Medling i brott och tvistemål

Statistik för 2021 har publicerats på finska 17.11.2023. Den svenska versionen kommer att läggas ut på dessa webbsidor senare.
Statistik för 2021 på finska

Antalet fall som hänvisats till medling vid brott och tvister har stabiliserats

År 2021 hänvisades sammanlagt 9 780 medlingsinitiativ till medlingsbyråernas medling i brott- och tvistemål i enlighet med medlingslagen. Initiativen innehöll sammanlagt 13 339 ärenden (12 660 brott och 679 tvistemål). Antalet brott- och tvistemål som hänvisades till medling minskade något; minskningen var 3,1 procent (422) jämfört med året innan.

Drygt hälften (51,4 %) av alla brott- och tvistemål som hänvisades till medling var våldsbrott. 2 476 våldsbrott i nära relationer hänvisades till medling, vilket är 18,6 procent av alla ärenden som hänvisades till medling.

I 55 procent (6 951) av alla de brott som hänvisades till medling 2021 inleddes det en medlingsprocess. Av de medlingar i brottmål som inleddes 2021 slutade 69 procent (4 774) i en överenskommelse. Medling inleddes i 42 procent av tvistemålen (282). I 62 procent (176) av fallen nåddes enighet i de tvistemedlingar som inleddes under 2021. Det ekonomiska värdet av de överenskommelser som ingicks som ett resultat av medlingen var cirka 1,9 miljoner euro.

År 2021 var medlingsprocessens genomsnittliga längd 76 dagar, varav hälften (38 dagar) gick åt till att utreda förutsättningarna för medling och hälften till egentlig medling.

Det belopp som Institutet för hälsa och välfärd delade ut till medlingsbyråerna för produktion av medlingstjänster i brott- och tvistemål var 6,6 miljoner euro år 2021. Kostnaden för att behandla ett brott- eller ett tvistemål genom medling var 498 euro. Medlingen är kostnadsfri för parterna i medlingen.

De statistiska uppgifterna har sedan 2019 hämtats från ett gemensamt informationssystem (Sopu); fram till 2018 samlades summauppgifterna för de olika verksamhetsområdena in på en separat blankett. Statistikår då uppgifterna samlats in på olika sätt är inte helt jämförbara sinsemellan.

Ladda ner hela statistikrapporten

År 2021 hänvisades sammanlagt 9780 medlingsinitiativ till medling i enlighet med lagen om medling vid brott och i vissa tvister, vilka omfattade 12660 brott och 679 tvistemål.
Initiativ som hänvisats till medlingsbehandling och brott- och tvistemål som ingått i dessa 2007−2021.

Tabeller

Bakgrundsinformation

Statistikbeskrivning

Statistiken innehåller uppgifter om antalet ärenden som överlämnats till medlingsbyråerna och antalet brott enligt strafflagen, våldsbrott i nära relationer och tvistemål som ärendena delats in i. Brott enligt strafflagen, liksom även våldsbrott i nära relationer, specificeras enligt brottsbeteckning och vem (myndighet eller privatperson) som tagit initiativ till medlingen.

Informationen har samlats in sedan lagen om medling vid brott (1015/2005) trädde i kraft den 1 juni 2006.

Ändring i insamlingen av statistikuppgifter från och med 2019, då det nya riksomfattande datasystemet Sopu togs i bruk. Mer detaljerad information om brott och tvister som hänvisats till medling fås direkt från databasen (Sopu) utan separat datainsamling för statistikföring. Uppgifterna är inte helt jämförbara före och efter år 2019.

Statistiken publiceras i juni varje år.

Källa

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021
Medling i brott- och tvistemål 2021
Mediation in Criminal and Civil Cases 2021

Statistikrapport 31/2022, 23.6.2022
Finlands officiella statistik, Medling i brott- och tvistemål. THL. FOS-logo

Ytterligare information

Henrik Elonheimo
tfn 029 524 6025

e-post: [email protected]

På vår webbplats

Medling i brott- och tvistemål
Vad är medling, läs mer