Mikrobförteckningen

Mikrobförteckningen styr laboratorierna när det gäller anmälan om fynd till det riksomfattande registret över smittsamma sjukdomar.

I mikrobförteckningen anges mikrobens beteckning och namn samt läkarens anmälningsskyldighet när det gäller den sjukdom som mikroben orsakar. Av kriterieförteckningen framgår hur man har påvisat de fynd som laboratoriet anmäler till registret över smittsamma sjukdomar (till exempel odling på blod). Förteckningen innehåller också uppgifter om sammanföringstid, sjukdomsklass, huruvida mikroben finns i stamsamlingen samt andra egenskaper.

Mikrobförteckningens uppdaterade innehåll finns i den nationella kodtjänsten.
Nationella kodtjänsten

Hela förteckningen kan dessutom laddas ner som Excel-fil.
Excel-fil

Mikrobförteckningen uppdateras vid behov. 

Mikrobförteckningens innehåll i kodtjänsten
Kolumn     Förklaring
CodeID Mikrobens beteckning.
LongName Mikrobens namn.
Abbreviation     Mikrobens förkortning.
ShortName  Mikrobens förkortning.
BeginningDate Startdatum för mikrobens giltighet.
ExpiringDate Slutdatum för mikrobens giltighet.
A:IngårIMikrob Den mikrob mikroben eventuellt ingår i. T.ex. ingår Vibrio chloerae (1755-18) i mikroben Vibrio sp. (9434-83). Mikrobernas hierarki kan bestå av många nivåer, till exempel Salmonella Choleraesuis var kurzendorf (3335-06) >> Salmonella Choleraesuis (5396-87) >> Salmonella enterica ssp. enterica (I), grupp C (O:7; O:8) (5956-74) >> Salmonella enterica ssp. enterica (I) (1198-80) >> Salmonella enterica (4910-62) >> Salmonella sp. (8019-64). Med hjälp av detta fält kan laboratoriets datasystem skapa mikrobhierarkin.
A:Mikrobklass Mikrobens klassificering (1=bakterie, 2=virus, 3=parasit, 4=svamp, 5=allmänt fynd). För mikrober i klass 5 (allmänt fynd) gör laboratoriet ingen anmälan om smittsam sjukdom.
A:Sjukdomsklass Smittsamma sjukdomar och mikrobfynd som orsakar sådana har i förordningen om smittsamma sjukdomar delats in i tre kategorier för anmälning och förebyggande av smittsamma sjukdomar (1=allmänfarlig, 2=övervakningspliktig, 3=annat). Laboratoriet ska göra en anmälan om smittsam sjukdom om alla klasserna. Dessutom påverkar sjukdomsklassen anmälan av personuppgifter på följande sätt: fullständig personbeteckning uppges alltid, vid allmänfarliga och övervakningspliktiga smittsamma sjukdomar uppges även namn, och i andra mikrobfynd som ska registreras uppges namn om personbeteckningen är bristfällig.
A:Läkaranmälan Ska läkaren göra en anmälan om smittsam sjukdom om den sjukdom mikroben orsakar (1=ja, 2=nej). I sina undersökningssvar ska laboratoriet påminna läkaren om anmälningsskyldigheten. Man kan göra påminnelsen genom att bifoga texten ”Läkaren har anmälningsskyldighet om sjukdomen"
Läkaranmälan om smittsam sjukdom och misstanke om smittsam sjukdom.
A:Smittland Ska laboratoriets anmälan om smittsam sjukdom uppge smittland och/eller -plats (1=ja, 2=nej).
A:Sammanföringstid  För en anmälan till samma person vid registrering av samma smittsamma sjukdom eller mikrobfynd i registret över smittsamma sjukdomar som ny händelse används sjukdomsspecifik sammanföringstid (3, 12, 36 eller 600 månader).
ALONG:Kriterier Kriterier enligt vilka laboratorier kan anmäla fynd av en viss mikrob till registret över smittsamma sjukdomar (t.ex. 11= odling på avföring). Anmälningskriterierna listas som kod och förklaring separerade med kommatecken, till exempel: 1=odling på blod,2=odlad på likvor,19=odlad från kliniskt prov (resistensegenskap).
ALONG:Synonym Mikrobens eventuella synonymer separerade med kommatecken i en lista. Mikrobens eventuella synonymer separerade med kommatecken i en lista.
ALONG:Egenskaper Lista på egenskaper som mikroben har och som kan uppges i anmälan om smittsam sjukdom. Egenskaperna listas med kommatecken emellan i formen kod=förklaring egenskapstext, till exempel: 5=läkemedelskänslighet VANKO/R,5=läkemedelskänslighet TEIKO/R, eller 1=typHxNx,1=typ H1N1swl,1=typ H1N1v,1=typ H5N1.

Mer information

Förslag på tillägg till mikrobförteckningen

Silja Mentula
specialforskare
[email protected]

Registret över smittsamma sjukdomar
ttr(at)thl.fi