Pneumokockvaccinationer för personer över 65 år

Pneumokockbakterien orsakar lunginflammation och allvarliga allmänna infektioner, till exempel blodförgiftning eller hjärnhinneinflammation, vilka ofta kräver sjukhusvård. 

Risken för pneumokocksjukdomar ökar med åldern. Risken för att insjukna ökar också om en person har en underliggande sjukdom, såsom en lung- eller hjärtsjukdom.

Vad är pneumokocker?

Alla personer över 65 år får inte gratis pneumokockvaccinationer som en del av det nationella vaccinationsprogrammet.

Fullvuxna personer som hör till följande grupper är berättigade till gratis pneumokockvaccination inom det nationella vaccinationsprogrammet

  • personer som fått stamcellstransplantation  
  • personer under 75 år som lider av svår njursjukdom 
  • personer under 75 år som lider av kraftig immunbrist
  • personer i åldern 65-84 år som lider av astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom.

Ytterligare information om pneumokockvaccinationerna inom det nationella vaccinationsprogrammet: Vem får pneumokockvaccin gratis?

Vad ska man beakta vid beslut om vaccination på individnivå?

THL rekommenderar pneumokockvaccin för personer som hör till en medicinsk riskgrupp. 

Genom pneumokockvaccinationer kan man också minska risken för personer över 65 år att insjukna i de sjukdomar som orsakas av pneumokocker. 

THL rekommenderar att man främst använder pneumokockkonjugatvaccin eftersom dess skydd mot lunginflammation är mer tillförlitligt påvisat.

I delar av Europa genomförsvaccinationerna av äldre med PPV23-vaccinet.Beslut har vanligtvis fattats när PCV15- och PCV20-vacciner ännu inte fanns tillgängliga. I det här fallethar  polysackaridvaccinetets skydd varit klart mer bredspektrigt.  

Patienter som löper mycket stor risk att insjukna kan utifrån en läkarbedömning först få konjugatvaccin som sedan boostas med polysackaridvaccin. 

Pneumokockkonjugatvaccin kostar cirka 86 och pneumokockpolysackaridvaccin 48 euro på apoteket.
Pneumokockvaccinationer för personer som hör till en riskgrupp

Vaccinet förebygger mindre än hälften av de allvarliga pneumokockfallen

Blodförgiftningar eller hjärnhinneinflammationer orsakade av pneumokockbakterier är sällsynta i Finland. 

Det förekommer cirka 800 sådana allvarliga pneumokocksjukdomar per år, varav hälften hos personer över 64 år. Därtill blir ungefär lika många allvarliga pneumokockfall utan en laboratoriebekräftad diagnos. 

Hos personer i åldern 65–74 år konstateras varje år 31 allvarliga pneumokocksjukdomar per 100 000 personer. Uppskattningsvis hälften av dessa skulle kunna förebyggas med pneumokockvaccin. I stället kan det dock uppstå sjukdomar som orsakas av andra typer av pneumokocker. 

I fråga om effekterna av pneumokockvaccinationer av småbarn på befolkningsnivå har internationell forskning från de senaste tio åren visat att en allvarlig pneumokocksjukdom, vars utbredning förebyggts med konjugatvaccin bland den vuxna befolkningen, ersätts med en sjukdom som orsakats av andra typer av pneumokocker. Konjugatvaccinet skyddar inte mot dessa. 

Vaccinet förebygger en av tjugo lunginflammationer 

Lunginflammation är en betydligt vanligare sjukdom än allvarlig pneumokocksjukdom. 

Pneumokocker är endast en av de sjukdomsalstrare som orsakar lunginflammation. Det finns också andra bakterier och virus som orsakar lunginflammation. 

Bland 65–74-åringarna i Finland konstateras varje år 870 fall av lunginflammation som kräver sjukhusvård per 100 000 personer. 

Dessutom diagnostiseras och behandlas lunginflammation inom öppenvården och det finns ingen exakt nationell uppskattning av förekomsten av dessa fall. Inom öppenvården kan skan vara mångdubbla. Kostnaderna  är i alla fall betydligt lägre än kostnaderna för sjukhusvården.  

Internationella undersökningar har visat att vaccin skulle kunna förebygga cirka ett av tjugo fall av lunginflammation hos äldre personer, det vill säga cirka 5 procent. 

THL bedömer att i Finland orsakas ungefär en av tio lunginflammationer  av en sådan typ av pneumokocker som det 13-valenta konjugatvaccinet skyddar mot.

Det 13-valenta konjugatvaccinet förebygger 46 procent av dessa sjukdomar.  En minskning på 5 procent, som man konstaterat i undersökningar, överensstämmer således även med fördelningen av förekomsten av sjukdomsalstrare i Finland. En motsvarande bedömning har hittills inte gjorts abv de 15-och29-valenta pneumokockkonjugatvaccinerna som nyligen kommit ut på marknaden.

Vaccinet minskar inte dödligheten bland äldre personer

Pneumokockkonjugatvaccinationerna har i undersökningarna inte minskat på dödligheten bland äldre personer. Effekten på dödligheten är en särskilt viktig faktor när man bedömer vaccinationernas kostnader i förhållande till deras hälsofördelar. 

Vad ska man beakta vid beslut om vaccination på befolkningsnivå?

Då man fattar beslut om vaccination på befolkningsnivå ska man beakta vilka hälsofördelar vaccinationerna ger och kostnaderna för vaccinationerna.

Om välfardsområdet  ordnar vaccinationer kan man eventuellt förhandla fram ett lägre pris på vaccinet med tillverkaren. Dessutom ger vaccineringen, som omfattar anskaffning av läkemedelsförskrivning och själva injektionen av vaccin, upphov till kostnader.

För att man under uppföljningstiden på fem år ska kunna förebygga ett allvarligt fall av pneumokocker eller en lunginflammation som kräver sjukhusvård hos äldre personer, måste totalt 273 personer i åldern 65–74 år vaccineras med det 13-valenta pneumokockkonjugatvaccinet. 

Det förekommer fler sjukdomsfall bland de äldre åldersgrupperna, men vaccinet har sämre effekt på grund av åldern och underliggande sjukdomar. Kostnaderna i proportion till motsvarande hälsoeffekter skulle vara högre i de yngre åldersgrupperna eftersom antal sjukdomsfall är färre. 

Risken för att en frisk äldre person ska insjukna i en pneumokocksjukdom är så pass liten att hälsofördelarna med vaccinationer på befolkningsnivå kan vara ringa. 

THL gjorde före koronaepidemin en bedömning enligt vilken det inte, med tanke på kostnaderna i proportion till hälsofördelarna, är skäligt att införa ett omfattande vaccinationsprogram för äldre mot pneumokocker med det 13-valenta vaccinet, På samma sätt som många andra infektionssjukdomar minskade även pneumokocksjukdomarna betydligt under coronaperioden. 
THL uutinen: Pneumokokkitaudit ovat vähentyneet koronapandemian aikana (på finska)

Kostnadseffekterna måste bevisas för att vaccinet ska införas i det nationella vaccinationsprogrammet

Social- och hälsovårdsministeriet och den nationella expertgruppen för vaccinationsfrågor (KRAR) har fastställt villkoren för att ett vaccin ska kunna införas i det nationella vaccinationsprogrammet som en hälso- och sjukvårdstjänst som finansieras med offentliga medel. 

Bedömningen av kostnadseffekterna spelar en betydande roll i beslutsfattandet. I fråga om pneumokockvaccin för äldre är den minskade dödligheten, vaccinets pris och de inbesparade vårdkostnaderna av störst betydelse. 

Vaccin som hör till det nationella vaccinationsprogrammet skaffas centraliserat, detta kan minska anskaffningskostnaderna, i synnerhet om det finns fler än en tillverkare och upphandlingen genomförs genom ett anbudsförfarande. 

THL följer nya forskningsrön som insamlats internationellt och i Finland och bedömer om det är skäligt att införa pneumokockvaccinationer för olika befolkningsgrupper. 

Tilläggsinformation