Skyddshemstjänster 2022

Preliminära uppgifter om antalet av klienter och boendedygn på skyddshemmen publiceras i februari året efter statistikåret. Definitiva uppgifter publiceras i statistikrapport i maj-juni 2024.
Preliminära uppgifter 2023

Antalet klienter på skyddshemmen ökade med fyra procent jämfört med året innan

Skyddshemmen hade sammanlagt 5 163 klienter år 2022. Av klienterna var 57 procent vuxna och 43 procent barn. Av de vuxna klienterna var 91 procent kvinnor och 9 procent män.

År 2022 ökade antalet klienter med fyra procent jämfört med 2021. Såväl antalet vuxna klienter som antalet minderåriga klienter ökade. Före coronaepidemin ökade antalet klienter på skyddshemmen varje år från och med 2015, men trenden bröts i och med coronaepidemin och antalet klienter på skyddshemmen sjönk åren 2020 och 2021.

År 2022 var antalet boendedygn på skyddshemmen sammanlagt 89 394, vilket är 4 932 fler än 2021.

I slutet av 2022 fanns det sammanlagt 29 skyddshem i Finland med familjeplatser för sammanlagt 228 familjer eller klienter som kom ensamma. Skyddshemstjänsterna finansieras av staten och är lagstadgade specialtjänster för personer som upplevt våld i nära relationer eller som lever under hot om våld.

Ladda ner hela statistikrapporten

Antalet klienter vid skyddshemmen 2017–2022.

Tabeller

Bakgrundsinfromation

Statistikbeskrivning

Statistiken innehåller nationell information om klienter inom skyddshemstjänsterna, till exempel boendedygn, bakgrundsinformation om klienterna och samt uppgifter om det våld klienterna upplevt. Vid klassificeringen av klienthandlingarna och således också av sammandragsblanketten för datainsamling används de nationella klassificeringar som är i allmänt bruk.

Uppgifterna samlas in med en elektronisk blankett av alla producenter av skyddshemstjänster och de presenteras på riksnivå och inga skyddshemsspecifika uppgifter publiceras. Datainsamlingen inleddes år 2016.

Statistiken publiceras årligen i juni.

Källa

Turvakotipalvelut 2022
Skyddshemstjänster 2022
Shelters for Victims of Domestic Violence 2022

Statistik rapport 37/2023, 14.6.2023
Finlands officiella statistik. Skyddshemstjänster. THL. FOS-logo

Ytterligare information

Suvi Nipuli
tfn. 029 524 7205

PÅ VÅR WEBBPLATS