IGRA-tester

IGRA-tester
IGRA-testi B-TbIFNg (Quantiferon-TB Gold Plus,
 EIA-metoden)
B-LyTbIFN (T-SPOT.TB,
Elispot-metoden)
Kommunförbundets nummer 6173  6174
Användningsändamål Konstaterande av tuberkulosinfektion hos en
person som exponerats
Konstaterande av tuberkulosinfektion hos en person
som exponerats
Lämplighet Alla personer som exponerats (förutom patienter
med lymfopeni)
Lämpar sig också för patienter med lymfopeni
Prov
Kontrollera provtagningsdag
och -tid hos laboratoriet
Blodprov (Li-heparinrör eller 4 specialprovrör)  Blodprov (Li-heparinrör)
Pris  cirka 50 €  cirka 200 €
Obs. Vid massexponering är det bra att på förhand
komma överens om provtagningen med det laboratorium som ska ta proven.
Vid massexponering är det bra att på förhand komma
överens om provtagningen med det laboratorium som
ska ta proven

 

I laboratoriediagnostik av tuberkulosinfektion används IGRA-test (interferon gamma releasing assay). Ett IGRA-test mäter den utsöndring av interferon-gamma som orsakas av Mycobacterium tuberculosis-specifika antigener (IFNg) vid odling av lymfocyter.

Två metoder tillämpas. I den ena mäts utsöndringen av IFNg med hjälp av odling av helblod (B-TbIFNg, Quantiferon-TB Gold-Plus) och i den andra mäts antalet celler som utsöndrar IFNg med hjälp av isolerade lymfocyter (B-LyTbIFN, T-SPOT.TB).

En IGRA-undersökning ger ett positivt resultat om patienten har fått M. tuberculosis-smitta och minnescellerna har aktiverats. BCG-vaccin ger inte en positiv reaktion. Vanligen medför miljömykobakterier inte en positiv reaktion, förutom de sällsynta M. marinum, M. szulgai och M. kansasii.

IGRA-tester skiljer inte mellan aktiv tuberkulos och en latent infektion, och ett negativt testresultat kan visas vid aktiv tuberkulos.

Vid undersökning av exponerade använder man sig i regel av B-TbIFNg-undersökning eftersom den är förmånligare och det är enklare att skicka iväg proven. En B-LyTbIFNg-undersökning kan tillämpas i specialfall, till exempel för att fastställa ett oklart resultat av Quantiferon-test eller i fråga om patienter med lymfopeni.

Provtagningsanvisningar för B-TbIFNg-undersökning:

  • Provtagning för B-TbIFNg-undersökning kan göras 2–4 vardagar/vecka. Provtagningsdagar och -tider kan kontrolleras i det lokala laboratoriets handbok.
  • Provet måste tas på morgonen/förmiddagen.
  • Vid provtagningen ska de anvisningar som tillverkaren av testet gett följas noggrant.
  • Blodprovet kan tas i ett heparinrör (≥ 5 ml) eller direkt i specialprovröret (4 stycken med korkar i olika färger).
  • Förvara provrören i rumstemperatur.
  • Skicka separinröret till ett laboratorium som utför IGRA-undersökningen inom 24 timmar efter provtagningen.
  • Skicka prov som tagits i ett specialprovrör till laboratoriet inom 16 timmar.
  • Om specialprovrör inkuberas i det egna laboratoriet kan de efter inkubationen skickas till ett laboratorium som gör IFNg-mätning med 2–3 dygns fördröjning.

Vid Quantiferon-Plus-undersökning används fyra teströr. Två innehåller M. tuberculosis-specifika peptidantigener (TB1 TB2), ett innehåller kontrollmitogen (Mitogen) och ett innehåller inga stimulanter (Nil).

Laboratoriet betraktar resultatet av IGRA-testet som positivt om resultatet av TB1 eller TB2 är högre än referensvärdet och kontrollrören fungerar på godkänt sätt.