Pneumokockpolysackaridvaccin dvs. PPV

Vaccinet skyddar mot hjärnhinneinflammation, lunginflammation, blodförgiftning och öroninflammation orsakad av pneumokockbakterien.
Vad är pneumokocker?

Sidans innehåll

Vem får pneumokockpolysackaridvaccin?

Pneumokockpolysackaridvaccin (PPV) används vanligtvis som boostervaccin och tilläggsvaccin till vissa personer som är mottagliga för allvarliga pneumokocksjukdomar och som först fått pneumokockkonjugatvaccin (PCV).

Observera således att klienten vanligtvis först får konjugatvaccin och först därefter  kan man överväga att ge polysackaridvaccin.

Inom det nationella vaccinationsprogrammet kan vaccinet efter övervägande erbjudas gratis till

  • patienter som genomgått stamcellstransplantation
  • barn som fyllt 2 år, men är yngre än 5 år och hör till en riskgrupp

Enligt den behandlande läkarens individuella bedömning kan vaccinet ges även till andra. I dessa fall betalas vaccinet av patienten själv eller vårdenheten.

Enligt den behandlande läkarens individuella bedömning kan vaccinet ges till

  • Personer som fyllt 65 år
  • barn som fyllt 5 år och vuxna som hör till riskgrupper.

Tilläggsuppgifter om vem som får avgiftsfritt PPV-vaccin: Pneumokockvaccinationer i det nationella vaccinationsprogrammet

I så fall betalas vaccinet av patienten själv eller vårdenheten.

Vilket vaccin används och vad innehåller det? 

I vaccinationsprogrammet används Pneumovax-vaccinet (PPV23).

  • Vaccinet innehåller inga levande sjukdomsalstrare.
  • Vaccinets aktiva substans består av 23 olika pneumokockbakteriers ytsocker.
  • Hjälpämnen är salt och renat vatten.
  • Som konserveringsmedel innehåller vaccinet en liten mängd fenol.

Pneumovax-vaccinets sammansättning (Lääkeinfo.fi)

I vaccinförpackningen finns noggrannare anvisningar om beredningen av vaccinet.

Vaccinationsanvisningar

Vaccinet injiceras i muskeln (IM).

Att tänka på vid vaccinationen

Vaccinet kan ges först från två års ålder. Barn under två år kan inte bilda tillräckligt med antikroppar mot de serotyper som vanligen orsakar sjukdom i denna åldersgrupp, och detta innebär att vaccinet inte framkallar ett skydd. I fråga om vissa serotyper fortsätter problemet upp till fem års ålder.

Hos personer med hiv-infektion försämras vaccinets skyddseffekt i och med att immunsvaret försämras. Om PPV ges, ska vaccinet ges först efter vaccination med PCV. Före dess måste dock patientens underliggande sjukdomar behandlas så att patienten har ett bra immunologiskt tillstånd.

De viktigaste minnesreglerna för vaccination

Dosering och vaccinationsschema

En vaccindos är 0,5 ml. Normalt räcker det med en enda dos. 

Observera att i första hand ges konjugatvaccin till personen. Först därefter kan polysackaridvaccin ges. 

Tilläggsuppgifter om schemat:

Revaccination

Efter autolog stamcellstransplantation rekommenderas en boosterdos fem år efter den första PPV-dosen. Vaccinationen är gratis. Autolog stamcellstransplantation innebär att personens egna stamceller transplanteras.

Revaccination rekommenderas med fem års intervall till patienter med bortopererad mjälte eller med en mjälte som inte funktionerar normalt. Dessa hör inte till det nationella vaccinationsprogrammet. 

Andra behöver vanligtvis inte en revaccination.

Återkommande rutinmässiga revaccinationer rekommenderas inte längre på grund av otillräcklig vetenskaplig evidens och eventuell minskning av B-celler som producerar antikroppar, dvs. hyporespons. 

Vilka är vaccinets kontraindikationer och försiktighetsåtgärder?

Vaccinet får inte ges till en person hos vilken man har bekräftat en allvarlig allergisk reaktion, anafylaxi, efter föregående PPV-dos eller efter ett vaccin med motsvarande komponenter.

Senarelägg vaccinationen om personen har feber eller en infektion med feber.

Vilka är fördelarna med pneumokockpolysackaridvaccin?

Många kroniska sjukdomar ökar risken för allvarliga pneumokockinfektioner eller anknytande komplikationer.

En viktig målgrupp för PPV-vaccinationerna har varit patienter med bortopererad mjälte och patienter som på grund av en sjukdom eller behandlingen av en sjukdom har nedsatt immunförsvar. Hos vissa personer med immunbrist har dock immunförsvaret mot en del av vaccinkomponenterna varit försvagat.

I de flesta observationsstudier har PPV på individnivå haft en måttlig effekt mot invasiv sjukdom. 

Till skillnad från  konjugatvaccinet har man inte kunnat påvisa PPV-vaccinets effekt på pneumokockbärarskap. Således förhindrar vaccinet inte nämnvärt milda lokala pneumokokockinfektioner och orsakar inte indirekt förändringar i fördelningen av serotyper bland befolkningen.
Effekten av PPV mot blododlingsnegativ lunginflammation är sannolikt sämre än effekten av konjugatvaccin. Skyddet är dessutom troligtvis mycket kortvarigt.
Trots det gagnar vaccinationen sannolikt de flesta patienter som har stor risk att insjukna.

Vilka biverkningar kan pneumokockpolysackaridvaccinet ha?

Vaccinet har använts länge och betraktas som säkert. 

Lokala symtom vid injektionsstället är dock vanliga framför allt efter revaccination, men de är oftast lindriga och går över av sig själva på ett par dagar. Feber förekommer sällan. 

Lokala reaktioner och allmänsymtom kan behandlas med febernedsättande och smärtstillande läkemedel.

Vaccinets historia i vaccinationsprogrammet

År 2009 inleddes pneumokockvaccinationer i det nationella vaccinationsprogrammet för barn under 5 år som hörde till en riskgrupp. Enligt läkarens övervägande kan de också ha fått polysackaridvaccin förutom konjugatvaccinet.

I det nationella vaccinationsprogrammet erbjuds vaccinet även till personer som genomgått stamcellstransplantation, om personens egna stamceller användes vid transplantationen.