Besöksorsaker bland klienterna inom primärvårdens öppna sjukvård 2021-2023

THL publicerar uppgifter om besöksorsaker bland klienterna inom primärvårdens öppna sjukvård som uppdateras varje månad och en statistikrapport som publiceras en gång per år.

Databasrapporter som uppdateras regelbundet

Av uppgifterna om ärenden inom primärvården som lämnats in till Avohilmo-registret skapas databasrapporter. Uppgifterna i snabbrapporterna uppdateras dagligen och sammanfattningar och kuber uppdateras varje månad.
Databasrapporter

Statistikrapport

Av de vanligaste besöksorsakerna började antalet personer som insjuknat i corona minska

På läkarmottagningar inom den öppna sjukvården inom den offentliga primärvården var de vanligaste diagnoserna för kunder blodtryckssjukdom, mjukdelssjukdomar, akuta luftvägsinfektioner, ryggvärk och vuxendiabetes under 2018–2023. Åren 2020–2022 blev den nya diagnoskoden som användes i samband med coronainfektion vanligare som diagnos registrerad av läkare, klassen som tas i bruk med kort varsel (U07, Ny kod), vars antal klientspecifika registreringar minskade 2023.

De vanligaste besöksorsakerna för kunder som registrerats av sjukskötare eller hälsovårdare var hälsovård eller förebyggande av sjukdom, vuxendiabetes, akut luftvägsinfektion, sår eller skärsår, symtom i halsen eller svalget och andra luftvägsinfektioner. Registreringen av annan luftvägsinfektion användes särskilt i samband med coronainfektionen och den registrerades årligen som besöksorsak för över 200 000 kunder 2020–2023 (2021 till och med nästan 370 000 kunder), medan dessa registreringar endast fanns hos drygt 50 000 kunder 2023. 

År 2023 hade diagnosen (ICD-10) registrerats i cirka 87 procent (85 % 2022) av de uppfyllda besöken hos läkare inom den öppna sjukvården. Sjukskötarna och hälsovårdarna hade registrerat besöksorsaken (ICPC-2) i 54 procent av de mottagningsbesök som genomförts som närbesök (45 % 2022).

Uppfyllda besök hos läkare och sjukskötare eller hälsovårdare som närbesök och distanskontakt registreras i patientdatasystemen av yrkesutbildade personerna enligt besöksspecifika diagnoser (ICD-10-klassifikation) och besöksorsaker (ICPC-2-klassifikation).  Dessa besöksspecifika uppgifter överförs från patientdatasystemen till vårdanmälningsregistret inom den öppna primärvården, Avohilmo, vars uppgifter denna statistikrapport grundar sig på.

Ladda ner hela statistikrapporten

Bilden visar det årliga (år på x-axeln) antalet diagnoser (på y-axeln) som läkare oftast registrerat för sina klienter från 2018 till 2023.

Antalet av de vanligaste diagnoserna (ICD-10, U07-koden i samband med coronainfektion) för klienter som besökte läkare inom den offentliga primärvårdens öppna sjukvård på distans eller på plats åren 2018–2023.

Leveransbristerna till följd av bytet av patientdatasystem i Helsingfors, Kervo och Vanda har konstaterats minska antalet riksomfattande statistiker från och med 2019, som högst 7 procent 2022.

Tabeller

Bakgrundsinformation

Statistikbeskrivning

Statistiken om primärvård innehåller uppgifter om primärvården verksamhet som baserar sig på Vårdanmälningsregistret. Statistiken innehåller uppgifter om serviceproducent, invånarnas användning av tjänster, tillgång till vård, befolkningens hälsoproblem, spridningen av epidemier, klientens/patientens hemkommun och kön, besök efter åldersgrupp, öppenvårdsbesök efter serviceform, besöksorsaker, åtgärder och fortsatt vård, medicinering och vaccinering samt hälsofrämjande undersökningar av gravida kvinnor, barn och ungdomar. För patienter på vårdavdelningar anges dessutom antal vårddygn och -perioder samt uppskattad ändamålsenlig vårdplats.

Datainsamlingen om offentlig öppen primärvård ersattes år 2011 med elektronisk dataöverföring som sker direkt ur patientjournalsystemen via Avohilmo. THL producerar aktuella rapporter om uppgifterna som finns tillgängliga på webben. Datainnehållet i statistiken har således i betydande grad utvidgats i början av år 2011, eftersom uppgifterna samlas in med personbeteckning som dagliga dataöverföringar från organisationerna.

Källa

Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon vastaanoton asiakkaiden käyntisyyt vuonna 2021-2023
Besöksorsaker bland klienterna inom primärvårdens öppna sjukvård 2021-2023

Statistikrapport 36/2024, 12.6.2024. THL.
Finlands officiella statistik, Besöksorsaker bland klienterna inom primärvårdens öppna sjukvård. THL. FOS-logo

Ytterligare information

Kaisa Pyrhönen

Raimo Mahkonen

e-post: avohilmo(at)thl.fi