Sjukdomar och mikrober som ska anmälas

Smittsamma sjukdomar och mikrobfynd som orsakar sådana har delats in i tre kategorier:

 1. Allmänfarliga smittsamma sjukdomar
 2. Övervakningspliktiga smittsamma sjukdomar
 3. Andra mikrobfynd som ska anmälas

Klassificeringen är till för anmälningen och förebyggandet av smittsamma sjukdomar och den baseras på förordningen om smittsamma sjukdomar. Klassificeringen av smittsamma sjukdomar 

 • gör det möjligt att tillhandahålla tvångsvård (allmänfarliga smittsamma sjukdomar)
 • påverkar huruvida vården är avgiftsbelagd för patienten (allmänfarliga och övervakningspliktiga smittsamma sjukdomar)
 • påverkar i vilken utsträckning inkomstbortfall ersätts, vilket fastställs i andra bestämmelser.

Information om kostnaderna finns på sidan Allmänfarliga och övervakningspliktiga smittsamma sjukdomar.
Allmänfarliga och övervakningspliktiga smittsamma sjukdomar och hur kostnaderna för dem fördelas

Laboratoriernas och läkarnas anmälningsplikt 

Laboratorier är skyldiga att anmäla fynd som fastställer sjukdom från alla de grupper som nämns ovan. 

Följande situationer utgör undantag, där laboratorierna inte har anmälningsplikt:

 • tuberkulos som baserar sig på klinisk misstanke
 • botulism
 • Creutzfeldt-Jakobs sjukdom
 • rabiesexponering som lett till vaccinationsbehandling.

Läkare och tandläkare ska anmäla allmänfarliga och övervakningspliktiga smittsamma sjukdomar med undantag för de sjukdomar som är markerade i kursiv stil i förteckningen nedan.

Allmänfarliga smittsamma sjukdomar 

 • sjukdom orsakad av Ehec-bakterien 
 • hepatit A 
 • hepatit E 
 • sjukdom orsakad av subtyp H5N1 eller H7N9 eller en annan ny eller sällsynt subtyp av influensavirus av typ A 
 • smittkoppor 
 • kolera 
 • syfilis 
 • difteri 
 • tyfoidfeber (Salmonella Typhi)
 • svår allmän infektion och hjärnhinneinflammation orsakad av meningokocker 
 • mjältbrand 
 • paratyfoidfeber (Salmonella paratyphi)
 • polio 
 • pest 
 • SARS och MERS
 • salmonellos (annan än tyfoid och paratyfoid)
 • shigellarödsot 
 • tuberkulos 
 • mässling 
 • Ebola, Lassa, Marburg och Krim-Kongo blödarfeber och andra typer av blödarfeber som orsakas av virus 

Övervakningspliktiga smittsamma sjukdomar

 • Apkoppor (mpox)
 • botulism 
 • Covid-19
 • Creutzfeldt-Jakobs sjukdom 
 • echinokockos  
 • svår allmän infektion och hjärnhinneinflammation orsakad av hemofilus 
 • hepatit B 
 • hepatit C 
 • kikhosta 
 • hiv-infektion 
 • klamydiainfektioner som sprids vid könsumgänge 
 • gula febern 
 • legionellos 
 • listerios 
 • lepra och annan mykobakteriesjukdom än tuberkulos
 • malaria 
 • svår allmän infektion och hjärnhinneinflammation orsakad av pneumokocker 
 • fästingburen hjärninflammation 
 • rabies 
 • rotavirusinfektion 
 • schanker (LGV och ulcus molle) 
 • påssjuka 
 • tetanus 
 • gonorré 
 • röda hund

I följande tabell beskrivs anmälningsskyldigheten för sjukdomar och hur anmälan ska göras.

Tabell. Anmälningsskyldighet för sjukdomar

Smittsam sjukdom

Kontakt
per telefon
till THL och
sjukvårdsdistriktet
samt den läkare
som ansvarar för
smittsamma sjukdomar i kommunen

Läkaren
gör
anmälan om
smittsam sjukdom

Kontakt per telefon till veterinärmedicinska
myndigheten

Apkoppor (mpox) x x  

botulism och misstanke om botulism
x x x
brucellos     x
Creutzfeldt-Jakobs sjukdom    x  
Burkholderia mallei-infektion     x
sjukdom orsakad av
Ehec-bakterien
  x
echinokockos            x  
hepatit A   x  
hepatit B   x  
hepatit C   x  
hepatit E   x  
hiv-infektion   x  
sjukdom orsakad av subtyp H5N1
eller H7N9 eller en annan ny
eller sällsynt subtyp av influensavirus
av typ A 
x x
smittkoppor x x  
gula febern   x  
kolera     x x  
syfilis            x  
difteri     x x  
tyfoidfeber (S. Typhi)   x
LGV     x  
legionellos            x  
leptospiros                  
listerios            x  
malaria            x  
svår allmän infektion och hjärnhinneinflammation
orsakad av meningokocker
  x  
Mycobacterium bovis-infektion     x
paratyfoidfeber (Salmonella paratyphi)   x
mjältbrand och misstanke om mjältbrand  x x x
polio          x x  
psittakos                   x
Q-feber     
rabies och misstanke om rabies x x x
pest x x  
salmonellos (övriga än tyfoid och paratyfoid)    
SARS och MERS x x  
shigellarödsot   x  
påssjuka            x  
tetanus            x  
gonorré            x  
trikinos                   x
tuberkulos            x  
mässling     x x  
ulcus molle   x  
röda hund   x  
Ebola, Lassa, Marburg och Krim-Kongo
blödarfeber och andra typer av blödarfeber
som orsakas av virus
x x  

x¹ Ehec-smitta hos en person som kommit i beröring med produktionsdjur i Finland

x² Sjukdomar orsakade av subtyp H5N1 eller H7N9 eller en annan ny eller sällsynt subtyp av influensavirus av typ A hos en person som bor eller arbetar på en fjäderfäanläggning

x³ salmonellasmitta, Q-feber eller leptospiros hos en person som bor eller hos en person som bor eller arbetar på en gård med produktionsdjur

Andra mikrobfynd som ska anmälas

Andra mikrobfynd av smittsamma sjukdomar som ska anmälas tillsammans med uppgifter om läkemedelskänslighet är alla mikrober som har påvisats i blod eller ryggmärgsvätska och dessutom:

Bakterier

 • Borrelia burgdorferi 
 • Borrelia recurrentis
 • Brucelloser 
 • Chlamydia pneumoniae 
 • Chlamydia psittacii 
 • Clostridium difficile 
 • Coxiella burnetii 
 • Enterobacter cloacae (stammar med nedsatt känslighet för karbapenemer)  
 • Enterokocker (stammar som är resistenta mot vankomycin, VRE) 
 • Escherichia coli (stammar med nedsatt känslighet för tredje generationens cefalosporiner) 
 • Escherichia coli (stammar med nedsatt känslighet för karbapenemer) 
 • Francisella tularensis 
 • Campylobacter 
 • Klebsiella pneumoniae (stammar med nedsatt känslighet för tredje generationens cefalosporiner) 
 • Klebsiella pneumoniae (stammar med nedsatt känslighet för karbapenemer) 
 • Leptospiror 
 • Mycoplasma pneumoniae 
 • Staphylococcus aureus (stammar som är resistenta mot meticillin/oxacillin, MRSA) 
 • Stafylokocker (stammar som är resistenta mot vankomycin, VRSA) 
 • Vibrio parahaemolyticus 
 • Yersinia

Virus

 • Adenovirus
 • Astrovirus 
 • Chikungunya-virus 
 • Coxsackievirus 
 • Denguevirus 
 • Echovirus 
 • Enterovirus 
 • Hepatit D-virus 
 • HTL-virus 
 • Influensavirus 
 • Japanskt B-encefalitvirus 
 • Norovirus och sapovirus 
 • Parainfluensavirus 
 • Parvovirus 
 • Puumalavirus (sorkfebervirus) 
 • Fästingburet encefalitvirus 
 • Respiratory syncytial-virus 
 • Rhinovirus 
 • Rotavirus 
 • Sindbisvirus 
 • Varicella zoster-virus
 • West Nile-virus 
 • Zikavirus

Protozoer

 • Cryptosporidium
 • Cyclospora cayetanensis 
 • Entamoeba histolytica 
 • Filarier 
 • Giardia lamblia 
 • Leishmanier 
 • Schistosomer 
 • Toxoplasma gondii 
 • Trichinella spiralis

Svampar

 • Pneumocystis carinii