Hälsoundersökningar och andra besök inom mödra- och barnrådgivningen 2022 samt inom skolhälsovården under läsåret 2022–2023

Stora skillnader mellan välfärdsområdena i utfallet för hälsoundersökningarna 

Enligt THL:s vårdanmälningsregister för den öppna primärvården (Avohilmo) fanns det brister i genomförandet av de omfattande hälsoundersökningarna vid barnrådgivningen 2022 och inom skolhälsovården läsåret 2022–2023.  Enligt uppgifterna i Avohilmo var täck-ningen för de omfattande hälsoundersökningarna i genomsnitt 49 procent.  Inom mödra- och barnrådgivningen var täckningen för de omfattande hälsoundersökningarna nästan oförändrad 2022 jämfört med föregående år. Inom skolhälsovården försämrades täckningen för de omfattande hälsoundersökningarna läsåret 2022–2023 jämfört med året innan.  

Täckningen för de omfattande hälsoundersökningarna bland barn i åldern 1,5 år var 44 procent i hela landet. Täckningen var högst i Päijänne-Tavastland (86 %) och lägst i Västra Nyland (32 %) och Helsingfors (25 %). För den omfat-tande hälsoundersökningen i femte klass var täckningen 52 procent i hela landet. Bland välfärdsområdena var täckningen högst i Kymmenedalen, 81 procent, och lägst i Mel-lersta Nyland, 6 procent. Genomförandet av de förebyggande hälsotjänsterna för barn, skolelever och familjer år 2022 och läsåret 2022–2023 varierade mycket i välfärdsområ-dena, som inrättades vid ingången av 2023. Regional jämlikhet verkar inte uppnås när det gäller tillgången till de lagstadgade mödra- och barnrådgivningstjänsterna samt skolhälsovårdstjänsterna. Därmed förverkligas inte heller det förebyggande och hälso-främjande arbetet. Resultatens exakthet och jämförbarhet försämras av brister i regis-teruppgifterna till följd av bytet av patientdatasystem i Vanda (fr.o.m. 2019), Kervo, Helsingfors och Grankulla (fr.o.m. 2021). 

Ladda ner hela statistikrapporten

Det fanns stora skillnader mellan välfärdsområdena i täckningen för de omfattande hälsoundersökningarna.

Täckning för de omfattande hälsoundersökningarna (%) per välfärdsområde bland barn i 1,5 års ålder 2022 och elever i årskurs 5 läsåret 2022–2023. 

Uppgifterna om skolelever hämtas läsårsvis 1.6–31.5. Moderskaps- och barnrådgivningens upp-gifter hämtas per kalenderår.

På grund av byte av patientdatasystem finns det mer omfattande brister i uppgifterna om följande områden: Vanda (från år 2019), Helsingfors, Kervo och Grankulla (från år 2021).

Tabeller och figurer

Bakgrundsinformation

Källa

Utfallet för hälsoundersökningar och andra besök inom mödra- och barnrådgivningen 2022 samt inom skolhälsovården under läsåret 2022–2023
Terveystarkastusten ja muiden käyntien toteumat äitiys- ja lastenneuvolassa vuonna 2022 sekä kouluterveydenhuollossa lukuvuonna 2022–2023
Health examinations at maternity and child healt clinics in 2022 and in school health care in school year 2022–2023

Statistikrapport 09/2024, 21.2.2024.
Utfallet för hälsoundersökningar och andra besök inom mödra- och barnrådgivningen 2022 samt inom skolhälsovården under läsåret 2022–2023. THL.

Ytterligare information

Kaisa Pyrhönen
avohilmo(at)thl.fi

Sanna Nieminen
tel. 029 524 7355
[email protected]

Marke Hietanen-Peltola
tel. 029 524 7294
[email protected]