Öppenvårdsbesöken inom primärvården och mun- och tandvården 2023

THL publicerar uppgifter om öppenvårdsbesök inom primärvården och mun- och tandvården som uppdateras varje månad och en statistikrapport som publiceras en gång per år.

Databasrapporter som uppdateras regelbundet

Av uppgifterna om ärenden inom primärvården som lämnats in till Avohilmo-registret skapas databasrapporter. Uppgifterna i snabbrapporterna uppdateras dagligen och sammanfattningar och kuber uppdateras varje månad.

Statistikrapporten

I statistikrapporten som publiceras en gång per år granskas öppenvårdsbesöken inom primärvården och mun- och tandvården och de förändringar som skett i dem på regional och nationell nivå. I kvalitetsbeskrivningen för statistikrapporten bedöms hur tillförlitlig statistiken är och hur väl den lämpar sig för olika ändamål.

Öppenvårdsbesöken inom primärvården och mun- och tandvården 2023: Antalet besök och distanskontakter inom primärvården minskade

År 2023 gjordes sammanlagt 29,8 miljoner besök inom primärvårdens öppenvård inklusive närbesök och distanskontakter. Av dessa var antalet läkarbesök 6,2 miljoner och antalet besök hos annan hälso- och sjukvårdspersonal 23,7 miljoner. Distanskontakterna uppgick till 9,5 miljoner, dvs. 32 procent av alla besök. Konsultationerna mellan yrkesutbildade personer uppgick till 2,3 miljoner och ökade med 25 procent jämfört med året innan.

Antalet besök 2023 var 4,1 miljoner (12 %) färre än året innan. Antalet besök minskade 2023 för andra året i rad, vilket bland annat berodde på att antalet vårdarbesök i anslutning till coronaepidemin minskade. Antalet besök återgick alltså till nivån för 2019 före coronaepidemin. År 2023 minskade antalet besök inom primärvårdens öppenvård med beaktande av alla yrkesgrupper och serviceformer med 15 procent jämfört med 2022 bland närbesök och fem procent bland distanskontakter.

Antalet kunder inom primärvårdens öppenvård var sammanlagt 4,3 miljoner, dvs. 70 procent av befolkningen. Antalet besök per kund var i genomsnitt 7,6. Antalet kunder minskade med 18 procent 2023 jämfört med 2022. 

År 2023 var antalet besök inom mun- och tandvården sammanlagt 4,9 miljoner, vilket var 4 procent fler än året innan. Antalet besök inom munhälsovården återgick inte ännu heller till samma nivå som före coronaepidemin. 

Ladda ner hela statistikrapporten (Julkari)

Närbesök och distanskontakter inom den öppna primärvården enligt yrkesgrupp 2019–2023.

Närbesök och distanskontakter inom den öppna primärvården enligt yrkesgrupp 2019–2023

På grund av byte av patientdatasystem finns det fler brister i uppgifterna för följande områden: Vanda (från 2019), Helsingfors, Kervo och Grankulla (från 2021).

Tabeller

Bakgrundsinformation

Statistikbeskrivning

Statistiken om primärvård innehåller uppgifter om primärvården verksamhet som baserar sig på Vårdanmälningsregistret. Statistiken innehåller uppgifter om serviceproducent, invånarnas användning av tjänster, tillgång till vård, befolkningens hälsoproblem, spridningen av epidemier, klientens/patientens hemkommun och kön, besök efter åldersgrupp, öppenvårdsbesök efter serviceform, besöksorsaker, åtgärder och fortsatt vård, medicinering och vaccinering samt hälsofrämjande undersökningar av gravida kvinnor, barn och ungdomar. För patienter på vårdavdelningar anges dessutom antal vårddygn och -perioder samt uppskattad ändamålsenlig vårdplats.

Datainsamlingen om offentlig öppen primärvård ersattes år 2011 med elektronisk dataöverföring som sker direkt ur patientjournalsystemen via Avohilmo. THL producerar aktuella rapporter om uppgifterna som finns tillgängliga på webben. Datainnehållet i statistiken har således i betydande grad utvidgats i början av år 2011, eftersom uppgifterna samlas in med personbeteckning som dagliga dataöverföringar från organisationerna.

Källa

Perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon avohoitokäynnit 2023
Öppenvårdsbesöken inom primärvården och mun- och tandvården 2023

Statistikrapport 35/2024, 12.6.2024. THL.
Finlands officiella statistik, Öppenvårdsbesöken inom primärvården och mun- och tandvården. THL. FOS-logo

Ytterligare information

Tiina Marttila

Raimo Mahkonen

Kaisa Pyrhönen

e-post: avohilmo(at)thl.fi