Somatisk specialiserad sjukvård 2022

Ökningen inom den specialiserade somatiska sjukvårdens öppenvård har stabiliserats

År 2022 vårdades cirka 2,5 miljoner patienter inom den specialiserade somatiska sjukvården. Antalet besök och andra kontakter inom öppenvården var sammanlagt cirka 10 miljoner. Siffrorna omfattar förutom den offentliga hälso- och sjukvården även en del av den privata hälso- och sjukvården.

Antalet patienter inom den offentliga specialiserade somatiska sjukvårdens öppenvård har ökat med cirka 27 procent mellan 2012 och 2022. Antalet patienter inom den offentliga öppenvården minskade med drygt 4 procent 2022 jämfört med året innan.

År 2022 vårdades cirka 408 000 patienter på vårdavdelning inom den specialiserade somatiska sjukvården och antalet vårdperioder var cirka 607 000. Vården på vårdav-delning har minskat under de senaste tio åren. Antalet vårdperioder har sjunkit med 19 procent och antalet patienter som vårdats på vårdavdelningar med 16 procent mellan 2012 och 2022.

Antalet fall inom öppenvården där huvuddiagnosen tyder på exponering för smittsam sjukdom (ICD-10 = Z20*) har minskat kraftigt 2022 jämfört med året innan. År 2021 var antalet sådana fall cirka 227 000 och år 2022 cirka 27 000. Nästan alla dessa kontakter har registrerats inom specialiteterna akutmedicin eller inremedicin.

Ladda ner hela statistikrapporten (på finska)

Patienter inom öppenvården och på vårdavdelning inom den specialiserade somatiska sjukvården 2012–2022.

Tabeller

Bakgrundsinformation

Statistikbeskrivning

Statistiken över specialiserad somatisk och psykiatrisk sjukvård innehåller uppgifter om den specialiserade sjukvårdens verksamhet som baserar sig på uppgifter i vårdanmälningsregistret. Statistiken innehåller uppgifter om serviceproducenten, patientens hemkommun, ankomsten till vård, vården och avslutandet av vården samt uppgifter om åtgärderna och den fortsatta vården.

Utöver dessa uppgifter samlas i fråga om krävande hjärtpatienter inom den specialiserade somatiska sjukvården in uppgifter om åtgärder, komplikationer och hur brådskande vården är. Statistiken över den psykiatriska specialiserade sjukvården innehåller dessutom uppgifter om tvångsåtgärder.

Ett system för utskrivnings-/vårdanmälan har använts vid hälso- och sjukvårdsinrättningar i Finland sedan 1969. Utskrivningsanmälan (meddelande om att vården avslutats) omvandlades till vårdanmälan i början av 1994.

Datainnehållet utvidgades mest 1986, då man började samla in uppgifter om åtgärder, samt 1994, då man började samla in tilläggsuppgifter om krävande hjärtpatienter.

Statistiken publiceras i slutet av varje år. Av statistiken över den specialiserade sjukvården sammanställs årligen statistikrapporter över den specialiserade somatiska och psykiatriska sjukvården, i vilka uppgifter presenteras på sjukvårdsdistrikts- och kommunnivå.

Statistiken publiceras i form av förhandsuppgifter varje månad. Statistikrapporterna publiceras i slutet av varje år. Av statistiken över den specialiserade sjukvården sammanställs årligen statistikrapporter över den specialiserade somatiska och psykiatriska sjukvården, i vilka uppgifter presenteras på sjukvårdsdistrikts- och kommunnivå.

Källa

Somaattinen erikoissairaanhoito 2022
Somatisk specialiserad vård 2022
Non-psychiatric specialized health care 2022

Statistikrapport 62/2023, 13.11.2023.
Finlands officiella statistik, Somatisk specialiserad vård. THL.  FOS-logo

Ytterligare information

Jutta Järvelin
tfn 029 524 7254

Atte Kyrölä
tfn. 029 524 7832

e-post: [email protected]