Vaccination av prematurer

För tidigt födda barn vaccineras i regel enligt normalt vaccinationsschema, oavsett i vilken graviditetsvecka barnet fötts. Detta innebär till exempel att en prematur som fötts för två månader sedan vaccineras på samma sätt som alla andra barn som fötts för två månader sedan.

Prematurer som mår bra producerar nästan lika mycket antikroppar som fullgångna barn.

Om gestationsåldern är under 28 veckor, kan vaccinet ge upphov till andningsstillestånd hos en del barn på samma sätt som till följd av andra ingrepp. Andningsstillestånden är i allmänhet tillfälliga och övergående. Hos mycket små prematurer som vårdas på sjukhus ska livsfunktionerna övervakas noggrannare än normalt under 2–3 dygn efter vaccinationen.

Andningsstillestånd har inte förekommit hos barn som redan vårdas hemma.

Vaccination mot hepatit B

Prematurer födda före graviditetsvecka 32 kan enligt vissa studier inte producera ett lika bra skydd efter en vaccination mot hepatit B som fullgångna barn.

Om en vaccinationsserie inleds hos en mycket liten prematur på grund av att mamman bär på hepatit B, är det viktigt att se till att barnet får de rekommenderade fyra doserna vid 0, 1, 2 och 12 månaders ålder. Till exempel i Holland och Australien ges i sådana situationer ytterligare en tilläggsdos exempelvis vid 4 månaders ålder.

Hepatit B-vaccinationer av nyfödda som löper risk att smittas

BCG-vaccination

BCG-vaccinationen av spädbarn som hör till riskgruppen för tuberkulos kan senareläggas, om födelsevikten understiger 2 500 gram
BCG-vaccin

Vaccination mot rotavirus

Enligt tillverkarens anvisningar kan vaccin mot rotavirus ges om gestationsåldern är minst 25 veckor.

Om barnet fortfarande får sjukhusvård vid 2 månaders ålder, lönar det sig att senarelägga vaccinationen till den tidpunkt då barnet skrivs ut. Den första dosen ska dock ges före 12 veckors (12.0) ålder

Vaccin mot rotavirus