Tuberkulos

Vad är tuberkulos?

Tuberkulos är en infektion som orsakas av bakterien Mycobacterium tuberculosis.

Den vanligaste formen av tuberkulos är lungtuberkulos. Tuberkulos kan dock uppträda i vilket organ som helst.

Hur smittar tuberkulos?

Hos en del patienter med lungtuberkulos utsöndras så mycket tuberkulosbakterier med upphostningarna att den närmaste omgivningen löper risk för smitta.

När en person med smittsam lungtuberkulos hostar eller pratar bildas aerosol som sprider tuberkulosbakterier i luften. Personer som vistas i samma rum utsätts för tuberkulos när de andas in aerosolen.

Endast en tredjedel av dem som exponeras får smittan.
Risken för smitta påverkas av

  • hur nära kontakten är
  • exponeringstid
  • eventuella sjukdomar eller läkemedel som kan försämra immunförsvaret hos den exponerade personen
  • mängden tuberkulosbakterier i luften.

Små barn är särskilt mottagliga för tuberkulosinfektioner och, om de smittas, för allvarliga former av sjukdomen.

Majoriteten av dem som får tuberkulosinfektion visar inte några symtom.

De första symtomen på sjukdomen uppträder vanligen inom två år från smittillfället. De kan dock visa sig först efter tiotals år när immunförsvaret försämras till följd av ålder, underliggande sjukdomar eller läkemedelsbehandlingar som försvagar motståndskraften.

Hur kan tuberkulossmittan förebyggas?

Ett effektivt förebyggande av tuberkulos bygger på flera åtgärder. För att minimera smittiden är det viktigt att man verifierar fallen av smittsam lungtuberkulos och sätter in behandling på ett tidigt stadium.

Tuberkulos förebyggs också genom vaccinering av barn med BCG-vaccin, dvs. vaccin mot tuberkulos, som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet.

Efter att förekomsten av tuberkulos minskat har man i Finland övergått till att inrikta BCG-vaccineringar på nyfödda som löper större risk att insjukna i tuberkulos.

BCG-vaccin dvs. vaccin mot tuberkulos

Undersökning och uppföljning av personer som exponerats för tuberkulos

När det gäller en tuberkulospatient i smittsam fas är det nödvändigt att noggrant undersöka och följa upp närstående personer, ofta sådana som bor i samma hushåll, som utsatts för smitta.

Man utreder om någon person har smittats och det finns risk för att smittan utvecklas till en symtomgivande sjukdom som kräver behandling.

För att hitta tuberkulosfall i ett tidigt stadium gör man också hälsokontroller i grupper där man vet att det förekommer mer tuberkulos än bland befolkningen i övrigt.

Rekommendation om smittspårning vid tuberkulos

Vilka är symtomen på tuberkulos?

Symtom på lungtuberkulos är långvarig hosta rentav i flera månader och slemmiga upphostningar. Samtidigt kan patienten gå ner i vikt och få försämrad allmänkondition. Lungröntgen visar skuggor på lungorna.

Hur konstateras tuberkulos?

Tuberkulos kan konstateras genom

  • odling av bakterien från sekret eller vävnadsprov
  • färgning av upphostning
  • påvisning av bakterien med genamplifikationsteknik.

Laboratorieundersökningar av mykobakterier

Hur behandlas tuberkulos?

Tuberkulos behandlas med en kombination av flera läkemedel och behandlingen är i hög grad internationellt standardiserad.

Behandlingen, som varar i minst sex månader, är mycket effektiv och resultaten är utmärkta om behandlingen genomförs på rätt sätt.

I länderna i Östeuropa och i utvecklingsländerna förekommer stammar av tuberkulosbakterier som är resistenta mot sedvanliga tuberkulosläkemedel och behandlingen blir då med komplicerad. Dessa stammar är sällsynta i Finland.

Hur vanligt är det med tuberkulos och hur sker uppföljningen?

I Finland har antalet fall av tuberkulos minskat stadigt.

Sedan 2000 har Finland tillhört de länder med låg tuberkulosincidens, vilket innebär att incidensen understiger 10 fall per 100 000 invånare.

Under 2018 konstaterades 226 nya fall av tuberkulos i Finland och sjukdomsincidensen var 4,1/100 000.

Medelåldern hos personer som insjuknar i tuberkulos har sjunkit avsevärt. Detta beror för det första på att de åldersklasser minskar som var unga då förekomsten av tuberkulos var hög i Finland. För det andra har antalet unga invandrare ökat.

Barntuberkulos är sällsynt i Finland. Varje år konstateras sjukdomen bara hos ett fåtal barn under 15 år.

Läs om förekomsten av tuberkulos i Finland (på finska)

Anvisningar för bekämpning och rekommendationer