Arbetsgruppen för tillstånd till laboratorier för klinisk mikrobiologi

Den nationella arbetsgruppen för tillstånd till laboratorier för klinisk mikrobiologi är en arbetsgrupp som tillsatts av THL:s generaldirektör. Dess uppgift är att 

  • bedöma de förutsättningar som laboratorierna enligt 18 § i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2017) har att utföra de laboratorieundersökningar som behövs för bedriva bekämpningsarbete enligt lagen om smittsamma sjukdomar
  • ge regionförvaltningsverken de utlåtanden som de begär av THL i ärendet.
  • utveckla och upprätthålla det informationshanteringssystem och dess datainnehåll som behövs som stöd för utlåtandena.
  • ta ställning till eventuella frågor som utredningarna om kvalitetsbedömningen av laboratorieundersökningar av smittsamma sjukdomar eventuellt föranleder.

THL:s generaldirektör utser medlemmarna i arbetsgrupperna för tillstånd för tre år åt gången. Den nuvarande arbetsgruppens verksamhetsperiod är 1.6.2021–31.5.2024.

Arbetsgruppens möten

Arbetsgruppen sammanträder vid behov under våren 2024. Mötena under våren är planerade att hållas enligt följande:

  • 26.1.2024
  • 23.2.2024
  • 22.3.2024
  • 19.4.2024
  • 17.5.2024

Ansökningarna ska lämnas in till regionförvaltningsverket i den egna regionen senast en vecka före mötet.

Arbetsgruppens medlemmar

Jaana Vuopio, forskningsprofessor, THL (ordförande)
Mikko Floréen, chef för hälsovårdsenheten, Regionförvaltningsverket i Södra Finland (vice ordförande, representant för regionförvaltningsverken)
Jukka Eskelinen, överinspektör, regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland (regionförvaltningsverkens representant)
Pauli Kamsula, överinspektör för hälso- och sjukvården, regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland (regionförvaltningsverkens representant)
Satu Parviainen, överinspektör för hälso- och sjukvården, regionförvaltningsverket i Södra Finland (suppleant)
Laura Nokela, överinspektör, Valvira
Eine Oinas-Soudunsaari, överinspektör, Valvira (suppleant)
Jaana Kauppila, överläkare, Seinäjoki centralsjukhus (expertmedlem)
Maija Lappalainen, överläkare, HUSLAB (expertmedlem)
Salla Kiiskinen, sjukhusmikrobiolog, HUSLAB (expertmedlem)
Päivi Suomala, sjukhusmikrobiolog, ISLAB (expertmedlem)
Maija Toropainen, specialist, THL (expertsekreterare)
Sari Enckell, servicekoordinator, THL (teknisk sekreterare)
Esko Kettunen, forskningsanalytiker, THL (teknisk sekreterare)