Kontinuitet i vården inom primärvården 2022

Kontinuiteten i vården inom primärvården fortsätter att försämras – klienten träffar allt oftare olika personer

Statistiken beskriver hur väl kontinuiteten i vården förverkligas hos klienter som besökt läkare och sjukskötare inom primärvårdens öppenvård på fysisk mottagning eller via distans. Kontinuiteten mäts med ett individuellt Continuity of Care-index (COCI) som skapas för klienterna. Medelvärden har bildats områdesvis. Kontinuitetsindexet varierar mellan 0 och 1. Ju oftare mottagningens klienter träffar samma yrkesutbildade person/personer (läkare eller sjukskötare), desto högre är indexvärdet.

Uppgifterna för statistikåret 2022 visar att kontinuiteten i vården vid mottagningsbesök inom primärvårdens öppenvård förverkligas dåligt i hela landet (figur 1). Indexmedelvärdet för kontinuiteten i vården 2022 var lågt vid läkarbesök (cirka 0,3) och mycket lågt vid besök hos sjukskötare (under 0,2).

Liksom tidigare år fortsatte kontinuiteten i vården att försämras 2022 särskilt vid läkarbesök. Vid besöken hos sjukskötare försämrades den genomsnittliga kontinuiteten mindre än vid läkarbesöken. Kontinuiteten försämrades jämfört med året innan också i största delen av välfärdsområdena.

Kontinuiteten är på en svag nivå även för de klientgrupper som särskilt behöver den. Hos multisjuka och personer som fyllt 65 år förverkligades kontinuiteten endast något bättre jämfört med alla som besökt mottagningen både i hela landet och områdesvis. 

Tillförlitligheten i resultaten för 2022 försämras av betydande problem med informationstäckningen som gäller Helsingfors och Vanda-Kervo välfärdsområde. 

Ladda ner hela statistikrapporten (på finska)

Figur 1. Kontinuiteten i vården hos olika yrkes- och klientgrupper 2019–2022 i hela landet.

Bakgrundsinformation

Statistikbeskrivning

Statistiken över kontinuiteten i vården innehåller uppgifter om mottagningsverksamheten inom primärvårdens öppenvård som ordnats offentligt utifrån uppgifterna i vårdanmälningsregistret. Statistiken beskriver den genomsnittliga kontinuiteten i vården och interaktionen mellan delområdet vårdkontinuitet, patienten och yrkespersonen vid besök inom primärvårdens öppna sjukvård.

Statistiken innehåller uppgifter om kontinuiteten i vården separat vid läkarbesök och besök hos sjukskötare, i tre olika målgrupper. Dessa är alla klienter som besökt läkare eller sjukskötare inom primärvården, klienter som fyllt 65 år samt multisjuka klienter som besökt läkare eller sjukskötare. Statistiken består således av sammanlagt sex indikatorer.

En rapport om kontinuiteten i primärvården görs under året (tillgänglig på finska och delvis på svenska). I framtiden är avsikten att vidareutveckla statistiken för att beskriva kontinuiteten i vården i större utsträckning än tidigare.

Ytterligare information

Tuuli Suomela
tel. 029 524 7349

Anna Mikkola
tel. 029 524 8167

e-post: [email protected]

Kvalitetsbeskrivning

På andra webbplatser