Mödrarådgivning

Målet med mödrarådgivningsverksamheten är att 

 • trygga hälsan och välbefinnandet hos gravida kvinnor och fostren 
 • främja de blivande föräldrarnas och hela familjens hälsa och välbefinnande 
 • främja en hälsosam och trygg utvecklingsmiljö för det kommande barnet 
 • främja folkhälsan och förebygga störningar under graviditeten.

Mödrarådgivningen identifierar så tidigt som möjligt problem och störningar under graviditeten samt ordnar utan dröjsmål nödvändig vård och hjälp samt nödvändigt stöd. Mödrarådgivningen deltar i att minska hälsoskillnaderna och förebygga marginalisering bland annat med hjälp av tidigt riktat stöd.

Vilken information och vilket stöd ger mödrarådgivningen föräldrarna?

Mödrarådgivningens mål är att föräldrarna

 • vet vilka förändringar graviditeten, förlossningen samt barnets vård och fostran medför i det personliga livet och familjelivet och har fått färdigheter att möta dem
 • upplever att de har hörts och att de har kunnat diskutera sin eventuella osäkerhet och sina stödbehov
 • har kunnat delta aktivt i sin vård under graviditeten och fått det stöd och den hjälp de behöver utan dröjsmål
 • är mer medvetna om sina egna och familjens resurser och om faktorer som eventuellt belastar familjelivet samt om hur de själva kan agera till förmån för sin familj
 • har fått färdigheter att granska sina egna och hela familjens hälsovanor samt upprätthålla och eventuellt ändra dem med tanke på sitt eget välbefinnande, det kommande barnets vanor och hela familjens välbefinnande
 • upplever sig ha fått stöd för att växa till sig i rollen som mor och far och för att vårda sitt parförhållande 
 • har fått kamratstöd, är medvetna om sina egna nätverk och vet var de kan få hjälp och stöd om de behöver.

Periodiska hälsoundersökningar

Periodiska hälsoundersökningar ordnas för alla gravida och familjer som fått barn. I dem ingår en omfattande hälsoundersökning av familjer som väntar barn.

Utöver de periodiska hälsoundersökningarna ordnas ytterligare uppföljning och stöd för dem som behöver det.

Periodiska hälsoundersökningar

Syftet med hälsorådgivningen är att stöda familjen

Hälsorådgivning ingår i de periodiska hälsoundersökningarna. Hälsorådgivningen ska basera sig på aktuell evidensbaserad information. Rådgivningen kan ges individuellt och i grupp.

Hälsorådgivningen ska stöda föräldraskapet och parförhållandet samt främja familjens sociala stödnätverk. Den ska stöda främjandet av individens och familjens hälsa och välbefinnande.

Personalresurser

Om en heltidsanställd hälsovårdare eller barnmorska har en vikarie, kan denna ansvara för högst 76 gravida kvinnor eller familjer. För att säkerställa tillräcklig kompetens ska hälsovårdaren eller barnmorskan ansvara för minst 38 gravida kvinnor.

För läkare är motsvarande rekommendation högst 600 gravida kvinnor om läkaren har en vikarie. Om en läkare arbetar endast en del av sin arbetstid på mödrarådgivningen, delas antalet gravida som dimensionerats för en heltidsanställd läkare med andelen i fråga. Om läkaren till exempel arbetar två dagar i veckan kan han eller hon ansvara för högst 240 (600/5 X 2 = 240) gravida kvinnor.

Om en hälsovårdare utför kombinerat mödra- och barnrådgivningsarbete så att hälften av arbetstiden är mödrarådgivningsarbete, kan hälsovårdaren ansvara för 38 gravida kvinnor.

Om en hälsovårdare eller läkare arbetar i ett område där det finns många invandrare eller andra familjer som behöver särskilt stöd, måste klientelet vara mindre.

 • Nationella expertgruppen för mödravården (förf.) Klemetti, R. & Hakulinen-Viitanen, T. (red.) (2015) Handbok för mödrarådgivningen. Nationell rekommendation. Handbok 40. Institutet för hälsa och välfärd.

Tjänstens tillgänglighet, omfattning och kontinuitet

Tillgången till och omfattningen av mödrarådgivningstjänsterna är utmärkt. Enligt uppgifterna i födelseregistret är andelen personer som inte använder tjänsterna endast 0,2–0,3 procent av dem som har fött barn.

Inom den specialiserade sjukvården ansvarar mödrapoliklinikerna och förlossningsavdelningarna för mödravårdens tjänster. Samarbetet och arbetsfördelningen mellan mödrarådgivningen, mödrapolikliniken och förlossningssjukhuset ska ske systematiskt och kontinuerligt.

På den kombinerade mödra- och barnrådgivningen samarbetar hälsovårdaren och läkaren med familjen från moderns graviditet tills barnet når skolåldern. Då kan hälsovårdaren ha 40 mödrar/år och dessutom cirka 200 barn i rådgivningsåldern. Fördelen med en kombinerad mödra- och barnrådgivning är att hälsovårdaren känner befolkningen i sitt eget område. Det ökar kundnöjdheten. I det kombinerade arbetet ska arbetshandledningen och möjligheten till konsultation tryggas.

Källor och mer information