Skyddshemstjänster 2023

Antalet boendedagar på skyddshemmen ökade

Skyddshemstjänsterna finansieras av staten och är lagstadgade specialtjänster för personer
som upplevt våld i nära relationer eller som lever under hot om våld. Skyddshemmen
hade sammanlagt 5 364 klienter år 2023. Av klienterna var 59 procent vuxna och 41 procent
barn. Av de vuxna klienterna var 90 procent kvinnor och 10 procent män.

Antalet klienter ökade med fyra procent jämfört med år 2022. Antalet både kvinnliga och
manliga klienter ökade 2023. Det skedde ingen betydande förändring gällande antalet
barn jämfört med året innan.

År 2023 var antalet boendedygn på skyddshemmen sammanlagt 101 784, vilket är 12 390
fler än 2022 (+ 14 %).

I slutet av 2023 fanns det sammanlagt 29 skyddshem i Finland med familjeplatser för sammanlagt
230 familjer eller klienter som kom ensamma.

Ladda ner hela statistikrapporten

Antalet klienter på skyddshemmen 2018–2023.

Tabeller

Bakgrundsinfromation

Statistikbeskrivning

Statistiken innehåller nationell information om klienter inom skyddshemstjänsterna, till exempel boendedygn, bakgrundsinformation om klienterna och samt uppgifter om det våld klienterna upplevt. Vid klassificeringen av klienthandlingarna och således också av sammandragsblanketten för datainsamling används de nationella klassificeringar som är i allmänt bruk.

Uppgifterna samlas in med en elektronisk blankett av alla producenter av skyddshemstjänster och de presenteras på riksnivå och inga skyddshemsspecifika uppgifter publiceras. Datainsamlingen inleddes år 2016.

Statistiken publiceras årligen i juni.

Källa

Turvakotipalvelut 2023
Skyddshemstjänster 2023
Shelters for Victims of Domestic Violence 2023

Statistik rapport 32/2024, 10.6.2024
Finlands officiella statistik. Skyddshemstjänster. THL. FOS-logo

Ytterligare information

Suvi Nipuli
tfn. 029 524 7205

PÅ VÅR WEBBPLATS