Läkaranmälan om smittsam sjukdom och misstanke om smittsam sjukdom

Läkare och tandläkare ska göra en anmälan om smittsam sjukdom för vissa smittsamma sjukdomar. Anmälningsskyldighet gäller en del av de allmänfarliga och övervakningspliktiga smittsamma sjukdomarna som räknas upp i förordningen om smittsamma sjukdomar.
Sjukdomar och mikrober som ska anmälas

En läkaranmälan om smittsam sjukdom innehåller förutom identifieringsuppgifter också uppgifter om patientens 

 • kön
 • bostadsort
 • födelseland
 • vårdställe
 • sjukdom
 • symtomens begynnelsetid 
 • diagnos. 

THL kompletterar uppgifterna om patientens bostadsort och hemkommun, födelseland, medborgarskap och eventuella bortgång med hjälp av befolkningsdatasystemet. 

Läkaren gör alltid anmälan om smittsam sjukdom elektroniskt. De gamla pappersblanketterna anmälan om smittsam sjukdom A och B används inte längre. 

Anvisning om hur läkare gör en webbanmälan

Läkare kan göra en anmälan om smittsam sjukdom via webben till Institutet för hälsa och välfärd. Webbanmälan ersätter de tidigare blanketterna A och B, läkarens anmälan om smittsam sjukdom. 

Det kräver att läkaren identifierar sig med aktivkortet för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Om det behövs kan läkaren också fylla i en anmälan om misstanke om smittsam sjukdom, som motsvarar den tidigare blankett C, läkarens anmälan om misstanke om smittsam sjukdom.

Anmälningsprocessen:

 1. Identifiering
 2. Göra anmälan
 3. Skicka anmälan
 4. Komplettera uppgifter och ta tillbaka anmälan
 5. Om problem uppstår
 6. Kontaktuppgifter

1. Identifiering

 • Sätt in aktivkortet i kortläsaren. 
 • Gå till: Läkaranmälan om smittsam sjukdom (på finska)
 • Välj vid behov certifikat och klicka på ok. Alla webbläsare kräver inte certifikat.
 • Ange aktivkortets PIN1-kod. PIN1-koden efterfrågas inte alltid igen, om den har efterfrågats tidigare i samband med en annan webbapplikation.

Efternamn, förnamn och aktivkortets registreringsnummer läses in automatiskt i anmälan från kortet. Ditt namn och registreringsnummer visas längst ned på sidan.

Om kortet inte sitter i läsaren får du ett felmeddelande, till exempel ”Sidan kan inte visas”, ”SSL-fel” eller ”Säker anslutning misslyckades".

Om du använder Firefox ska du göra inställningarna enligt anvisningarna från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, innan du gör anmälan.

2. Göra anmälan

När du har öppnat applikationen visas anmälningsblanketten. Du får anvisningar om blanketten genom att föra musen över frågeteckenikonen. 

Applikationen stängs automatiskt efter en timme om du inte gör någonting. Om anmälan är oavslutad sparas den inte, utan du måste fylla i den igen.

Blanketten består av fem delar:

1. Registrering av anmälan

 • Välj den smittsamma sjukdom som ska anmälas i menyn. 
 • Anmälans referens och Anmälningsdag fylls i automatiskt. 

2. Uppgifter om symtom och smitta för sjukdomsfallet

 • Fyll i Provtagningsdatum (dd.mm.åååå).
 • Ta ställning till om patienten har symptom.
  Om patienten har haft symptom, fyll i Symptomens begynnelsedatum: fyll i Datum (dd.mm.åååå). Om det exakta datumet är okänt, välj Månad och/eller År. 
 • Välj ett eller flera alternativ som passar in i menyn Smittväg och/eller smittkälla. Om du väljer sex som smittväg, välj också sexkontaktens typ. Vid behov kan du skriva in tilläggsuppgifter på följande punkter: arbetsrelaterad smitta, djur och annan smittväg. 
 • Välj Smittland i menyn. Fältet är obligatoriskt, men vid behov kan du välja alternativet Ingen uppgift. Om du väljer Finland går det att fylla i Smittkommun i Finland om den är känd. Om du väljer ett annat land går det att fylla i Smittplats utomlands om den är känd. Om du uppger fler än ett smittland, klicka på Spara efter varje valt land.  
 • Välj ICD-10-kod i menyn. I menyn finns de koder som hör ihop med den sjukdom du valt. ICD-10-kod efterfrågas inte för alla sjukdomar. 
 • En del sjukdomar har egna tilläggsfrågor. Det gäller till exempel tuberkulos, hiv-infektion och malaria.

3. Person- och bakgrundsuppgifter om sjukdomsfallet

 • Fyll i Patientens personbeteckning
 • Om personbeteckningen går igenom kontrollen, fylls uppgifterna om födelsetid och kön i automatiskt.
  Om personbeteckning saknas eller är felaktig, fyll i Patientens födelsetid (dd.mm.åååå). Välj Patientens kön i menyn. Välj Kommun där patienten bor eller vistas i menyn. 
 • En del sjukdomar har egna tilläggsfrågor. Det gäller till exempel tuberkulos, hiv-infektion och malaria.
 • Tilläggsuppgifter om sjukdomsfallet är ett fält där du kan skriva in ytterligare uppgifter. 

4. Anmälan om misstanke om smittsam sjukdom

I samband med en anmälan om syfilis, gonorré, hiv eller tuberkulos kan du vid behov kryssa i ”Läkaranmälan om misstanke om smittsam sjukdom till ansvarig läkare för smittsamma sjukdomar vid hälsovårdscentralen”. Fyll då i följande uppgifter om personen anmälan gäller:

 • Efternamn (obligatoriskt) 
 • Förnamn (obligatoriskt) 
 • Adress (obligatorisk) och kommun (väljs i en lista, obligatorisk) 
 • Andra kontaktuppgifter (ej obligatoriskt) 

De andra uppgifterna som behövs hämtas automatiskt från anmälan om smittsam sjukdom. 

För att du ska kunna skriva ut anmälan om misstanke om smittsam sjukdom måste du först skicka den egentliga anmälan om smittsam sjukdom. Då dyker blanketten om anmälan om misstanke upp på skärmen för utskrift. Den undertecknas och skickas per post till den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen där personen bor.

5. Uppgifter om anmälande läkaren

 • Fyll i Läkarens verksamhetsställe och Verksamhetsställets telefon
 • Välj Verksamhetsställets kommun i menyn. 
 • Fyll i Läkarens e-postadress

3. Skicka anmälan

 • Klicka på Granska när du har fyllt i alla punkter i anmälan. 
 • Uppgifterna i anmälan visas. Fel eller brister är markerade med rött och måste korrigeras. 
 • Klicka på Ändra uppgifter om du gör ändringar. 
 • Klicka på Skicka när du har fyllt i och granskat alla punkter i anmälan. Du får inget e-postmeddelande om att anmälan har kommit fram. 
 • Välj Logga ut eller välj Gör ny anmälan, om du vill göra en ny anmälan. Uppgifterna om läkaren som gör anmälan fylls i automatiskt i nästa anmälan. 

En elektronisk anmälan om smittsam sjukdom eller uppgifter från den, till exempel skannade utskrifter, sparas inte i patientjournalen. Det räcker att den behandlande läkaren gör en anteckning i journalen om att en anmälan om smittsam sjukdom är gjord.

4. Komplettera uppgifter och ta tillbaka anmälan

 • Gör en ny anmälan om smittsam sjukdom om du vill komplettera eller korrigera uppgifterna i en tidigare anmälan. Den korrigerar eller kompletterar automatiskt den tidigare anmälan. 
 • Det går inte att ta tillbaka en anmälan om smittsam sjukdom elektroniskt. Om du vill ta tillbaka en anmälan, kontakta THL: Idil Hussein, tfn 029 524 7319 eller Maia Jeganova, tfn 029 524 8673.

5. Om problem uppstår

 • Kontrollera att du har satt in ditt aktivkort i kortläsaren innan du öppnar webbsidan i webbläsaren. 
 • Om det behövs kan du stänga webbläsaren, ta ut kortet, sätta tillbaka det i läsaren och starta webbläsaren igen. 
 • Ta vid behov kontakt med IT-supporten och kontrollera att programvaran i din kortläsare är uppdaterad.
 • På Läkarförbundets webbplats finns anvisningar om hur kortläsare och kortläsarprogramvara installeras:
  Kortläsare för yrkeskort (Läkarförbundet, på finska)
 • Om du använder Internet Explorer och knapparna Granska och Skicka visas samtidigt när du gör anmälan, ska du först klicka på Granska. Om du inte behöver göra några korrigeringar ska du först därefter klicka på Skicka.

6. Kontaktinformation

Kontakta THL i frågor som gäller informationsinnehållet och tekniska problem: 

 • e-post ttr(at)thl.fi 
 • Maia Jeganova tfn 029 524 8673
 • Päivi Laukkanen-Nevala, tfn. 029 524 7968