Prover som skickas till mikrobstamsamlingen

För att på ett tidigt stadium identifiera och bekämpa hot mot människors hälsa som orsakas av mikrober, behövs det uppföljningsdata om förekomsten av infektionssjukdomar och egenskaperna hos de mikrober som ger upphov till sjukdomarna. 

THL:s expertlaboratorium undersöker och följer centraliserat upp typfördelningen och läkemedelskänsligheten hos de bakterier och virus som orsakar infektionssjukdomar hos människor. Mikrober som ger upphov till allmänfarliga eller övervakningspliktiga smittsamma sjukdomar måste följas upp kontinuerligt. 

THL gör också noggranna undersökningar av vissa andra mikrober som orsakar smittsamma sjukdomar och som måste följas upp på grund av sin sjukdomsbörda eller epidemirisk. 

Undersöknings- och uppföljningsverksamheten utgår från lagen och förordningen om smittsamma sjukdomar. 

Mikrobiologiska laboratorier ombeds att skicka in mikrobstammar eller prover till THL:s mikrobstamsamling enligt anvisningarna nedan.

Stammar och prover som ska skickas in

Mikrobstammar och prover som ska skickas in till THL:s stamsamling listas nedan. Samma uppgifter finns också i bilaga 2 till förordningen om smittsamma sjukdomar.

Som remiss används stamsamlingsremissen som genereras av det avsändande laboratoriets datasystem eller en annan motsvarande blankett. Den remissblankett som används om man ska skicka virusstammar eller virusprover finns på sidan för laboratorieundersökning av viruset i fråga.

Följande uppgifter ska framgå av stamsamlingsremissen:

 • Personuppgifter om personen som undersöks: namn, personbeteckning, kön
 • Mikrobfyndets namn, beteckning och mikrobiologiska egenskaper. Egenskaperna uppges separat och information om dem finns på sidan för laboratorieundersökning för respektive mikrob.
 • Provtagningsdag
 • Providentifieringsnummer
 • Mikrobens påvisningssätt, till exempel odling, nukleinsyrapåvisning, antigenpåvisning osv.
 • Provkvalitet 
 • Det anmälande och avsändande laboratoriets namn och beteckning 
 • Vårdställe: namn, avdelning, kommun
 • Vid tarmbakterieinfektioner och om nödvändigt även vid andra infektioner (till exempel mässling), uppgifter om en föregående utlandsresa (förmodat smittland)
 • Vid resistenta bakterier och om nödvändigt även vid andra mikrober, orsaken till provtagning (symtom, uppföljning, screening, misstanke om epidemi, okänd orsak).

Laboratorieundersökningar indelade enligt mikrober

Skicka stammen eller provet tillsammans med stamremissblanketten beroende på mikrobart direkt till behörigt expertlaboratorium vid THL eller någon annan part enligt anvisningen nedan. 

Förpacka och skicka proverna enligt postens instruktioner. 
Postens instruktion om sändning av laboratorieprover

Tänk också på mottagarens säkerhet: märk proverna tydligt och förpacka olika mikrobarter i egna förslutningsbara påsar. 

Prover skickas till adresserna nedan

Bakterier (med undantag för myko-, kikhoste- och difteribakterier):

Institutet för hälsa och välfärd
Mikrobiologisk expertis
Enheten för bakteriologi
PB 30, 00271 Helsingfors
Telefon (kontor): 029 524 8756

Mykobakterier:

THL Laboratoriet för mykobakterier
Beteckning 5020887
00006 SVARSFÖRSÄNDELSE
Telefon: 029 524 7967

Kikhostebakterier (Bordatella pertussis) och difteribakterier (Corynebacterium diphteriae):

Åbo universitet/Institutet för biomedicin
Mikrobiologi, virologi och immunologi
Medisiina D, 7 vån.
Kinakvarngatan 10
20520 ÅBO
Telefon: 050 307 5689 

Virus:

Institutet för hälsa och välfärd
Mikrobiologisk expertis
Virologiska enheten/namnet på mikroben i försändelsen
PB 30, 00271 Helsingfors
Telefon: 029 524 6116

Bakteriestammar eller odlingar som ska skickas till stamsamlingen i registret över smittsamma sjukdomar

 • Bordetella pertussis-stammar 
 • Campylobacter spp. (enbart epidemistammar) 
 • Clostridium difficile (enbart stammar som orsakar epidemier och allvarliga sjukdomsformer)
 • Corynebacterium diphtheriae 
 • Enterokocker, VRE, dvs. vankomycinresistenta stammar 
 • Escherichia coli (EHEC) (stammar isolerade från inhemska infektioner) 
 • Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae med R mot eller nedsatt känslighet för karbapenemer 
 • Haemophilus influenzae (stammar isolerade från blod och ryggmärgsvätska) 
 • Legionella pneumophila 
 • Listeria monocytogenes (stammar isolerade från blod, ryggmärgsvätska eller annan normalt steril lokal) 
 • Mycobacterium tuberculosis  
 • Neisseria meningitidis (stammar isolerade från blod, ryggmärgsvätska eller annan normalt steril lokal som ledvätska eller petekier) 
 • Salmonellor (stammar isolerade från inhemska infektioner)
 • Shigellor 
 • Stafylokocker, vankomycinresistenta stammar 
 • Staphylococcus aureus, meticillin-/oxacillinresistenta stammar 
 • Streptococcus agalactiae (stammar isolerade från blod och ryggmärgsvätska) 
 • Streptococcus pneumoniae (stammar isolerade från blod och ryggmärgsvätska) 
 • Streptococcus pyogenes (stammar isolerade från blod och ryggmärgsvätska) 
 • Vibrio cholerae 
 • Yersinia enterocolitica (enbart epidemistammar) 
 • Yersinia pseudotuberculosis (enbart epidemistammar) 

Virusstammar eller prover som ska skickas till stamsamlingen i registret över smittsamma sjukdomar

 • Enterovirus (inbegriper också coxsackie- och echovirus) (fynd i avföring) 
 • Hepatit A-virus 
 • HI-virus 
 • Influensavirus (baserat på sampling) 
 • Poliovirus 
 • Rotavirus 
 • Påssjukevirus 
 • Mässlingvirus 
 • Röda hund-virus 

Parasiter 

Vid malariafall skickas blodutstryk och tjock droppe till:
HUSLAB / Klinisk mikrobiologi
Bakteriologiska laboratoriet, Parasitologiska enheten
Haartmansgatan 3, 00290 Helsingfors.

Telefon (09) 4717 5992 eller 050 427 1323.