserad skyldighet till lagringen av uppgifter, har din rätt till att radera uppgifter sannolikt begränsats.

10.5.Rätt att begränsa behandlingen

Du har eventuellt rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter i fall som stadgats i lagen. Rätt att begränsa behandlingen kan komma på fråga till exempel om du anser att dina personuppgifter är felaktiga, att de behandlas på ett sätt som strider mot lagen eller om du motsatt dig behandlingen av dina uppgifter. I detta fall kan vi behandla dina personuppgifter endast med ditt samtycke om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk, i allmänt intresse eller för att skydda en annan persons rättigheter.

10.6.Rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter

Du har eventuellt rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter i fall som stadgats i lagen. Rätt att göra invändningar kan komma på fråga till exempel om behandlingen omfattar automatiskt beslutsfattande på basen av profilering eller om uppgifterna används i direktmarknadsföringssyfte.

10.7.Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet

Du har rätt att be Dataombudsmannen bedöma lagenligheten i THL:s verksamhet.

Kontaktinformation:
Dataombudsmannens byrå
Besöksadress: Bangårdsvägen 9, vån. 6, 00520 Helsingfors
Postadress: PB 800, 00521 Helsingfors
Växel: 029 56 66700
Fax: 029 56 66735
E-post: [email protected]