Ledprotesoperationer 2022

Fler ledprotesoperationer än tidigare genomfördes på privata sjukhus

År 2022 genomfördes sammanlagt 22 853 primära höft-, knä- och axelprotesoperationer. Antalet primära operationer minskade med 11,3 procent jämfört med 2021. Det gjordes 2 465 reoperationer av höft-, knä- och axelledsproteser, vilket är 7,6 procent färre än året innan.

Fler operationer än tidigare gjordes på privata sjukhus Operationerna har ändå fortsättningsvis koncentrerats till sjukhus inom den offentliga sektorn.

På privata sjukhus genomfördes sammanlagt 1 836 primära höft-, knä- och axelprotesoperationer. Antalet operationer var 824 fler än 2021. De privata sjukhusens andel av alla primära operationerna var 8,1 procent, vilket är 4,1 procentenheter mer än året innan.

Vid offentliga sjukhus som utför ledprotesoperationer utfördes i genomsnitt 839 primära höft-, knä- och axeloperationer, vilket är 149 färre än året innan. Universitetssjukhusens andel av alla primära operationer var 44,5 procent, centralsjukhusens andel 33,7 procent och de övriga offentliga sjukhusens andel 13,7 procent.

Uppgifterna om ledprotesoperationer i axel ingår nu för andra gången i statistikrapporten. Anmälningstäckningen för ledprotesoperationer i axel förbättrades jämfört med året innan och var nu över 80 procent både vid primär- och reoperationer. Anmälningstäckningen är dock fortfarande lägre än vid primära ledprotesoperationer i knäled och höft, vilket är bra att beakta när man tolkar resultaten av statistikrapporten.

Ladda ner hela statistikrapporten (på finska)

Antalet primära ledprotesoperationer på offentliga sjukhus 2021-2022

Tabeller

Bakgrundsinformation

Statistikbeskrivning

Statistik över ledprotesoperationer (tidigare Höft- och knäproteser) innehåller uppgifter om protesoperationsverksamheten utifrån uppgifterna i implantatregistret. I implantatregistret samlas uppgifter om operationen och orsaken till den samt om den inopererade protesen (bl.a. använda komponenter, hur protesen är fastsatt, uppgifter om metoder och preparat som använts). I registret samlas dessutom information om komplikationer och proteser som avlägsnats vid revisionsoperationer samt orsakerna till revisionsoperationen.

Sedan 1980 har man i det riksomfattande implantatregistret samlat in uppgifter om ortopediska endoproteser och tandimplantat. Uppgifterna om ledimplantat samlas in från alla enheter som opererar in ledimplantat i Finland. Statistiken grundar sig på anmälningar med personbeteckning som årligen samlas in till implantatregistret från verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården. Det görs en egen anmälan för varje implantat, även om samma patient har fått dem.

Fram till 1989 grundade sig överföringen av uppgifterna på en frivillig anmälan från läkarna som utförde operationerna. Sedan 1989 har det varit lagstadgat att lämna uppgifter. Fram till 2009 fördes registret av Läkemedelsverket och den 1 november 2009 överfördes ansvaret för upprätthållandet av registret till THL.

Statistiken publiceras i slutet av varje år. Av implantatregistrets statistik sammanställs årligen en statistikrapport som innehåller uppgifter om alla anmälningar från kommunernas, samkommunernas och statens sjukhus samt de största privata sjukhusen.

Källa

Tekonivelleikkaukset 2022
Ledprotesoperationer 2022
Joint replacement surgeries 2022

Statistikrapport 54/2023, 28.9.2023. THL FOS-logo

Ytterligare information

Jari Hartzell
tfn. 029 524 8435

Jutta Järvelin
tfn. 029 524 7254

e-post: [email protected]