Uppföljning och undersökningar av personer som utsatts för exponering

Inledande undersökningar och uppföljning av personer som utsatts för exponering.

Klicka för att förstora bilden (pdf 107 kb)

Exponerade barn under skolåldern undersöks inom den specialiserade sjukvården

Barn under 7 år som exponerats undersöks och följs upp vid en poliklinik för barnsjukdomar. Målet är att konstatera och behandla tuberkulossmittan innan den utvecklas till sjukdom.

Inledande undersökningar:

 • intervju
 • klinisk undersökning, även ärr efter BCG-vaccination
 • THX-rtg
 • sänkan och lilla blodbilden
 • IGRA-test (B-TbIFNg), om det har gått mer än en månad sedan den första eventuella exponeringen.

Om barnet har symtom eller det vid THX-rtg eller IGRA-test uppdagas fynd som stämmer in på tuberkulos inleds undersökningar för att konstatera tuberkulos.

Om barnet inte har några symtom och de övriga undersökningarna uppvisar ett normalt resultat samtidigt som det i IGRA-testet konstateras att barnet smittats av tuberkulos (B-TbIFNg minst 1,0 IU/ml), behandlas barnet som vid LTBI.

Om barnet inte har några symtom och alla undersökningar uppvisar ett normalt resultat, inleds förebyggande läkemedelsbehandling (som LTBI) för de barn som bor i samma hushåll eller på motsvarande sätt utsatts för exponering och som löper störst risk för att insjukna under den tid man väntar på att IGRA-testet ska slå om.

De som löper större risk att insjukna är

 • barn under ett år som bor i samma hushåll som en smittsam tuberkulospatient, oberoende av om de har fått BCG-vaccin eller inte
 • 1–4-åringar som inte har fått BCG-vaccin.

Den förebyggande läkemedelsbehandlingen fortsätter tills det har gått minst två månader sedan den senaste eventuella exponeringen. Barn utan symtom undersöks på nytt genom IGRA-test. Om testet är negativt avslutas läkemedelsbehandlingen. Barn som inte vaccinerats får BCG-vaccin.

Om ingen förebyggande behandling inleds, dvs. ringa exponering (vaccinerat 1–4-årigt barn, 5–6-årigt barn), görs en ny klinisk undersökning och ett nytt IGRA-test när det har gått minst två månader sedan den senaste eventuella exponeringen. Om tuberkulossmitta inte konstateras hos barnet avslutas uppföljningen.

Under besöken på mottagningen ges familjen information om tuberkulos och uppmanas att ta kontakt om barnet får symtom som tyder på tuberkulos. Resultaten av smittspårning av barn skickas efter att uppföljningen avslutats till den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i hemkommunen.

Blankett 2. Uppföljning – barn under 7 år som exponerats (pdf 126 kb)

Barn i skolåldern och vuxna undersöks inom primärvården eller företagshälsovården

Den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i tuberkulospatientens hemkommun bär ansvaret för smittspårningen av personer som utsatts för exponering.

Om personer i flera kommuner utsatts för exponering uppger läkaren som ansvarar för smittsamma sjukdomar deras personuppgifter till den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i de exponerades hemkommun med en blankett för anmälan om smittsam sjukdom C eller per telefon.

Åtgärder för olika grupper av exponerade

 • Till exponerade barn i skolåldern (7–16-åringar/deras vårdnadshavare) och vuxna skickas ett brev och ett frågeformulär om exponeringen, med vilken en sjukskötare inom primärvården intervjuar personen antingen per telefon eller på mottagningen.
  Blankett 7. Brev och frågeformulär för personer som exponerats för tuberkulos (268 kb)
 • Exponerade personer som har en underliggande sjukdom eller genomgår en läkemedelsbehandling som ökar risken för att insjukna hänvisas direkt till en poliklinik inom den specialiserade sjukvården för undersökning enligt lokalt överenskommen praxis, antingen en lungpoliklinik, infektionspoliklinik eller en poliklinik som bestäms utifrån den underliggande sjukdomen.

De viktigaste sjukdomarna och läkemedelsbehandlingarna som ökar risken för att insjukna i tuberkulos Genomförande av undersökningar, uppföljning samt bedömning och behandling av LTBI hos personer som utsatts för exponering

THX-rtg görs för alla exponerade i samband med den inledande undersökningen eller senast inom två månader efter att smittspårning inletts. IGRA-test görs för 7–35-åringar två månader efter den senaste exponeringen. Testet kan göras samtidigt med THX-rtg.

Om resultatet av IGRA-testet, det vill säga B-TbIFNg, är minst 1,0 IU/ml skriver läkaren en remiss till den specialiserade sjukvården för en bedömning av huruvida behandling av LTBI bör inledas.

Barn remitteras till en poliklinik för barnsjukdomar och vuxna enligt lokalt överenskommen praxis till en lung- eller infektionsläkare.

För barn under 7 år vars föräldrar är IGRA-positiva kan BCG-vaccin övervägas.

Personer som har symtom måste hittas snabbt

 • Personer under 16 år med symtom hänvisas brådskande direkt till en poliklinik för barnsjukdomar inom den specialiserade sjukvården.
 • Vuxna som uppvisar symtom undersöks först av en läkare inom primärvården. De får utan dröjsmål genomgå THX-rtg, insamling av sputa (TB-färgning och odling x 3) och blodprov. Om det i THX-rtg eller undersökningen av sputum finns fynd som tyder på tuberkulos, ringer läkaren en lung- eller infektionsläkare och skriver en brådskande remiss till den specialiserade sjukvården.

Genomförande av undersökningar, uppföljning och bedömning och behandling av LTBI hos personer som utsatts för exponering.

Klicka för att förstora bilden (pdf 1,2 MB)

Röntgenkontroll (THX-rtg) och symtomfrågeformulär efter 12 månader görs för

 • exponerade under 35 år som den specialiserade sjukvården konstaterat inte kan genomgå behandling av LTBI eller för vilka IGRA-testet inte ger något resultat
 • personer över 35 år endast om de hör till samma familjekrets och har deltagit i en riskåtgärd. I fråga om personer som är beroende av alkohol och droger samt personer som exponerats för MDR- och XDR-tuberkulos genomförs röntgenkontroll och symtomfrågeformulär efter 6, 12 och 24 månader.

Det är viktigt att i samband med de inledande undersökningarna och kontrollbesöken informera de exponerade om symtomen på tuberkulos och anvisa dem att genast söka sig till undersökningar om de får symtom framöver.

Regionförvaltningsverket kan besluta att det är obligatoriskt att delta i hälsoundersökningar om det är nödvändigt för att förebygga spridningen av en allmänfarlig smittsam sjukdom eller en sjukdom som med fog misstänks vara en allmänfarlig smittsam sjukdom (16 § i lagen om smittsamma sjukdomar), till exempel vid massexponering bland personer med alkohol- eller drogberoende.

Personer som exponerats för MDR- och XDR-tuberkulos

Smittspårning i fråga om personer med multiresistent MDR-tuberkulos eller extremt läkemedelsresistent XDR-tuberkulos görs i stora drag på samma sätt som vid läkemedelskänslig sjukdom.

Vilka personer som utsatts för exponering fastställts och undersökningar utförs också på samma sätt som vid läkemedelskänslig sjukdom.

Personer som exponerats för MDR- och XDR-tuberkulos (> 35-åringar och personer hos vilka IGRA dvs. B-TbIFNg är ≥1,0 IU/ml och behandling av LTBI ännu inte har inletts)

 • följs upp under minst två års tid (klinisk uppföljning och lungröntgenbild)
 • informeras i samband med varje besök om vilka symtom som tyder på tuberkulos och uppmanas att omedelbart söka sig till undersökningar om de får symtom.

Den nationella expertgruppen för tuberkulosbehandling tar ställning till med vilken läkemedelskombination en person som exponerats för MDR- eller XDR-tuberkulos eventuellt ska behandlas, och gruppen kan kontaktas via en medlem vid det regionala universitetssjukhuset.
Expertgruppen för tuberkulosbehandling (Filha, på finska)

Gravida kvinnor

Graviditet ökar risken för att en tuberkulossmitta och infektion utvecklas till aktiv sjukdom.

Obehandlad tuberkulos är ett hot mot mammans egen hälsa. För nyfödda är tuberkulos en livsfarlig sjukdom. Smittsam tuberkulos hos en gravid kvinna ska identifieras före förlossningen för att skydda såväl det nyfödda barnet som andra nyfödda från smittan.

Lungröntgen under graviditet

Gravida kvinnor som utsatts för exponering undersöks på samma sätt som andra exponerade.

Hos gravida kvinnor som exponerats för tuberkulos men inte uppvisar några symtom undviks dock lungröntgen under den första trimestern. THX-rtg tas under den sista trimestern, senast cirka en månad före beräknad födsel. Om THX-rtg inte har tagits ska den tas senast när kvinnan kommer för att föda. På så sätt säkerställer man att det nyfödda barnet inte får smittan av sin mamma.

Om den blivande mamman har symtom som tyder på tuberkulos är graviditeten inget hinder för lungröntgen, oberoende av graviditetsskedet.

Om smittsam tuberkulos konstateras hos en mamma som redan fött sitt barn påbörjas förebyggande läkemedelsbehandling för babyn innan babyn får komma till sin mamma. I denna situation är det bäst att konsultera en barninfektionsläkare.